Tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunta 2012-2016


Hankenumero

VNK011:00/2012

Asettaja

Valtioneuvoston kanslia

Hankkeen tila

Päättynyt

Asettamispäivä

18.10.2012

Toimikausi/aikataulu

22.10.2012 - 21.10.2016

Yhteyshenkilö

Marko Synkkänen, VM

Organisointitapa

Komitea, Toimikunta

Tehtävä

Toimielin

Tehtäväkuvaus

Toimikunnan tehtävänä on

- laatia taloudellisia selvityksiä ja laskelmia työ- ja virkaehtosopimusneuvotteluja ja päätöksentekoa varten

- seurata työmarkkinaratkaisujen toteutumista ja arvioida niiden vaikutuksia ottamalla huomioon euroalueen asettamat vaatimukset sekä työmarkkinoiden vakaus ja toimivuus

- toimia keskustelufoorumina arvioitaessa palkanmuodostuksen ja sopimustoiminnan mahdollisuuksia tukea työmarkkinoiden toimivuutta ja työllisyyttä muuttuvassa toimintaympäristössä.

Edellä mainittua tehtäväänsä suorittaessaan toimikunnan tulee seurata muissa maissa tapahtuvia työmarkkinaratkaisuja, Suomen hintakilpailukyvyn kehittymistä sekä työmarkkinapoliittisiin neuvonpito- ja neuvottelumenettelyihin liittyviä kysymyksiä. Tarvittaessa valtioneuvosto tai talouspoliittinen ministerivaliokunta voivat antaa toimikunnalle tehtäväksi erillisselvityksiä tai pyytää siltä lausuntoja. Toimikunnan olisi tiedottamistoiminnassaan pyrittävä ottamaan huomioon myös yleisinformaation tarpeet.

Tausta

Komiteamuotoinen tulopoliittinen selvitystuotanto on jatkunut lähes yhtäjaksoisesta yli 30 vuotta, joiden aikana selvitystoimen tulosten hyväksikäyttö sekä tulopoliittisissa neuvotteluissa että myös muussa talouspoliittisessa päätöksenteossa on lisääntynyt. Kokemukset osoittavatkin mainitunlaisen selvityselimen tarpeellisuuden.

Suomen taloudellisessa toimintaympäristössä tapahtuneiden muutosten, lähinnä rahaliiton jäsenyyden ja globaalin kilpailun lisääntymisen vuoksi taloudellisen vakauden ja työmarkkinoiden välisten yhteyksien merkitys on lisääntynyt. Toimintaympäristössä tapahtuneiden muutosten vuoksi palkanmuodostuksen edellytyksiin liittyvän selvitystoiminnan merkitys on lisääntynyt.

Samalla työmarkkinoiden sopimusjärjestelmä näyttäisi ottaneen askeleita hajautetumpaan suuntaan. Tilanteessa, jossa palkankorotuksista neuvoteltaisiin aiempaa hajautetummin, on entistä tärkeämpää tuottaa yhteistä tietopohjaa kansainvälisistä ja kotimaisista lähtökohdista palkanmuodostukselle sekä tällä tavoin tukea talous-ja työmarkkinapolitiikan yhteensovittamista. Työmarkkinatilanteen ja makrovakauden edellytysten selvitystyö pohjustaa työ- ja virkaehtosopimusneuvotteluja ja talouspolitiikan valmisteluprosessia.

Kustannukset ja rahoitus

Toimikunnan työ tehdään virkatyönä. Kokouspalkkioita ei makseta. Palkkauksista ja palkkioista on tehtävä erikseen asianmukaiset valtioneuvoston kanslian päätökset.Toimikunnan työhön liittyvistä kustannuksia aiheuttavista asiantuntijapalveluista, erillisselvityksistä ja muista toimeksiannoista, tilauksista ja muista toimenpiteistä sekä sopimuksista on tehtävä erilliset valtioneuvoston kanslian päätökset. Valtioneuvoston kanslia maksaa toimikunnan matkakustannukset valtion matkustussäännön mukaisesti. Toimikunnan kokous- ja tutustumismatkat säännöllisen kokouspaikan ulkopuolelle edellyttävät valtioneuvoston kanslian hyväksyntää. Julkaisujen painosmäärät, ulkoasu ja jakelu on selvitettävä etukäteen valtioneuvoston kanslian kanssa. Toimikunnan ei tarvitse laatia työstään mietintöä.

