Toiminnan suunnittelun työvälineet

Valtionapuviranomaiset uudistavat valtionavustustoimintaa yhteisen toimintamallin avulla. Sen periaatteita ovat ilmiölähtöisyys, yhteistyö ja vaikuttavuus. Ne uudistavat tapaa suunnitella valtionavustustoimintaa ja vahvistavat ja tukevat tiedolla johtamista. 

Tälle sivulle on koottu toiminnan suunnittelun työvälineitä valtionapuviranomaisia ja valtionavustusten hakijoita ja saajia varten. Ne on tehty suunniteltaessa valmennuksia ja kehitettäessä toimintamallia tukevia digitaalisia palveluja. Työvälineet ovat vapaasti käytettävissä ja niitä julkaistaan myöhemmin lisää.

Jokaisesta työvälineestä on ohje ja mallikuva. Työvälineen voi rakentaa niiden perusteella esimerkiksi haluamalleen digitaaliselle valkotaululle. Työvälineitä voi muokata kevyesti powerpointilla.

Valtionavustustoiminnan yhteinen toimintamalli

Valtionavustukset ovat tehokas keino kehittää yhteiskuntaa ja vastata sen muuttuviin tarpeisiin. Valtionavustusprosessin kolme vaihetta on eritelty selkeiksi kokonaisuuksiksi toimintamallissa. 

Toiminnan suunnittelun työvälineet koskevat ensimmäistä vaihetta eli yhteiskunnallisen muutoksen tunnistamista. Huolellinen työskentely ensimmäisessä vaiheessa tekee valtionavustustoiminnan tulokset ja vaikutukset näkyväksi. Tutustukaa yhteiseen toimintamalliin ja sen periaatteisiin oppaan tai koulutuksen avulla.

Valtionavustustoiminnan verkostomainen toimintamalli (opas)

Kohti vaikuttavampaa valtionavustustoimintaa (koulutus) 

Osaamisen tunnistaminen ja ilmiöiden ja verkostojen analysointi 

Kukaan ei voi yksin vaikuttaa toiminnallaan kaikkiin niihin tekijöihin, joilla monimutkaiset yhteiskunnalliset asiat ratkaistaan. Siksi tarvitaan yhteistyötä, kuten toisilta oppimista ja yhteisiä hankkeita. Pohtikaa verkostomaiseman avulla, mitä osaamista tai tietoa organisaatiossanne jo on ja arvioikaa, mitä tarvitsette lisää?

Ilmiö- ja verkostokartta on työväline monimutkaisten yhteiskunnallisten asioiden jäsentämistä ja niihin vaikuttavien tekijöiden tunnistamista varten. Valitkaa tarkasteltava ilmiö ja analysoikaa ilmiö- ja verkostokartan avulla siihen vaikuttavia tekijöitä ja niiden välisiä vaikutussuhteita. Työväline auttaa tunnistamaan yhteistyömahdollisuuksia ja jatkamaan verkostomaisemassa aloitettua pohdintaa.  

Toimijoiden tunnistaminen ilmiön analysointia varten (verkostomaisema)

Ilmiön ja verkoston analyysin toteuttaminen (ilmiö- ja verkostokartta)

Toiminnan suunnittelu vaikutusketjujen avulla

Vaikutusketju auttaa asettamaan toiminnan välittömille vaikutuksille mitattavia tavoitteita, kuvaamaan, millaisella toiminnalla vaikutukset saadaan aikaan ja ymmärtämään, millaisia resursseja toiminnan järjestäminen edellyttää. Suunnitelkaa toimintaa vaikutusketjujen avulla. Mitä voitte tehdä yhteiskunnallisen muutoksen aikaansaamiseksi? 

Toiminnan suunnittelu vaikutusketjujen avulla (vaikutusketju)

Toiminnan suunnittelu (kanvaasi)

Toiminnan suunnittelun kokonaiskuva 

Malli kuvaa toimintamallin mukaista valtionavustusasian, kuten valtionavustushaun valmistelua. Se havainnollistaa, miten toiminnan suunnittelun työvälineet ovat suhteessa toisiinsa. Pohtikaa, miten se uudistaisi kokonaiskuvana nykyistä toiminnan suunnittelun prosessia organisaatiossanne.

Ilmiölähtöinen toiminnan suunnittelun prosessi (malli)

Tavoitteiden asettaminen ja mittareiden tunnistaminen vaikutusketjujen perusteella 

Työvälineet auttavat jäsentämään päämääriä, asettamaan tavoitteita ja arvioimaan niiden ominaisuuksia. Työvälineet auttavat hahmottamaan, mitä eroa toiminnan pitkän ajan päämäärällä ja hallittavissa tai vaikutettavissa olevilla asioilla on. Käyttäkää työvälineitä asettaaksenne tavoitteita ja mittareita hallittavissa ja vaikutettavissa oleville asioille. Pohtikaa myös tietolähteitä ja muistakaa vaikuttavuusviestintä eli tehkää toimintanne tulokset ja vaikutukset näkyviksi.  

Tavoitteiden asettaminen ja mittareiden tunnistaminen vaikutusketjujen perusteella

Tavoitteiden asettaminen (yhteiskunnalliset, strategiset ja toiminnalliset tavoitteet)

Tavoitteiden arviointi (uudistavuus, strategisuus, mitattavuus) 

Arviointiperusteiden tunnistaminen vaikutusketjujen avulla

Vaikutusketjuja voi käyttää tavoitteiden asettamisen ja mittareiden tunnistamisen ohella myös oman toiminnan arvioinnissa ja arviointiperusteiden ja -kriteereiden määrittelyssä. Pohtikaa, mitä asioita voitte arvioida ja kehittää vaikutusketjujen avulla.  

Arviointiperusteiden tunnistaminen vaikutusketjujen avulla

Verkoston uudistaminen

Yksilöt ja yhteisöt toimivat erilaisissa verkostoissa ja tekevät yhteistyötä tavoitteidensa saavuttamiseksi. Verkostojen johtaminen ja kumppanuustyö edellyttävät suunnittelua. Prosessikuvaus auttaa hahmottamaan verkostojen johtamisen ja kumppanuustyön vaiheita. Millainen kumppani tukisi toiminnallaan tavoitteitanne?     

Verkoston uudistaminen (prosessikuvaus)