FI SV

Tiedonhallinnan lainsäädännön uudistaminen

Hallituksen toimintasuunnitelman (28.4.2017) mukaan Digitalisoidaan julkiset palvelut -kärkihankkeen päätoimenpiteisiin kuuluu uuden tiedonhallintalain valmistelu. Tiedonhallinnan lainsäädännön uudistamisen tavoitteena on varmistaa tietojen monipuolinen, sujuva ja turvallinen hyödyntäminen julkisissa palveluissa. Tarkoituksena on säätää uusi tiedonhallintaa koskeva yleislaki, julkisen hallinnon tiedonhallintalaki, joka tulisi voimaan vuoden 2019 alkupuolella. Tiedonhallintalakiin koottaisiin sääntelyä julkisuuslaista, arkistolaista ja tietohallintolaista. Lailla myös uudistetaan ja yhtenäistetään sääntelyä.

Valtiovarainministeriö asetti 17.11.2016 julkisen hallinnon tiedonhallinnan kehittämistä selvittävän työryhmän, jonka toimikausi oli 17.11.2016 – 31.5.2017. Tiedonhallinnan lainsäädännön kehittämistä selvittävä työryhmä selvitti julkisen hallinnon tiedonhallinnan lainsäädännön kehittämistarpeita ja julkaisi kehittämislinjauksia koskevan raporttinsa (Valtiovarainministeriön julkaisuja 37/2017). Työryhmä näki kehittämislinjauksia käsittelevässä raportissaan tarpeellisena, että tiedonhallinnan sääntelyn kehittämiseksi ryhdyttäisiin valmistelemaan yleislakia julkisen hallinnon tiedonhallinnasta.

Valtiovarainministeriö on asettanut 9.1.2018 valmistelutiimin, jonka tehtävänä on valmistella hallituksen esitys uudeksi julkisen hallinnon tiedonhallintalaiksi.