FI SV

Tietohallinnon ohjaus

Julkisen hallinnon tietohallinnon yhteisestä ohjauksesta vastaa valtiovarainministeriössä toimiva JulkICT-osasto. Valtiovarainministeriön tukena ja julkisen hallinnon viranomaisten yhteistyöelimenä toimii julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta JUHTA. Valtion IT-toiminnan yhteistyötä varten on asetettu Tietohallinnon kehittämis- ja koordinaatioryhmä (TIETOKEKO) ja Valtionhallinnon tieto- ja kyberturvallisuuden johtoryhmä (VAHTI).

Syyskuussa 2011 voimaan tullut laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta antaa valtiovarainministeriölle ja muille ministeriöille toimivallan ohjata julkisen hallinnon tietohallintoa sekä sisältää säännökset ohjauksen tavoista. Tietohallintolain tarkoituksena on tehostaa julkisen hallinnon toimintaa, parantaa julkisia palveluja ja niiden saatavuutta säätämällä julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta ja tietojärjestelmien yhteentoimivuuden edistämisestä ja varmistamisesta. Valtiovarainministeriön tehtävänä on lain mukainen julkisen hallinnon viranomaisten tietohallinnon yleinen ohjaus ja muiden ministeriöiden tehtävänä on ohjata oman toimialansa tietohallinnon ja tietohallintohankkeiden kehittämistä. Laki antaa mahdollisuuden ohjata toimintaa suosituksien, standardien ja asetusten avulla.

Julkisen hallinnon ICT:n ohjaus

JulkICT-osasto ja muut viranomaiset ohjaavat julkisen hallinnon ICT:tä monilla eri tavoilla, kuten lait, asetukset, strategiat, linjaukset, ohjeet ja suositukset. Taulukkoon on koottu tärkeimmät ja laajimmalle ulottuvat ohjauskeinot.

Yksityiskohtaiset tiedot löytyvät tästä.

Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta

Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta (JUHTA) on ministeriöiden ja kunnallishallinnon pysyvä yhteistyö- ja neuvotteluelin. JUHTAn tavoitteena on tukea julkisen hallinnon tietohallinnon strategista ohjaamista ja koordinointia sekä edistää julkisten palvelujen saatavuutta, tehokkuutta ja laatua tasapuolisesti koko maassa. Neuvottelukunta voi nimetä jaostoja ja työryhmiä joustavasti ja tarpeen mukaisesti. Neuvottelukunnan aiempien pysyvien jaostojen, JHS-jaoston, perustietovarantojaoston (PERTIVA) ja julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston (JHKA) toimialaan liittyviä asioita käsitellään jatkossa yhdessä asiantuntijajaostossa.

JulkICT-osaston tuki kuntien palveluiden kehittämiselle

JulkICT:n toiminnalla koordinoidaan valtion kuntiin kohdistuvaa, ICT-asioihin liittyvää ohjausta, kuten normiohjausta, informaatio-ohjausta ja hanketoimintaa. Toiminta perustuu verkostomaiseen toimintamalliin. Toiminnan asiakkaita ovat kunnat – kuntien johto ja tietohallinnosta vastaavat.

JulkICT-osaston tavoitteena on tukea kuntia mm. seuraavissa asiakokonaisuuksissa:

  • ICT:n hyödyntäminen kuntien johtamisessa, palveluissa ja hallinnossa
  • Kuntien tukeminen kuntarakennemuutoksissa
  • Kuntien palvelujen sähköistämisen tuki
  • Kuntien tietohallintojohtamisen edistäminen
  • Kunta-valtio -tietovirtojen kehittäminen
  • Kunta-valtion yhteistyön kehittäminen.

Tietohallinnon kehittämis- ja koordinaatioryhmä

Tietohallinnon kehittämis- ja koordinaatioryhmä (TIETOKEKO) toimii valtionhallinnon tietohallinnon yhteistyöelimenä. Ryhmän tavoitteisiin kuuluu valtion tietohallinnon yhteistyön ja päätöksenteon tehostaminen, yhteisten menettelyjen ja palveluiden käyttöönoton koordinointi, yhteisten ohjelmien ja projektien seuranta ja koordinointi sekä useamman hallinnonalan kattavien laaja-alaisten asioiden koordinointi ja valmistelu.

Valtionhallinnon tieto- ja kyberturvallisuuden johtoryhmä

Valtionhallinnon tieto- ja kyberturvallisuuden johtoryhmä (VAHTI) on asetettu julkisen hallinnon tietoturvallisuuden yhteistyön, ohjauksen ja kehittämisen elimeksi. VAHTI käsittelee julkisen hallinnon tieto- ja kyberturvallisuutta koskevat säädökset, ohjeet, suositukset ja tavoitteet sekä muut tieto- ja kyberturvallisuuden linjaukset sekä ohjaa valtionhallinnon tietoturvatoimenpiteitä.

VAHTIn tavoitteena on tieto- ja kyberturvallisuutta kehittämällä parantaa valtionhallinnon toimintojen luotettavuutta, jatkuvuutta, laatua, riskienhallintaa ja varautumista. Tavoitteena on myös edistää tieto- ja kyberturvallisuuden sekä ICT-varautumisen saattamista kiinteäksi osaksi hallinnon toimintaa, johtamista ja tulosohjausta sekä tietojärjestelmien, tietoverkkojen ja ICT-palvelujen kehittämistä, ylläpitoa ja käyttöä.

Lisätietoa

JHS-suositukset

JUHTAn ja jaostojen kokousaineistot

Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta (Tietohallintolaki, 634/2011)

Tieto- ja kyberturvallisuuden ohjaus

TIETOKEKO

VAHTI

Yhteystiedot

Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta

Neuvotteleva virkamies
Heikki Talkkari
puh. 02955 30096
[email protected]

Tietohallinnon kehittämis- ja koordinaatioryhmä

Neuvotteleva virkamies
Juhani Korhonen
puh. 02955 30234
etu[email protected]