Toimenpiteet

Talouspoliittisen ministerivaliokunnan 16. helmikuuta käsittelemä toimenpideohjelma perustuu ministeriöiden tekemiin esityksiin. Osa esityksistä pohjautuu kunnilta elo-syyskuussa 2015 tulleisiin ehdotuksiin. Toimenpideohjelman pohjalta valmistellaan hallituksen esitykset vuosina 2016–2017. Tässä yhteydessä tarkentuvat toimenpiteiden kustannus- ja muut vaikutukset.

Toimenpideohjelmaan ei ole otettu sellaisia asioita, jotka kytkeytyvät tiiviisti maakuntahallintouudistukseen. Siihen ei myöskään sisälly jo hallitusohjelmassa on päätettyjä muita kuntien kustannuksia karsivia toimenpiteitä, joiden vaikutus on noin 730 miljoonaa euroa.

Näitä ovat muun muassa:

 • Päivähoidon rajaaminen ja henkilöstömitoituksen muutos
 • Toisen asteen koulutuksen rakenteellinen muutos
 • Erikoissairaanhoidon kannustinjärjestelmä
 • Sote-asiakasmaksujen korotukset (150 miljonaa euroa).

Toimenpideohjelman säästövaikutus julkiselle taloudelle on vuonna 2029 yhteensä noin 500 miljoonaa euroa, joista noin 400 miljoonaa euroa tulee kuntien tehtävien ja velvoitteiden karsimisesta ja noin 100 miljoonaa euroa tehtävien siirtämisestä uusille itsehallintoalueille.

Toimenpideohjelma koostuu kymmenestä teemasta

Toimenpideohjelman teemat ovat:

 1. Kuntien tehtävien vähentäminen ja supistaminen
 2. Kelpoisuusehtoja ja henkilöstörakennetta koskevien velvoitteiden joustavoittaminen
 3. Velvoitteiden vähentäminen ja keventäminen velvoitetyypeittäin
 4. Kuntien toimintavapauden edistäminen ja edellytysten luominen tuloksellisempien ja joustavampien sektorirajat ylittävien palveluprosessien käyttöön ottamiselle
 5. Kuntien ohjauksen ja valvonnan kehittäminen
 6. Vapaakuntakokeilun käynnistäminen ja innovaatioiden edistäminen
 7. Sääntelypolitiikan periaatteet ja kuntien tehtävien ohjauksen uudistaminen
 8. Kuntien maksutulojen lisääminen
 9. Julkisesti tuettujen henkilökuljetusten uudistaminen
 10. Kuntien tuotantokustannusten mittariston kehittäminen ja käyttöönotto.

Toimenpiteet teemoittain

Toimenpideohjelman merkittävimpiä toimenpiteitä

Säästöjen jakautuminen ministeriöittäin

Hallitusohjelman mukaisen 1 miljardin euron säästötavoitteen toteuttamiseksi reformin kohdealueita ja käytettävissä olevia keinoja laajennetaan ja uudistetaan kuntien, tulevien itsehallintoalueiden ja koko julkisen sektorin toimintaan. Kuntien tehtävien ja velvoitteiden purkamisen lisäksi siihen sisällytetään hallituksen kärkihankkeissa ja reformeissa tehtävää toimintojen uudistamista ja kehittämistä sekä digitalisaation hyödyntämistä. 

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan toimenpiteet