Valtionhallinnon toimialariippumattomien ICT-tehtävien kokoamishanke (TORI-hanke)


Hankenumero

VM035:00/2012

Asettaja

Valtiovarainministeriö
Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen toiminto

Hankkeen tila

Päättynyt

Asettamispäivä

16.05.2012

Toimikausi/aikataulu

07.05.2012 - 31.12.2015

Yhteyshenkilö

Neuvotteleva virkamies, Tuomo Pigg, p. 02955 30223, [email protected]

Organisointitapa

Työryhmä

Tehtävä

Kehittämis- ja uudistushanke

Tehtäväkuvaus

Hankkeen tehtävänä on kartoitus- ja suunnitteluvaiheessa (Vaihe 1):
1. Tehdä vertailu eri organisaatiomuotojen välillä ja laatia ehdotus perustettavan ICT-palvelukeskuksen organisaatiomuodosta. Vaihtoehtoja ovat virasto, liikelaitos ja osakeyhtiö.
2. Kartoittaa toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten toimintojen nykytila valtionhallinnossa (due diligence).
3. Laatia suunnitelma valtion toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten tehtävien kokoamisesta, palvelukeskuksen organisoinnista sekä toiminnan käynnistämisestä uudessa palvelukeskuksessa. Kokoamisessa noudatetaan liikenneluovutuksen periaatteita. Suunnitelmassa käsitellään myös toimintojen siirtoihin ja kokoamiseen liittyvät oikeudelliset, taloudelliset ja muut reunaehdot, riskit ja eri toimijoiden vastuut.
4. Laatia hankkeen kummallekin vaiheelle tarkennettu aikataulu nykytilakartoituksen pohjalta.

Suunnitelmaan on sisällytettävä ainakin: ehdotus, mitä toimialariippumattomiin tieto- ja viestintäteknisiä tehtävien kokoaminen koskee, mukaan lukien selvityksen turvallisuusverkkohankkeeseen (TUVE) rakennettujen toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten palvelujen, joiden tuottajana ei ole Suomen Erillisverkot Oy, ottamisesta osaksi uuden palvelukeskuksen tehtäviä. Arvio Toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten tehtävien kokoamisella saatavista säästöistä ja niiden aikataulusta. Selvitys tarvittavista lainsäädäntömuutoksista. Henkilöstösuunnitelma, joka sisältää ehdotuksen henkilöstön aseman järjestämisestä muutoksessa. Ehdotus palvelukeskuksen perustamisaikataulusta sekä tehtävien siirtojen aikataulusta nykyisistä ICT-palvelukeskuksista ja muista valtion virastoista. Ehdotus muutoksen toteutuksen organisoinnista.

Hanke tekee myös ehdotuksen hankkeen toisen vaiheen tarkemmista tehtävistä ja organisoinnista.
Hanke antaa ensimmäisen vaiheen työstään väliraportin hankkeen ohjausryhmälle.

Hankkeen tehtävät toteutus-, käynnistys- ja seurantavaiheessa ovat (Vaihe 2):
1. Kuvata asiakkaan ja palvelukeskuksen roolit ja vastuut sekä asiakkuudenhallinnan malli
2. Toteuttaa vahvistetun suunnitelman mukaiset toimenpiteet valtion toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten tehtävien kokoamiseksi ja uuden toimialariippumattomia valtion tieto- ja viestintäteknisiä palveluja tuottavan palvelukeskuksen käynnistämiseksi.
3. Seurata, arvioida ja raportoida hankkeelle asetettujen tavoitteiden toteutumista.
4. Tehdä muut hankkeen ensimmäisessä vaiheessa hyväksytyt tehtävät.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on toteuttaa pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen hallitusohjelmassa asetettua tavoitetta koota yhteen valtion ICT-palvelukeskusten toimialariippumattomat tehtävät. Tavoitetta toteutetaan siten, kuin talouspoliittinen ministeriövaliokunta 6.3.2012 on linjannut.
Hankkeen tavoitteena on koota sekä valtion ICT-palvelukeskusten että valtion virastojen toimialariippumattomat tieto- ja viestintätekniset tehtävät yhteen siten, että tehtävien kokoamisesta voidaan selvästi osoittaa koituvan kokonaistaloudellista säästöä valtionhallinnossa,palveluiden toimintavarmuus ja palvelukyky turvataan myös siirtymävaiheessa, uusi toimialariippumattomia tieto- ja viestintäteknisiä palveluja valtionhallinnolle tuottava palvelukeskus voi aloittaa toimintansa hankkeen valmisteleman suunnitelman mukaisessa aikataulussa ja muutoksessa noudatetaan valtion hyvää henkilöstöpolitiikkaa sekä valtioneuvoston periaatepäätöstä (26.1.2012) valtion henkilöstön aseman järjestämisestä organisaation muutostilanteessa ja sen nojalla annettuja ohjeita ja päätöksiä.

Tausta

Pääministeri Jyrki Kataisen hallituken hallitusohjelmassa on asetettu tavoitteeksi valtion ICT-palvelukeskusten toimialariippumattomien tehtävien yhteen kokoaminen.
ICT-palvelukeskuksiksi on tässä luettu ne 11 keskusta, joissa Valtiontalouden tarkastusvirasto käynnisti tarkastuksen keväällä 2011. Tehtyjen selvitysten mukaan palvelukeskusten osuus toimialariippumattomista tehtävistä on noin 40 prosenttia. Noin 60 prosenttia toimialariippumattomista ICT-tehtävistä tehdään edelleen virastoissa.
Valtioneuvoston talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi 6.3.2012 toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten tehtävien kokoamista. Talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasi, että valmisteluun otetaan mukaan myös virastojen omat toimialariippumattomat tieto- ja viestintätekniset tehtävät, koska vain näin voidaan saavuttaa tavoiteltu toiminnan tehostuminen ja säästöt.
Selvityksen kohteena ovat kaikki toimialariippumattomat tieto- ja viestintätekniset tehtävät sekä tukitoimintojen tietojärjestelmien kehittäminen ja ylläpito. Perustietotekniikan tehtäviä ovat muun muassa työasemien ja muiden päätelaitteiden, puhe- ja tietoliikenneyhteyksien ja käyttö-, konesali- ja kapasiteettipalvelujen kehittäminen, hankinta ja ylläpito.
Valtionhallinnossa toimialariippumattomia ICT-tehtäviä hoitaa yhteensä noin 1 000 henkilöä. Valtion tietohallinnon kokonaismenot olivat vuonna 2010 noin 900 miljoonaa euroa. Tästä toimialariippumattomien ICT-tehtävien osuudeksi on alustavasti arvioitu noin 400 miljoonaa euroa.