Tehtävän määräaikaisuus / pysyvyys

Määräaikainen tehtävä

Organisointikuvaus

Puheenjohtaja

ylijohtaja Jukka Pekkarinen Valtiovarainministeriö


Varapuheenjohtaja

finanssineuvos Mikko Spolander Valtiovarainministeriö


Jäsenet

ekonomisti Seppo Nevalainen Toimihenkilökeskusjärjestö
STTK ry

ekonomisti Antti Aarnio Toimihenkilökeskusjärjestö
STTK ry

tutkimuspäällikkö Margareta Heiskanen Kunnallinen työmarkkinalaitos

johtaja Jussi Mustonen Elinkeinoelämän keskusliitto
EK ry

työmarkkina- Jari Haapasalmi Elinkeinoelämän keskusliitto
tutkimuspäällikkö EK ry

asiantuntija Seppo Saukkonen Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry

pääekonomisti Eugen Koev Akava ry

pääekonomisti Olli Koski Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry


ekonomisti Helena Pentti Suomen Ammattiliittojen
Keskusjärjestö SAK ry

tutkimuspäällikkö Jorma Antila Suomen Ammattiliittojen
Keskusjärjestö SAK ry

finanssineuvos Pentti Tuominen Valtion työmarkkinalaitos


Pysyvät asiantuntijat

johtaja Seppo Aaltonen Maa- ja metsätaloustuottajain
Keskusliitto MTK ry

neuvotteleva virkamies Jonna Berghäll Valtiovarainministeriö

varatoimitusjohtaja Timo Lindholm Suomen Yrittäjät ry

tilastojohtaja Kari Molnar Tilastokeskus

ekonomisti Jarkko Kivistö Suomen pankki

ekonomisti Pekka Sinko Valtioneuvoston kanslia

Sihteerit

Toimikunta nimeää sihteerit erikseen.

Jäsenen ollessa estynyt saapumasta kokoukseen, taustajärjestö voi lähettää hänen tilalleen sijaisen.

Toimikunnalla on oikeus ottaa itselleen sivutoimisia sihteereitä ja kuulla asiantuntijoita.

Toimikunnan jäsenyys perustuu virka-asemaan ja erityisosaamiseen (Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 609/1986 4 a §).

Valtioneuvoston asettama hanke

Ei

Hankkeen suhde hallitusohjelmaan

Ei

Hankkeen suhde talousarvioon

Ei

Hankkeen suhde Suomen lainsäädäntöön

Ei

Hankkeen suhde EU:n lainsäädäntöön

Ei

HE:n kiireellisyys

Ei

Asettamispäätöksen allekirjoittajat

pääministeri, hallitusneuvos

Pysyvät asiantuntijat

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Berghäll Jonna neuvotteleva virkamies valtiovarainministeriö Asiantuntija
Lindholm Timo varatoimitusjohtaja Suomen Yrittäjät ry Asiantuntija
Kivistö Jarkko ekonomisti Suomen Pankki Asiantuntija
Sinko Pekka talousneuvoston pääsihteeri valtioneuvoston kanslia Asiantuntija
Molnar Kari tilastojohtaja Tilastokeskus Asiantuntija
Aaltonen Seppo johtaja Maa-ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Asiantuntija
Järvinen Erno tutkimuspäällikkö Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK r.y. Asiantuntija
Ylä-Jarkko Mari tilastojohtaja Tilastokeskus Asiantuntija
Orjala Hannele tilastojohtaja Tilastokeskus Asiantuntija

Toimikunta

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Spolander Mikko finanssineuvos valtiovarainministeriö Varapuheenjohtaja
Nevalainen Seppo ekonomisti Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry Jäsen
Heiskanen Margareta tutkimuspäällikkö Kunnallinen työmarkkinalaitos Jäsen
Mustonen Jussi johtaja Elinkeinoelämän Keskusliitto Jäsen
Haapasalmi Jari työmarkkinatutkimuspäällikkö Elinkeinoelämän keskusliitto EK Jäsen
Koev Eugen pääekonomisti Akava ry Jäsen
Koski Olli pääekonomisti Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Jäsen
Pentti Helena ekonomisti Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Jäsen
Pekkarinen Jukka ylijohtaja valtiovarainministeriö Puheenjohtaja
Sovala Markus osastopäällikkö valtiovarainministeriö Puheenjohtaja
Aarnio Antti ekonomisti Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry Jäsen
Pietiläinen Samuli finanssisihteeri valtiovarainministeriö Sihteeri
Saukkonen Seppo asiantuntija Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Jäsen
Heikkonen Terhi Asiantuntija EK Jäsen
Obstbaum Meri neuvotteleva virkamies valtiovarainministeriö Sihteeri
Ahola Ilari finanssisihteeri valtiovarainministeriö Sihteeri
Synkkänen Marko neuvotteleva virkamies valtiovarainministeriö Sihteeri
Koikkalainen Pasi erityisasiantuntija valtiovarainministeriö Sihteeri
Antila Jorma tutkimuspäällikkö Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Jäsen
Kaukoranta Ilkka ekonomisti Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Jäsen
Tuominen Pentti finanssineuvos Valtion työmarkkinalaitos Jäsen
Happonen Mika neuvotteleva virkamies valtiovarainministeriö Jäsen
Arkisto luovutettu

