Nationella AI-programmet AuroraAI

Programmet AuroraAI 2020-2022 baserar sig Aurora AI. på det strategiska målet i regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering om ett livskraftigt Finland. Vardagen och affärsverksamheten görs smidigare på ett datasäkert och etiskt hållbart sätt med hjälp av AuroraAI-nätverket.

Målet med programmet AuroraAI är att på ett AI-assisterat sätt underlätta tillgången till tjänster i rätt tid och på ett individanpassat sätt i olika skeden och situationer i livet. Detta minskar springandet från en lucka till en annan vid uträttandet av ärenden och främjar kostnadseffektiviteten i synnerhet då offentlig service tillhandahålls.

I ett förstudieprojekt tillsatt av finansministeriet för AuroraAI (15.9.2018-28.2.2019) utreddes olika sätt att genomföra detta. I projektet identifierades hurdana förändringar verksamhet som bygger på utnyttjande av artificiell intelligens innebär bland annat för produktion och ledning av tjänster. Programperioden för programmet AuroraAI är 2020–2022.

Vad är målet med programmet AuroraAI?

Uppnåendet av målen i programmet AuroraAI förutsätter att offentliga organisationer kopplas samman (AuroraAI-nätverket) så att de med hjälp av artificiell intelligens kan växelverka med tjänster inom andra sektorer. Med AuroraAI-nätverket riktas det nuvarande delvis sektoriserade serviceutbudet till medborgare eller företag som behöver service. Detta förbättrar matchningen i synnerhet inom den offentliga servicen och minskar onödig och bristfällig användning av resurser. AuroraAI-nätverkets uppgift är att skapa tekniska förutsättningar för interoperabilitet och ömsesidigt utbyte av information mellan olika tjänster och plattformar. 

Utvecklingen av programmet AuroraAI planeras enligt livets olika situationer och händelser. Då en viss livshändelse, till exempel byte av arbetsplats aktualiseras, får användaren av AuroraAI-nätverket information om service som tillhandahålls av olika aktörer och understöder övergång från ett arbete till ett annat utan en skild arbetslöshetsperiod.

Vilka är de huvudsakliga resultaten med programmet AuroraAI?

1. I programmet tas AuroraAI-nätverket fram och nätverket kan användas av medborgare och organisationer innan utgången av 2022. Läs mer om det tekniska utvecklingsprojektet för AuroraAI-nätverket här.

2. I programmet tas en AuroraAI-handlingsmodell fram till stöd för införandet av AuroraAI-nätverket. Handlingsmodellen sammanställer lärdomar, verktyg och strukturer och skapar en referensram för vad som ska beaktas vid övergången till en mer människoorienterad och AI-assisterad verksamhet. Läs mer om utvecklingsprojektet för handlingsmodellen här.

3. I programmet byggs ett nytt utvecklingsprogram för kunnande och förmågor upp. Programmet skapar utbildningsinnehåll på olika nivåer till stöd för ökandet av kunnande, förståelse och kapacitet i anknytning till artificiell intelligens. Läs mer om utvecklingsprogrammet här

Programmets utfall kan öppet användas av alla. Under programmet AuroraAI klarläggs ramvillkor och det skapas förutsättningar och processer som möjliggör utvecklandet och upprätthållandet av utfallet från programmet även efter programperiodens utgång.

Vem deltar i programmet AuroraAI?

Programmet AuroraAI baserar sig på öppet, sektorsöverskridande nätverksarbete. Detta betyder att alla aktörer inom den offentliga, den privata och den tredje sektorn som är intresserade av att bygga ett människoorienterat samhälle under AI-tidevarvet får en öppen inbjudan att delta i verksamheten.

Lisätietoja

Niko Ruostetsaari, erityisasiantuntija 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Digitalisaatio 0295530309  


Tommi Räsänen, asiantuntija 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Digitalisaatio 0295530583