Kustannukset ja rahoitus

Työryhmän työ tehdään virkatyönä. Kukin organisaatio maksaa osallistujansa matkakulut. Erillisten selvitysten, ulkopuolisten asiantuntijoiden kuulemisten ja käyttämisen sekä muut mahdolliset kustannukset maksetaan valtiovarainministeriön momentilta 28.70.01 (Valtion ICT:n ohjaus ja kehittäminen, siirtomääräraha 3 v.)

Tehtävän määräaikaisuus / pysyvyys

Määräaikainen tehtävä

Organisointikuvaus

Hankkeen ohjausryhmän tehtävänä on ohjata hankkeen ja sen alatyöryhmien työtä ja linjata hankkeen tavoitteiden toteutumisen ja etenemisen kannalta merkittävistä asioista.
Työryhmän kokoonpano ei täytä naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4 a §:ssä säädettyä vaatimusta, jonka mukaisesti valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä tulee olla vähintään 40 prosenttia sekä naisia että miehiä. Kaikilla työryhmässä edustettuna olevilla tahoilla ei kuitenkaan ollut esittää työryhmän toimeksiannon alaan perehtyneitä naisia, minkä vuoksi kiintiövaatimuksesta poikkeamiselle on lainkohdassa tarkoitettu erityinen syy.
Hankkeen ohjausryhmä voi asettaa hankkeen tavoitteiden ja tehtävien toteuttamiseksi tarpeellisia alatyöryhmiä. Hankkeella on hankkeen ensimmäisessä vaiheessa ainakin valmisteluryhmä ja henkilöstöryhmä. Hanke voi kuulla asiantuntijoita, teettää selvityksiä ja käyttää ulkopuolista asiantuntemusta.
Hankkeessa sovitaan poikkihallinnollisen yhteistoiminnan toteuttamistavasta.
Valtiovarainministeriön JulkICT-toiminto nimeää hankkeen muut henkilöresurssit.

Muutospäätöksellä 28.4.2014 tarkennettu hankkeen tehtäviä sekä hankkeen ohjausryhmän kokoonpanoa. Kts. tarkemmin Asiakirjat-välilehti.

Valtioneuvoston asettama hanke

Ei

Hankkeen suhde hallitusohjelmaan

Kyllä

Hankkeen suhde hallitusohjelmaan, kuvaus

Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen hallitusohjelmassa on asetettu tavoitteeksi valtion ICT-palvelukeskusten toimialariippumattomien tehtävien yhteen kokoamisesta.

Hankkeen suhde talousarvioon

Ei

Hankkeen suhde Suomen lainsäädäntöön

Ei

Hankkeen suhde EU:n lainsäädäntöön

Ei

HE:n kiireellisyys

Ei

Aihealueet

Viestintä. Tietoverkot. Tietotekniikka

Asiasanat

Tietojärjestelmät, Tietoliikenne, Tietotekniikka, Tietoyhteiskunta

Asettamispäätöksen allekirjoittajat

Henna Virkkunen, Raimo Sailas

Asettamispäätöksen liitteet

VN:n talouspoliittisen ministerivaliokunnan pöytäkirja 4/2012

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Lankinen Timo alivaltiosihteeri valtioneuvoston kanslia Henkilökohtainen varajäsen
Kuusela Markku hallitusneuvos oikeusministeriö Henkilökohtainen varajäsen
Pesonen Tiina tietojohtaja sosiaali- ja terveysministeriö Henkilökohtainen varajäsen
Hintsala Oili hallintojohtaja ympäristöministeriö Henkilökohtainen varajäsen
Viiala Jorma sopimustoimitsija Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry Henkilökohtainen varajäsen
Peltonen Irja tietojohtaja valtiovarainministeriö Henkilökohtainen varajäsen
Anttila Teemu tietohallintojohtaja puolustusminsiteriö Henkilökohtainen varajäsen
Sinkkilä Pekka tietohallintopäällikkö liikenne- ja viestintäministeriö Henkilökohtainen varajäsen
Sarkio Juha osastopäällikkö, valtion työmarkkinajohtaja valtiovarainministeriö Henkilökohtainen varajäsen

Ohjausryhmä

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Rouhe Ari hallintojohtaja ulkoasiainministeriö Jäsen
Muttilainen Olli hallintojohtaja oikeusministeriö Jäsen
Nieminen Irma tietohallintojohtaja opetus- ja kulttuuriministeriö Jäsen
Wallin Markku osastopäällikkö työ- ja elinkeinoministeriö Jäsen
Sirén Harri neuvottelujohtaja Pardia ry Jäsen
Ikonen Raimo ylijohtaja sosiaali- ja terveysministeriö Jäsen
Nerg Päivi hallinto- ja kehitysjohtaja, ylijohtaja valtiovarainministeriö Jäsen
Mäkipää Jukka projektijohtaja valtiovarainministeriö Sihteeri
Hytönen Tomi budjettineuvos valtiovarainministeriö Jäsen
Metsäpelto Teuvo valtion työmarkkinajohtaja valtiovarainministeriö Jäsen
Mäkilä Mika neuvotteleva virkamies liikenne- ja viestintäministeriö Jäsen
Damski Juhani liikenneneuvos liikenne- ja viestintäministeriö Jäsen
Aaltonen Tapio tietohallintojohtaja sisäministeriö Jäsen
Valli Timo ICT-johtaja valtiovarainministeriö Puheenjohtaja
Karjalainen Anna-Maija ICT-johtaja, ylijohtaja valtiovarainministeriö Puheenjohtaja
Peltonen Irja tietopalvelupäällikkö valtiovarainministeriö Varajäsen
Kuusela Markku hallitusneuvos oikeusministeriö Varajäsen
Nuutinen Timo yksikön johtaja puolustusministeriö Jäsen
Yrjönen Risto tietohallintojohtaja maa- ja metsätalousministeriö Jäsen
Vertanen Antti tietohallintojohtaja maa- ja metsätalousministeriö Jäsen
Pesonen Tiina tietojohtaja sosiaali- ja terveysministeriö Varajäsen
Pokka Hannele kansliapäällikkö ympäristöministeriö Jäsen
Maunu Tarmo tietohallintojohtaja ympäristöministeriö Jäsen
Sinkkilä Pekka tietohallintopäällikkö liikenne- ja viestintäministeriö Varajäsen
Vainio Esko erityisasiantuntija, yksikön päällikkö valtiovarainministeriö Jäsen
Avonius Virve luottamusmies Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry Jäsen
Viiala Jorma sopimustoimitsija Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry Varajäsen
Siponen Aki tietohallintojohtaja puolustusministeriö Varajäsen
Jalonen Aino hallintojohtaja ympäristöministeriö Varajäsen
Hannula Sari-Anne hankepäällikkö, projektijohtaja valtiovarainministeriö Sihteeri
Pessi Kari projektijohtaja valtiovarainministeriö Sihteeri
Kivivasara Sami neuvotteleva virkamies valtiovarainministeriö Asiantuntija
Rissanen Olli-Pekka erityisasiantuntija valtiovarainministeriö Asiantuntija
Saastamoinen Timo neuvotteleva virkamies valtiovarainministeriö Asiantuntija
Pessi Kari toimitusjohtaja Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori Jäsen
Vainio Esko tietohallintoneuvos, yksikön päällikkö valtiovarainministeriö Varapuheenjohtaja
Luukkonen Kristiina tietohallintoneuvos valtiovarainministeriö Varapuheenjohtaja
Hilve Aku yksikön päällikkö valtiovarainministeriö Varapuheenjohtaja
Jylhänkangas Riku tietohallintoneuvos valtiovarainministeriö Jäsen
Tarkka Helena ylijohtaja valtiovarainministeriö Jäsen
Peltonen Irja tietojohtaja valtiovarainministeriö Jäsen
Sarkio Juha osastopäällikkö, valtion työmarkkinajohtaja valtiovarainministeriö Jäsen
Vainio Tuomo hallitusneuvos valtiovarainministeriö Jäsen
Selenius Rauno pääluottamusmies JUKO ry Jäsen
Marttila Rauno pääluottamusmies JUKO ry Jäsen
Heinonen Olli-Pekka valtiosihteeri valtioneuvoston kanslia Jäsen
Kerkelä Janne hallintojohtaja sisäasiainministeriö Jäsen

