FI SV

Tieto- ja tiedonhallinnan ohjaus

Julkisen hallinnon tietohallinnon yhteisestä ohjauksesta vastaa valtiovarainministeriössä toimiva JulkICT-osasto. Valtiovarainministeriön tukena ja julkisen hallinnon viranomaisten yhteistyöelimenä toimii julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta JUHTA. Valtion IT-toiminnan yhteistyötä varten on asetettu Tietohallinnon kehittämis- ja koordinaatioryhmä (TIETOKEKO) ja Valtionhallinnon tieto- ja kyberturvallisuuden johtoryhmä (VAHTI).

Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta antaa valtiovarainministeriölle ja muille ministeriöille toimivallan ohjata julkisen hallinnon tietohallintoa sekä sisältää säännökset ohjauksen tavoista. Tietohallintolain tarkoituksena on tehostaa julkisen hallinnon toimintaa, parantaa julkisia palveluja ja niiden saatavuutta säätämällä julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta ja tietojärjestelmien yhteentoimivuuden edistämisestä ja varmistamisesta. Valtiovarainministeriön tehtävänä on lain mukainen julkisen hallinnon viranomaisten tietohallinnon yleinen ohjaus ja muiden ministeriöiden tehtävänä on ohjata oman toimialansa tietohallinnon ja tietohallintohankkeiden kehittämistä. Laki antaa mahdollisuuden ohjata toimintaa suosituksien, standardien ja asetusten avulla.

Tiedonhallintain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2020 alusta. Lain 3. luvussa säädetään julkisen hallinnon tiedonhallinnan yleisestä ohjauksesta. Lukuun sisältyvät säännökset muun muassa uudesta julkisen hallinnon viranomaisten tiedonhallintaa edistävästä ja arvioivasta viranomaisesta (Julkisen hallinnon tiedonhallintalautakunta) sekä muusta julkisen hallinnon tiedonhallinnan sekä tieto- ja viestintäteknisten palvelujen tuottamisen yhteistyöstä.

Julkisen hallinnon ICT:n ohjaus

JulkICT-osasto ja muut viranomaiset ohjaavat julkisen hallinnon ICT:tä monilla eri tavoilla. Ohjaukseen liittyvät lait, asetukset, strategiat, linjaukset, ohjeet ja suositukset.

Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta

Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta (JUHTA) on ministeriöiden ja kunnallishallinnon pysyvä yhteistyö- ja neuvotteluelin. JUHTAn tavoitteena on tukea julkisen hallinnon tietohallinnon strategista ohjaamista ja koordinointia sekä edistää julkisten palvelujen saatavuutta, tehokkuutta ja laatua tasapuolisesti koko maassa.

Tiedonhallintalain 7 §:ssä säädellään julkisen hallinnon tiedonhallinnan sekä tieto- ja viestintäteknisen palvelujen tuottamisen yhteistyöstä. Valtiovarainministeriöllä on velvollisuus huolehtia julkisen hallinnon tiedonhallinnan sekä tieto- ja viestintäteknisten palvelujen tuottamisen yhteistyöstä. Yhteistyövelvoite koskee tiedonhallinnan ohella tieto- ja viestintäteknisten palvelujen tuottamista julkisessa hallinnossa. Valtiovarainministeriön on järjestettävä tarvittavat yhteistyötavat ja -menettelyt, joissa on mukana valtion viranomaiset sekä kuntien viranomaiset. Käytännössä toimintaa voidaan järjestää nykyisellä tavalla neuvottelukunnan tai muiden yhteistyöelimien avulla.

Yhteistyöelimien kautta tapahtuvaa toimintaa on jatkossa tarkoitus kehittää enemmän toiminnan kehittämistä strategisesti ja ennakollisesti ohjaavaksi.

JulkICT-osaston tuki kuntien palveluiden kehittämiselle

JulkICT:n toiminnalla koordinoidaan valtion kuntiin kohdistuvaa, ICT-asioihin liittyvää ohjausta, kuten normiohjausta, informaatio-ohjausta ja hanketoimintaa. Toiminta perustuu verkostomaiseen toimintamalliin. Toiminnan asiakkaita ovat kunnat – kuntien johto ja tietohallinnosta vastaavat.

JulkICT-osaston tavoitteena on tukea kuntia mm. seuraavissa asiakokonaisuuksissa:

  • ICT:n hyödyntäminen kuntien johtamisessa, palveluissa ja hallinnossa
  • Kuntien tukeminen kuntarakennemuutoksissa
  • Kuntien palvelujen sähköistämisen tuki
  • Kuntien tietohallintojohtamisen edistäminen
  • Kunta-valtio -tietovirtojen kehittäminen
  • Kunta-valtion yhteistyön kehittäminen.

Tutustu tarkemmin:

Lisätietoja:

Heikki Talkkari, tietohallintoneuvos 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Tietopolitiikkayksikkö Puhelin:0295530096   Sähköpostiosoite: