Tiedonhallintalautakunnan asettamat jaostot

Tiedonhallintalautakunta.

Lautakunta voi asettaa väliaikaisia jaostoja, joiden tehtävänä on tiedonhallinnan kehittäminen muun muassa tiedonhallintalain säännösten toteuttamista konkretisoivien suositusten laatiminen. Lautakunnan toteuttama informaatio-ohjaus tapahtuu käytännössä lautakunnan jaostoissa. Jaostojen puheenjohtajina toimivat tiedonhallintalautakunnan sihteerit.

Jaostoja on tällä hetkellä asetettu viisi:

  • Turvallisuusluokiteltavien asiakirjojen jaosto, puheenjohtaja Tuija Kuusisto

Jaoston tehtävänä on valtioneuvoston asetukseen asiakirjojen turvallisuusluokittelusta valtionhallinnossa (1101/2019) liittyvät asiat.

  • Tietoturvallisuussuositusten valmistelujaosto, puheenjohtaja Mika Tuikkanen

Jaoston tehtävänä on suunnitella ja valmistella suosituksia tiedonhallintalain toimeenpanon ja sen toteutumisen arvioinnin tueksi.

  • Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden arviointikriteeristön jaosto, puheenjohtaja Eelis Laine

Jaoston tehtävänä on laatia digitaalisen turvallisuuden arviointikriteeristö. Huom! Toimikausi päättyy 30.4.2022. 

  • Toimintalähtöisen asianhallinnan kehittämisjaosto, puheenjohtaja Suvi Metsärinta-Lehmusvaara

Jaoston tehtävänä on laatia suositus tiedonhallintalain 26 §:ssä säädettyjen metatietojen rekisteröintitavasta ja sisällöstä. Lisäksi jaosto selvittää, mm. mitä yhteisiä asiankäsittelyn metatietoja voidaan suositella käytettäväksi asianhallinnassa. Jaosto selvittää myös mahdollisuuksia yhdenmukaistaa palvelujen tiedonhallinnan metatietojen käsittelyä ja hallintaa sekä tehdä ehdotus lautakunnalle.

  • Julkisen hallinnon tiedon hyödyntämisen suositusjaosto, puheenjohtaja Riitta Autere

Jaoston tehtävänä on on
1) laatia suositus tiedonhallintalain 19.2 §:ssä mainitusta tietoaineistojen ja niiden kuvailutietojen koneluettavasta muodosta.
2) päivittää tarvittavilta osin suositukset tiedonhallinnan muutosvaikutusten arvioinnista ja teknisistä rajapinnosta ja katseluyhteyksistä.
3) päivittää tiedonhallintamallista annettu suositus uudelleenlaaditun avoimen datan ja julkisen sektorin tietojen uudelleenkäytöstä annetun direktiivin (PSI-direktiivi, (EU) 2019/1024) kansallisen täytäntöönpanon mukaisesti.
 

Jaostojen toimikaudet päättyvät 31.12.2021.