Sihteeristö

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Saastamoinen Timo neuvotteleva virkamies valtiovarainministeriö Sihteeri
Pigg Tuomo neuvotteleva virkamies valtiovarainministeriö Sihteeri
Jalonen Tiia hankekoordinaattori valtiovarainministeriö Sihteeri
Arkisto luovutettu

Ei

Arkisto luovutettu kansallisarkistoon

Ei

157 asiakirjaa


 1. TORI-hankkeen ohjausryhmän kokous pöytäkirja 17.12.2015

  21.12.2015  Valtiovarainministeriö
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18410/247089/POYTAKIRJA_20151231121502_247089.PDF


 2. TORI-hankkeen ohjausryhmän kokous pöytäkirja 7.10.2015

  08.10.2015  Valtiovarainministeriö
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18410/247062/POYTAKIRJA_20151230101503_247062.PDF


 3. TORI-hankkeen ohjausryhmän kokous pk 2.9.2015

  03.09.2015  Valtiovarainministeriö/Julkisen hallinnon ICT -toiminto/Digitalisaatio -yksikkö
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18410/244407/POYTAKIRJA_20151019111501_244407.PDF


 4. TORI-hankkeen ohry 2.9.2015 Liite: TORI-siirtojen tilannekatsaus

  26.08.2015  Valtiovarainministeriö/Julkisen hallinnon ICT -toiminto/Digitalisaatio -yksikkö
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18410/244408/POYTAKIRJA_20151019111501_244408.PDF


 5. TORI-hankkeen ohjausryhmän kokous pk 12.5.2015

  12.05.2015  Valtiovarainministeriö/Julkisen hallinnon ICT -toiminto/Digitalisaatio -yksikkö
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18410/242374/POYTAKIRJA_20150904061501_242374.PDF


 6. Toimialariippumattomien ICT-tehtävien kokoamishankkeen (TORI) ohjausryhmän ja sihteeristön kokoonpanon tarkentaminen

  10.03.2015  Valtiovarainministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Päätös
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18410/236590/PAATOS_20150312081502_236590.PDF


 7. TORI-hankkeen ohjausryhmän kokouspöytäkirja 5.2.2015

  10.02.2015  Valtiovarainministeriö
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18410/239031/POYTAKIRJA_20150520071501_239031.PDF


 8. TORI-hankkeen ohjausryhmän kokouspöytäkirja 4.12.2014

  08.12.2014  Valtiovarainministeriö
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18410/235485/POYTAKIRJA_20150210141501_235485.PDF


 9. Toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten tehtävien kokoamishankkeen (TORI) toimikauden jatkaminen

  25.11.2014  Valtiovarainministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Päätös
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18410/232666/PAATOS_20141127121500_232666.PDF


 10. TORI-hankkeen ohjausryhmän kokouspöytäkirja 13.10.2014

  20.10.2014  Valtiovarainministeriö
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18410/233209/POYTAKIRJA_20141205091501_233209.PDF


 11. TORI ohryn pk 13.10.2014 liite: Poikkihall. YT-ryhmän terveiset

  10.10.2014  Valtiovarainministeriö
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18410/233210/POYTAKIRJA_20141205091501_233210.PDF


 12. TORI-hankkeen ohjausryhmän kokouspöytäkirja 9.9.2014

  16.09.2014  Valtiovarainministeriö
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18410/229472/POYTAKIRJA_20141016101500_229472.PDF


 13. TORI hankkeen ohjausryhmän 9.9.2014 pk liite 1: Poikkihallinnollisen YT-ryhmän terveiset

  04.09.2014  Valtiovarainministeriö
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18410/229473/POYTAKIRJA_20141016101501_229473.PDF


 14. Työ- ja elinkeinoministeriön lausunto lausuntopyyntöön TORI-siirtoprojektien ohjauksen keskittämisestä hallinnonaloittain

  27.08.2014  Työ- ja elinkeinoministeriö
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18410/226805/LAUSUNTO_20140827121500_226805.PDF


 15. Maa- ja metsätalousministeriön lausunto lausuntopyyntöön TORI-siirtoprojektien ohjauksen keskittämisestä hallinnonaloittain

  22.08.2014  Maa- ja metsätalousministeriö
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18410/226359/LAUSUNTO_20140823021505_226359.PDF


 16. Sisäministeriön lausunto lausuntopyyntöön TORI-siirtoprojektien ohjauksen keskittämisestä hallinnonaloittain

  21.08.2014  Sisäministeriö
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18410/226291/LAUSUNTO_20140822101502_226291.PDF


 17. Puolustusministeriön lausunto lausuntopyyntöön TORI-siirtoprojektien ohjauksen keskittämisestä hallinnonaloittain

  20.08.2014  Puolustusministeriö
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18410/226169/LAUSUNTO_20140821101500_226169.PDF


 18. Ulkoasianministeriön lausunto lausuntopyyntöön TORI-siirtoprojektien ohjauksen keskittämisestä hallinnonaloittain

  19.08.2014  Ulkoasianministeriö
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 19. Sosiaali- ja terveysministeriön lausunto lausuntopyyntöön TORI-siirtoprojektien ohjauksen keskittämisestä hallinnonaloittain

  14.08.2014  Sosiaali- ja terveysministeriö
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18410/225849/LAUSUNTO_20140819051500_225849.PDF


 20. Lausuntopyynnön liite: TORI-siirtoaikataulu ja siirtoprojektien organisointiperiaate

  24.06.2014  Valtiovarainministeriö
  Kirjeenvaihto | Lausuntopyyntö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18410/223674/LAUSUNTOPYYNTO_20140625121502_223674.PDF


 21. Lausuntopyyntö TORI-siirtoprojektien ohjauksen keskittämisestä hallinnonaloittain

  24.06.2014  Valtiovarainministeriö
  Kirjeenvaihto | Lausuntopyyntö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18410/223675/LAUSUNTOPYYNTO_20140625121503_223675.PDF


 22. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) esitys ICT-siirtoprojektin aloituskohdan siirtämisestä

  19.06.2014  Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18410/223258/KIRJE_20140619081502_223258.PDF


 23. Opetus- ja kulttuuriministeriön vastaus kannanottopyyntöön hallinnonalan yksiköiden toimialariippumattomien ICT-tehtävien siirtojen aikataulusta; vahvistettu suunnitelma

  12.06.2014  Opetus- ja kulttuuriministeriö
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18410/222848/KIRJE_20140616111501_222848.PDF


 24. TORI-hankkeen ohjausryhmän kokouksen pöytäkirja 22.5.2014

  26.05.2014  Valtiovarainministeriö
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18410/227616/POYTAKIRJA_20140909141500_227616.PDF


 25. TORI-hankkeen ohjausryhmän kokous pk 22.5.2014 Liite: Poikkihallinnollisen YT-ryhmän terveiset

  21.05.2014  Valtiovarainministeriö
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18410/227617/POYTAKIRJA_20140909141501_227617.PDF


 26. TORI-hankkeen asettamispäätöksen tarkentaminen

  28.04.2014  Valtiovarainministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Päätös
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18410/219984/PAATOS_20140428131502_219984.PDF


 27. TORI-hankkeen ohjausryhmän kokouksen pöytäkirja 1.4.2014

  08.04.2014  Valtiovarainministeriö
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18410/221714/POYTAKIRJA_20140528111501_221714.PDF


 28. TORI-hankkeen ohjausryhmän kokouksen pk liite 1: Poikkihallinnollisen YT-ryhmän terveiset

  27.03.2014  Valtiovarainministeriö
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18410/221715/POYTAKIRJA_20140528111501_221715.PDF


 29. Valtorin jäsenten nimeäminen valtiovarainministeriön TORI-hankkeen ohjausryhmään ja poikkihallinnolliseen YT-ryhmään

  25.03.2014  Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18410/218177/KIRJE_20140325121501_218177.PDF


 30. Valtorille nimeämispyyntö valtiovarainministeriön TORI-hankkeen ohjausryhmään ja poikkihallinnolliseen YT-ryhmään

  19.03.2014  Valtiovarainministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18410/217942/KIRJE_20140321081503_217942.PDF


 31. TORI-hankkeen ohjausryhmän kokouksen pöytäkirja 30.1.2014

  26.02.2014  Valtiovarainministeriö
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18410/219095/POYTAKIRJA_20140407131501_219095.PDF


 32. Sisäministeriön kirje liittyen Hallinnon tietotekniikkakeskus HALTIKin siirtoon valtion yhteiseen palvelukeskukseen VALTORIin

  19.02.2014  Sisäministeriö
  Kirjeenvaihto | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 33. TORI-hankkeen ohjausryhmän pk liite 1: Poikkihallinnollisen yt-ryhmän terveiset

  29.01.2014  Valtiovarainministeriö
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18410/219097/POYTAKIRJA_20140407131501_219097.PDF


 34. TORI-hankkeen ohjausryhmän pk 16.12.2013 liite 2: KPMG:n toimenpide-ehdotukset

  16.01.2014  Valtiovarainministeriö
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18410/214571/POYTAKIRJA_20140131131502_214571.PDF


 35. Pressmeddelande 213/2013; Jyväskylä huvudsakliga verksamhetsorten för servicecentret som producerar grundläggande datateknik- och informationssystemtjänster

  17.12.2013  Valtiovarainministeriö
  Tiedotusaineisto | Tiedote
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 36. Tiedote 213/2013; Jyväskylä perustietotekniikka- ja tietojärjestelmäpalveluja tuottavan palvelukeskuksen päätoimipaikaksi

  17.12.2013  Valtiovarainministeriö
  Tiedotusaineisto | Tiedote
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 37. TORI-hankkeen ohjausryhmän pöytäkirja 16.12.2013

  16.12.2013  Valtiovarainministeriö
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18410/214576/POYTAKIRJA_20140131131503_214576.PDF


 38. TORI-hankkeen ohjausryhmän pk 16.12.2013 liite 1: Hankkeen arvioinnin 1. raportin tiivistelmä

  16.12.2013  KPMG Oy
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18410/214579/POYTAKIRJA_20140131131503_214579.PDF


 39. TORI-hankkeen ohjausryhmän pk 16.12.2013 liite 3: TORI poikkihallinnollisen YT-ryhmän terveiset

  16.12.2013  Valtiovarainministeriö
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18410/214580/POYTAKIRJA_20140131131504_214580.PDF


 40. TORI-hankkeen ohjausryhmän kokouksen pöytäkirja 12.11.2013

  12.11.2013  Valtiovarainministeriö
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18410/213141/POYTAKIRJA_20140102101502_213141.PDF


 41. TORI-hankkeen ohjausryhmän pk liite 1 Poikkihallinnollisen YT-ryhmän terveiset

  08.11.2013  Valtiovarainministeriö/Julkisen hallinnon ICT -toiminto/Yhteisten ratkaisujen oh
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18410/213142/POYTAKIRJA_20140102101503_213142.PDF


 42. Tiedote 181/2013; Alueellistamisen koordinaatioryhmä esittää TORI-palvelukeskuksen päätoimipaikan sijoittamista pääkaupunkiseudun ulkopuolelle

  07.11.2013  Valtiovarainministeriö
  Tiedotusaineisto | Tiedote
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 43. Pressmeddelande 181/2013; Koordineringsgruppen för regionalisering föreslår att TORI-servicecentrets huvudsakliga verksamhetsställe ska placeras utanför huvudstadsregionen

  07.11.2013  Valtiovarainministeriö
  Tiedotusaineisto | Tiedote
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 44. Liikenne- ja viestintäministeriön edustajan nimeäminen valtion ict-palveluiden kokoamishankkeen ohjausryhmään

  07.11.2013  Liikenne- ja viestintäministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18410/210949/KIRJE_20131112121502_210949.PDF


 45. Nurmijärven kunnan näkemys TORI-palvelukeskuksen päätoimipaikan sijoittautumisesta

  31.10.2013  Nurmijärven kunta
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18410/210527/KIRJE_20131101081501_210527.PDF


 46. Turun kaupungin näkemys TORI-palvelukeskuksen päätoimipaikan sijoittautumisesta

  29.10.2013  Turun kaupunki
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18410/210320/KIRJE_20131029091502_210320.PDF


 47. Hämeen liiton näkemys TORI-palvelukeskuksen päätoimipaikan sijoittautumisesta

  29.10.2013  Hämeen liitto
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18410/210337/KIRJE_20131029111500_210337.PDF


 48. Oulun kaupungin näkemys TORI-palvelukeskuksen päätoimipaikan sijoittautumisesta

  29.10.2013  Oulun kaupunki
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18410/210356/KIRJE_20131029131500_210356.PDF


 49. Lappeenrannan kaupungin näkemys TORI-palvelukeskuksen päätoimipaikan sijoittautumisesta

  29.10.2013  Lappeenrannan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18410/210357/KIRJE_20131029131501_210357.PDF


 50. Keravan kaupungin näkemys TORI-palvelukeskuksen päätoimipaikan sijoittautumisesta

  29.10.2013  Keravan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18410/210393/KIRJE_20131029141501_210393.PDF


 51. Täydennys; liitteet 1-7

  29.10.2013  Hämeenlinnan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 52. Hyvinkään kaupungin näkemys TORI-palvelukeskuksen päätoimipaikan sijoittautumisesta

  29.10.2013  Hyvinkään kaupunki
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18410/210403/KIRJE_20131030081501_210403.pdf


 53. Hämeenlinnan kaupungin näkemys TORI-palvelukeskuksen päätoimipaikan sijoittautumisesta

  28.10.2013  Hämeenlinnan kaupunki
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18410/210336/KIRJE_20131029111500_210336.PDF


 54. Kuopion kaupungin näkemys TORI-palvelukeskuksen päätoimipaikan sijoittautumisesta

  28.10.2013  Kuopion kaupunki
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18410/210402/KIRJE_20131030081501_210402.PDF


 55. Helsingin kaupungin näkemys TORI-palvelukeskuksen päätoimipaikan sijoittautumisesta

  28.10.2013  Helsingin kaupunki
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18410/210463/KIRJE_20131031071501_210463.PDF


 56. Mäntsälän kunnan näkemys TORI-palvelukeskuksen päätoimipaikan sijoittautumisesta

  25.10.2013  Mäntsälän kunta
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18410/210147/KIRJE_20131025061500_210147.pdf


 57. Siuntion kunnan näkemys TORI-palvelukeskuksen päätoimipaikan sijoittautumisesta

  25.10.2013  Siuntion kunta
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18410/210307/KIRJE_20131029091500_210307.PDF


 58. TORI-palvelukeskuksen perustamiseen liittyvä pyyntö esittää näkemyksiä palvelukeskuksen päätoimipaikan sijoittamisesta

  21.10.2013  Valtiovarainministeriö
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18410/209955/KIRJE_20131021131501_209955.PDF


 59. Jyväskylän kaupunginjohtajan ja Keski-Suomen maakuntajohtajan näkemys TORI-palvelukeskuksen päätoimipaikan sijoittautumisesta

  15.10.2013  Jyväskylän kaupunginjohtaja ja Keski-Suomen maakuntajohtaja
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18410/210575/KIRJE_20131104061501_210575.PDF


 60. Pirkanmaan liiton ja Tampereen kaupungin esitys valtion yhteisiä perustietotekniikka- ja tietojärjestelmiä tuottavan palvelukeskuksen sijoittamiseksi Tampereelle

  07.10.2013  Pirkanmaan liiton maakuntahallitus ja Tampereen kaupunki
  Kirjeenvaihto | Saapunut kannanotto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18410/209396/KANNANOTTO_20131010111501_209396.PDF


 61. TORI-hankkeen ohjausryhmän 3.10.2013 pöytäkirja

  07.10.2013  Valtiovarainministeriö/Julkisen hallinnon ICT -toiminto/Yhteisten ratkaisujen oh
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18410/211177/POYTAKIRJA_20131118121501_211177.PDF


 62. TORI ohjausryhmän pk 3.10.2013 Liite 1 TORI-tilannekatsaus

  03.10.2013  Valtiovarainministeriö/Julkisen hallinnon ICT -toiminto/Yhteisten ratkaisujen oh
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18410/211179/POYTAKIRJA_20131118121501_211179.PDF


 63. TORI ohjausryhmän pk 3.10.2013 Liite 3 Poikkihallinnollisen YT-ryhmän terveiset

  01.10.2013  Valtiovarainministeriö/Julkisen hallinnon ICT -toiminto/Yhteisten ratkaisujen oh
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18410/211180/POYTAKIRJA_20131118121501_211180.PDF


 64. Kannanotto; Valtion yhteisiä perustietotekniikka- ja tietojärjestelmäpalveluja tuottavan palvelukeskuksen päätoimipaikka sijoitettava Ouluun

  20.09.2013  Oulun kaupunki, Pohjois-Pohjanmaan kunnat, Pohjois-Pohjanmaan liitto ym.
  Kirjeenvaihto | Saapunut kannanotto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18410/208105/KANNANOTTO_20130923121501_208105.PDF


 65. TORI-hankkeen ohjausryhmän pöytäkirja 11.9.2013

  16.09.2013  Valtiovarainministeriö/Julkisen hallinnon ICT -toiminto/Yhteisten ratkaisujen oh
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18410/209089/POYTAKIRJA_20131004091502_209089.PDF


 66. TORI-hankkeen ohjausryhmän pöytäkirja 27.8.2013

  03.09.2013  Valtiovarainministeriö/Julkisen hallinnon ICT -toiminto/Yhteisten ratkaisujen oh
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18410/209084/POYTAKIRJA_20131004091501_209084.PDF


 67. TORI ohjausryhmän pk 27.8.2013 Palvelussuhteen vertailun liite 2: Ehtojen vertailu

  27.08.2013  Valtiovarainministeriö/Julkisen hallinnon ICT -toiminto/Yhteisten ratkaisujen oh
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18410/209082/POYTAKIRJA_20131004091500_209082.PDF


 68. TORI ohjausryhmän pk 27.8.2013 liite 1 TORI palvelussuhde

  27.08.2013  Valtiovarainministeriö/Julkisen hallinnon ICT -toiminto/Yhteisten ratkaisujen oh
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18410/209085/POYTAKIRJA_20131004091501_209085.PDF


 69. TORI ohjausryhmän pk 27.8.2013 liite 2 Palvelussuhteen vertailu

  27.08.2013  Valtiovarainministeriö/Julkisen hallinnon ICT -toiminto/Yhteisten ratkaisujen oh
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18410/209086/POYTAKIRJA_20131004091501_209086.PDF


 70. TORI ohjausryhmän pk 27.8.2013 Palvelusuhteen vertailun liite 1: Palvelussuhteen ehdot palveluittain

  27.08.2013  Valtiovarainministeriö/Julkisen hallinnon ICT -toiminto/Yhteisten ratkaisujen oh
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18410/209088/POYTAKIRJA_20131004091502_209088.PDF


 71. TORI ohjausryhmän pk 27.8.2013 liite 3 Poikkihallinnollisen YT-ryhmän terveiset

  22.08.2013  Valtiovarainministeriö/Julkisen hallinnon ICT -toiminto/Yhteisten ratkaisujen oh
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18410/209087/POYTAKIRJA_20131004091501_209087.PDF


 72. TORI-hankkeen poikkihallinnollisen yhteistoimintaryhmän pöytäkirjat

  04.07.2013  Valtiovarainministeriö
  Kokousasiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 73. TORI-hankkeen ohjausryhmän kokouksen pöytäkirja 18.6.2013

  27.06.2013  Valtiovarainministeriö/Julkisen hallinnon ICT -toiminto/Yhteisten ratkaisujen oh
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18410/206015/POYTAKIRJA_20130829111501_206015.PDF


 74. TORI ohjausryhmän pk Liite 1 Poikkihallinnollisen YT-ryhmän terveiset

  17.06.2013  Valtiovarainministeriö/Julkisen hallinnon ICT -toiminto/Yhteisten ratkaisujen oh
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18410/206016/POYTAKIRJA_20130829111501_206016.PDF


 75. TORI-hankkeen ohjausryhmän pk 2.5.2013 Liite 1 TORI erityisvirastona

  02.05.2013  Valtiovarainministeriö
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18410/204018/POYTAKIRJA_20130627141501_204018.PDF


 76. TORI-hankkeen ohjausryhmän kokouksen 2.5.2013 pöytäkirja

  02.05.2013  Valtiovarainministeriö
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18410/204019/POYTAKIRJA_20130627141501_204019.PDF


 77. TORI-hankkeen ohjausryhmän pk 2.5.2013 Liite 2 HE-luonnos laiksi valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä -esitys

  02.05.2013  Valtiovarainministeriö
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18410/204020/POYTAKIRJA_20130627141501_204020.PDF


 78. TORI-hankkeen ohjausryhmän kokouksen 15.4.2013 pöytäkirja

  16.04.2013  Valtiovarainministeriö
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18410/202802/POYTAKIRJA_20130605111503_202802.PDF


 79. TORI-hankkeen ohjausryhmän pk 15.4.2013 Liite 2 TORI erityisvirastona

  15.04.2013  Valtiovarainministeriö
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18410/202803/POYTAKIRJA_20130605111503_202803.PDF


 80. TORI-hankkeen ohjausryhmän pk 15.4.2013 Liite 3 TORI lainsäädäntötyöryhmä

  15.04.2013  Valtiovarainministeriö
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18410/202804/POYTAKIRJA_20130605111503_202804.PDF


 81. TORI-hankkeen ohjausryhmän pk 15.4.2013 Liite 1 TORI-hankkeen tilannekatsaus

  15.04.2013  Valtiovarainministeriö
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18410/202805/POYTAKIRJA_20130605111503_202805.PDF


 82. TORI-hankkeen ohjausryhmän pk 15.4.2013 Liite 4 Poikkihallinnollisen YT-ryhmän terveiset

  15.04.2013  Valtiovarainministeriö
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18410/202806/POYTAKIRJA_20130605111503_202806.PDF


 83. TORI-hankkeen ohjausryhmän kokouksen 27.2.2013 pöytäkirja

  27.02.2013  Valtiovarainministeriö
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18410/202796/POYTAKIRJA_20130605111502_202796.PDF


 84. TORI-hankkeen ohjausryhmän pk 27.2.2013 Liite 2 Kokonaisaikataulu

  27.02.2013  Valtiovarainministeriö
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18410/202797/POYTAKIRJA_20130605111502_202797.PDF


 85. TORI-hankkeen ohjausryhmän pk 27.2.2013 Liite 4 TORI-hankkeen ohjausryhmän kokoonpanon muuttaminen,LUONNOS

  27.02.2013  Valtiovarainministeriö
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18410/202799/POYTAKIRJA_20130605111502_202799.PDF


 86. TORI-hankkeen ohjausryhmän pk 27.2.2013 Liite 3 Suunnitelmien valmistelun tilanne

  27.02.2013  Valtiovarainministeriö
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18410/202800/POYTAKIRJA_20130605111502_202800.PDF


 87. TORI-hankkeen ohjausryhmän pk 27.2.2013 Liite 5 Poikkihallinnollisen yt-ryhmän terveiset

  25.02.2013  Valtiovarainministeriö
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18410/202801/POYTAKIRJA_20130605111503_202801.PDF


 88. TORI-hankkeen vatu-tavoitteet 2015-2020

  21.02.2013  Valtiovarainministeriö
  Kirjeenvaihto | Muistio
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18410/197362/MUISTIO_20130221131500_197362.PDF


 89. TORI-hankkeen ohjausryhmän pk 27.2.2013 Liite 1 TORI-hanketta koskevat talouspoliittisen ministerivaliokunnan linjaukset 13.2.2013

  13.02.2013  Valtiovarainministeriö
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18410/202798/POYTAKIRJA_20130605111502_202798.PDF


 90. Maa- ja metsätalousministeriön vastaus kannanottopyyntöön hallinnonalan yksiköiden toimialariippumattomien ICT-tehtävien siirtojen aikataulusta

  07.02.2013  Maa- ja metsätalousministeriö
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18410/196587/KIRJE_20130207131500_196587.pdf


 91. Ympäristöministeriön vastaus kannanottopyyntöön hallinnonalan yksiköiden toimialariippumattomien ICT-tehtävien siirtojen aikataulusta

  04.02.2013  Ympäristöministeriö
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18410/196461/KIRJE_20130206061501_196461.pdf


 92. Opetus- ja kulttuuriministeriön vastaus kannanottopyyntöön hallinnonalan yksiköiden toimialariippumattomien ICT-tehtävien siirtojen aikataulusta

  04.02.2013  Opetus- ja kulttuuriministeriö
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18410/196462/KIRJE_20130206061501_196462.pdf


 93. Sisäasiainministeriön vastaus kannanottopyyntöön hallinnonalan yksiköiden toimialariippumattomien ICT-tehtävien siirtojen aikataulusta

  04.02.2013  Sisäasiainministeriö
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18410/196485/KIRJE_20130206071501_196485.pdf


 94. Sosiaali- ja terveysministeriön vastaus kannanottopyyntöön hallinnonalan yksiköiden toimialariippumattomien ICT-tehtävien siirtojen aikataulusta

  04.02.2013  Sosiaali- ja terveysministeriö
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18410/196457/KIRJE_20130206061501_196457.pdf


 95. Työ- ja elinkeinoministeriön vastaus kannanottopyyntöön hallinnonalan yksiköiden toimialariippumattomien ICT-tehtävien siirtojen aikataulusta

  01.02.2013  Työ- ja elinkeinoministeriö
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18410/196460/KIRJE_20130206061501_196460.pdf


 96. Oikeuskanslerinviraston vastaus kannanottopyyntöön hallinnonalan yksiköiden toimialariippumattomien ICT-tehtävien siirtojen aikataulusta

  31.01.2013  Oikeuskanslerinvirasto
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18410/196455/LAUSUNTO_20130206061500_196455.pdf


 97. Oikeusministeriön vastaus kannanottopyyntöön hallinnonalan yksiköiden toimialariippumattomien ICT-tehtävien siirtojen aikataulusta

  31.01.2013  Oikeusministeriö
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18410/196458/KIRJE_20130206061501_196458.pdf


 98. Puolustusministeriön vastaus kannanottopyyntöön hallinnonalan yksiköiden toimialariippumattomien ICT-tehtävien siirtojen aikataulusta

  31.01.2013  Puolustusministeriö
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18410/196459/KIRJE_20130206061501_196459.pdf


 99. Ulkoasiainministeriön vastaus kyselyyn toimialariippumattomien ICT-tehtävien siirron aikataulusta

  29.01.2013  Ulkoasiainministeriö
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18410/196456/LAUSUNTO_20130206061501_196456.pdf


 100. Hallinnonalan yksiköiden toimialariippumattomien ICT-tehtävien siirtojen aikataulu; kannanottopyyntö ministeriöille

  23.01.2013  Valtiovarainministeriö
  Kirjeenvaihto | Lausuntopyyntö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18410/196310/LAUSUNTOPYYNTO_20130201121501_196310.PDF


 101. Hallinnonalan yksiköiden toimialariippumattomien ICT-tehtävien siirtojen aikataulu; kannanottopyyntö ministeriöille; liite 2, TORI-siirrot muistilista

  23.01.2013  Valtiovarainministeriö
  Kirjeenvaihto | Lausuntopyyntö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18410/196311/LAUSUNTOPYYNTO_20130201121501_196311.PDF


 102. Hallinnonalan yksiköiden toimialariippumattomien ICT-tehtävien siirtojen aikataulu; kannanottopyyntö ministeriöille; liite 1, aikataulusuunnitelma

  23.01.2013  Valtiovarainministeriö
  Kirjeenvaihto | Lausuntopyyntö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18410/196312/LAUSUNTOPYYNTO_20130201121501_196312.PDF


 103. TORI-hankkeen ohjausryhmän pk 19.12.2012 Liite 1 TORI-tilannekatsaus

  19.12.2012  Valtiovarainministeriö
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18410/199031/POYTAKIRJA_20130314131501_199031.PDF


 104. TORI-hankkeen ohjausryhmän kokouksen 19.12.2012 pöytäkirja

  19.12.2012  Valtiovarainministeriö
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18410/199033/POYTAKIRJA_20130314131501_199033.PDF


 105. TORI-hankkeen ohjausryhmän pk 19.12.2012 Liite 2 TORI-verkkokyselyn tulokset

  19.12.2012  Valtiovarainministeriö
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18410/199034/POYTAKIRJA_20130314131501_199034.PDF


 106. TORI-hankkeen ohjausryhmän pk 19.12.2012 Liite 3 ICT-linjaukset

  19.12.2012  Valtiovarainministeriö
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18410/199043/POYTAKIRJA_20130314141500_199043.PDF


 107. TORI-hankkeen ohjausryhmän pk 19.12.2012 Liite 5 TORI Lainsäädäntötyöryhmä

  19.12.2012  Valtiovarainministeriö
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18410/199045/POYTAKIRJA_20130314141501_199045.PDF


 108. TORI-hankkeen ohjausryhmän pk 19.12.2012 Liite 6 TORI työsuunnitelma

  19.12.2012  Valtiovarainministeriö
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18410/199047/POYTAKIRJA_20130314141501_199047.PDF


 109. TORI-hankkeen ohjausryhmän pk 19.12.2012 Liite 8 TORI poikkihall yt-ryhmän terveiset

  18.12.2012  Valtiovarainministeriö
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18410/199048/POYTAKIRJA_20130314141501_199048.PDF


 110. TORI-hankkeen ohjausryhmän pk 19.12.2012 Liite 4 TALPOL-linjaukset

  26.11.2012  Valtiovarainministeriö
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18410/199044/POYTAKIRJA_20130314141500_199044.PDF


 111. Tiivistelmä TORI-verkkohaastattelun tuloksista, 14.11.2012

  14.11.2012  Valtiovarainministeriö
  Mietinnöt, muistiot, raportit ja tutkimukset | Raportti
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18410/193103/RAPORTTI_20121119141501_193103.PDF


 112. TORI-kyselyn yhteenveto

  05.11.2012  Fountain Park
  Mietinnöt, muistiot, raportit ja tutkimukset | Raportti
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18410/193104/RAPORTTI_20121119141501_193104.PDF


 113. Palvelukeskuksen käynnistysaikataulu (alustava)

  30.10.2012  Valtiovarainministeriö
  Mietinnöt, muistiot, raportit ja tutkimukset | Raportti
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18410/192439/RAPORTTI_20121105071501_192439.PDF


 114. TORI-hankkeen ohjausryhmän kokouksen 22.10.2012 pöytäkirja

  24.10.2012  Valtiovarainministeriö
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18410/195997/POYTAKIRJA_20130125121501_195997.PDF


 115. TORI-hankkeen ohjausryhmän pk 22.10.2012 Liite 1: Hankkeen tilannekatsaus

  24.10.2012  Valtiovarainministeriö
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18410/195995/POYTAKIRJA_20130125121500_195995.PDF


 116. TORI-hankkeen ohjausryhmän pk 22.10.2012 Liite 4: TORI-palvelukartta

  24.10.2012  Valtiovarainministeriö
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18410/195996/POYTAKIRJA_20130125121500_195996.PDF


 117. TORI-hankkeen ohjausryhmän pk 22.10.2012 Liite 2: TORI-hankkeen nykytilakartoituksen analyysin tiivistelmä

  24.10.2012  Valtiovarainministeriö
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18410/195998/POYTAKIRJA_20130125121501_195998.PDF


 118. TORI-hankkeen ohjausryhmän pk 22.10.2012 Liite 2.1: TORI-hankkeen nykytila-analyysi

  24.10.2012  Valtiovarainministeriö
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18410/195999/POYTAKIRJA_20130125121501_195999.PDF


 119. TORI-hankkeen ohjausryhmän pk 22.10.2012 Liite 2.2: TORI-hankkeen VATU-tavoitteet

  24.10.2012  Valtiovarainministeriö
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18410/196000/POYTAKIRJA_20130125121501_196000.PDF


 120. TORI-hankkeen ohjausryhmän pk 22.10.2012 Liite 3: Alustava käynnistyssuunnitelma

  24.10.2012  Valtiovarainministeriö
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18410/196001/POYTAKIRJA_20130125121501_196001.PDF


 121. TORI-hankkeen ohjausryhmän pk 22.10.2012 Liite 5: sopimus poikkihallinnosesta yhteistoiminnasta valtionhallinnon toimialariippumattomien ICT-tehtävien kokoamishankkeen henkilöstöasioissa

  24.10.2012  Valtiovarainministeriö
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18410/196003/POYTAKIRJA_20130125121502_196003.PDF


 122. TORI-hankkeen ohjausryhmän pk 22.10.2012 Liite 6: Lainsäädäntöryhmän asettamispäätösluonnos

  24.10.2012  Valtiovarainministeriö
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18410/196004/POYTAKIRJA_20130125121502_196004.PDF


 123. TORI-hankkeen ohjausryhmän pk 22.10.2012 Liite 3.1: Käynnistyssuunnitelman aikataulu

  24.10.2012  Valtiovarainministeriö
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18410/196027/POYTAKIRJA_20130128081501_196027.PDF


 124. TORI-hanke: Nykytila-analyysin yhteenveto

  15.10.2012  Valtiovarainministeriö
  Mietinnöt, muistiot, raportit ja tutkimukset | Raportti
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18410/192436/RAPORTTI_20121105071501_192436.PDF


 125. TORI-hankkeen hyödyt

  15.10.2012  Valtiovarainministeriö
  Mietinnöt, muistiot, raportit ja tutkimukset | Raportti
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18410/192438/RAPORTTI_20121105071501_192438.PDF


 126. TORI-hanke: Nykytila-analyysi, loppuraportti

  12.10.2012  Valtiovarainministeriö
  Mietinnöt, muistiot, raportit ja tutkimukset | Raportti
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18410/192435/RAPORTTI_20121105071500_192435.PDF


 127. TORI-asiakasfoorumin materiaalit 12.9.2012

  12.09.2012  Valtiovarainministeriö
  Tiedotusaineisto | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 128. SM:n esitys; ICT-palvelujen siirtoon liittyviä reunaehtoja

  11.09.2012  Sisäasiainministeriö
  Kirjeenvaihto | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 129. TORI-hankkeen ohjausryhmän kokouksen 27.8.2012 pöytäkirja

  27.08.2012  Valtiovarainministeriö
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18410/192266/POYTAKIRJA_20121031081500_192266.PDF


 130. TORI-hankkeen ohjausryhmän pk 27.8.2012 Liite 1: Hankkeen tilannekatsaus

  27.08.2012  Valtiovarainministeriö
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18410/192267/POYTAKIRJA_20121031081501_192267.PDF


 131. TORI-hankkeen ohjausryhmän pk 27.8.2012. Liite 2: Toimialariippumattomien ict-palveluiden organisaatiovaihtoehdot

  27.08.2012  Valtiovarainministeriö
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18410/192268/POYTAKIRJA_20121031081501_192268.PDF


 132. TORI-hankkeen ohjausryhmän pk 27.8.2012 Liite 4: Poikkihallinnollisen yhteistoiminnan järjestäminen valtionhallinnon toimialariippumattomien ICT tehtävien kokoamishankkeessa

  27.08.2012  Valtiovarainministeriö
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18410/192269/POYTAKIRJA_20121031081501_192269.PDF


 133. TORI-hankkeen ohjausryhmän pk 27.8.2012 Liite 3: Hankkeen tavoitteiden ja palvelukeskuksen toiminnan mittaaminen

  27.08.2012  Valtiovarainministeriö
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18410/192270/POYTAKIRJA_20121031081501_192270.PDF


 134. TORI-hankkeen ohjausryhmän pk 21.6.2012 Liite 2: Hankesuunnitelman versio 1.1

  29.06.2012  Valtiovarainministeriö
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18410/202853/POYTAKIRJA_20130606081502_202853.PDF


 135. TORI-hankkeen ohjausryhmän kokouksen 21.6.2012 pöytäkirja

  21.06.2012  Valtiovarainministeriö
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18410/202851/POYTAKIRJA_20130606081502_202851.PDF


 136. TORI-hankkeen ohjausryhmän pk 21.6.2012 Liite 3: Tilannekatsaus

  21.06.2012  Valtiovarainministeriö
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18410/202854/POYTAKIRJA_20130606081502_202854.PDF


 137. Tiedote 107/2012; Toimialariippumattomat ICT-tehtävät kootaan yhteen /Branschoberoende ICT-uppgifter samordnas

  16.05.2012  Valtiovarainministeriö
  Tiedotusaineisto | Tiedote
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 138. TORI-hankkeen ohjausryhmän pk 21.6.2012 Liite 1: Hankkeen asettamispäätös

  16.05.2012  Valtiovarainministeriö
  Kokousasiakirjat | Pöytäkirja
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18410/202852/POYTAKIRJA_20130606081502_202852.PDF


 139. Valtionhallinnon toimialariippumattomien ICT-tehtävien kokoamishankkeen (TORI-hanke) asettamispäätös

  16.05.2012  Valtiovarainministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Asettamispäätös
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18410/185912/ASETTAMISPAATOS_20120601121500_185912.PDF


 140. Yksikköjen vastuuhenkilöiden nimeäminen Toimialariippumattomien valtion ICT-palvelujen kokoamishankkeseen

  10.05.2012  Valtiovarainministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18410/185030/KIRJE_20120516101500_185030.PDF


 141. Jäsenten nimeäminen

  07.05.2012  Puolustusministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 142. Jäsenen nimeäminen

  07.05.2012  Ulkoasiainministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 143. Jäsenten nimeäminen

  04.05.2012  Oikeusministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 144. Jäsenen nimeäminen

  03.05.2012  Sisäasiainministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 145. Jäsenen nimeäminen

  03.05.2012  Palkansaajajärjestö Pardia
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 146. Jäsenten nimeäminen

  03.05.2012  Ympäristöministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 147. Jäsenen nimeäminen

  03.05.2012  Maa- ja metsätalousministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 148. Jäsenen nimeäminen

  02.05.2012  Valtiovarainministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 149. Jäsenten nimeäminen

  30.04.2012  Valtioneuvoston kanslia
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 150. Jäsenen nimeäminen

  27.04.2012  Opetus- ja kulttuuriministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 151. Jäsenten nimeäminen

  27.04.2012  Liikenne- ja viestintäministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 152. Jäsenen nimeäminen

  27.04.2012  Sisäasiainministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 153. Jäsenen nimeäminen

  26.04.2012  Työ- ja elinkeinoministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 154. Jäsenten nimeäminen

  25.04.2012  Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 155. Jäsenen nimeäminen

  24.04.2012  Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 156. Jäsenten nimeäminen

  24.04.2012  Valtiovarainministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 157. Jäsenten nimeäminen toimialariippumattomien valtion ICT-palvelujen kokoamishankkeen (ICT-kokoamishanke) ohjausryhmään

  19.04.2012  Valtiovarainministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18410/183884/KIRJE_20120423131500_183884.PDF

Ei julkaisuja