Ei

Arkisto luovutettu kansallisarkistoon

Ei

25 asiakirjaa


 1. Tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunnan jäsenen vaihdos

  11.02.2016  Valtioneuvoston kanslia
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Päätös
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18821/249939/PAATOS_20160219111501_249939.PDF


 2. Eronpyyntö tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunnasta

  17.12.2015  Metallityöväen Liitto ry
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Muistio
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 3. Jäsenmuutosesitys; Tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunta

  04.12.2015  Tilastokeskus
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Esitys
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 4. Tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunnan sihteeristön muutos

  15.01.2015  Valtioneuvoston kanslia
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Päätös
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18821/235012/PAATOS_20150129111501_235012.PDF


 5. Päätös; Tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunnan jäsenen vaihdos

  08.12.2014  Valtioneuvoston kanslia
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18821/233935/KIRJE_20141218111502_233935.PDF


 6. Suomen Yrittäjät ry:n jäsenen vaihtuminen

  11.02.2014  Valtioneuvoston kanslia
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Päätös
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18821/216416/PAATOS_20140306141501_216416.PDF


 7. Jäsenen ja varajäsenen muuttaminen

  30.01.2014  Suomen Yrittäjät
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Esitys
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 8. Tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunnan puheenjohtajan vaihtaminen

  16.09.2013  Valtioneuvoston kanslia
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Päätös
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 9. VM:n edustajan vaihtaminen tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikuntaan

  06.09.2013  VM
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Esitys
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 10. Muutospäätös

  11.06.2013  Valtioneuvoston kanslia
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Päätös
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18821/204137/PAATOS_20130701085327_204137.pdf


 11. Jäsenmuutosesitys

  03.06.2013  MTK ry
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Esitys
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 12. Muutospäätös

  16.01.2013  Valtioneuvoston kanslia
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Päätös
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18821/196212/PAATOS_20130131073611_196212.pdf


 13. Jäsenen muutosesitys

  10.01.2013  Tilastokeskus
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Esitys
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 14. Asettamispäätös

  18.10.2012  Valtioneuvoston kanslia
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Asettamispäätös
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/18821/195617/ASETTAMISPAATOS_20130118083428_195617.pdf


 15. Jäsenesitys

  08.10.2012  Suomen Pankki
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 16. Jäsenesitys

  02.10.2012  Akava ry
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 17. Jäsenesitys

  28.09.2012  Elinkeinoelämän Keskusliitto EK
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 18. Jäsenesitys

  28.09.2012  Tilastokeskus
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 19. Jäsenesitys

  27.09.2012  Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 20. Jäsenesitys

  25.09.2012  Suomen Yrittäjät
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 21. Jäsenesitys

  24.09.2012  Kuntatyönantajat
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 22. Jäsenesitys

  24.09.2012  STTK
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 23. Jäsenesitys

  20.09.2012  VM/Valtion työmarkkinalaitos
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 24. Jäsenesitys

  20.09.2012  Valtiovarainministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 25. Ehdotus tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunnan asettamisesta uudelle toimikaudelle

  15.08.2012  Valtiovarainministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot

 1. Talousnäkymät ja palkanmuodostus helmikuu 2016

  2016  Valtioneuvoston kanslia
  Nimi ruotsiksi: Ekonomiska utsikter och lönebildning
  Tiedoston osoite: http://www.hare.vn.fi/Uploads/18821/404276/JULKAISU_20160205102524_404276.pdf

 2. Palkat tuottavuus ja työllisyys – Kokemuksia Saksasta

  2014  Valtiovarainministeriö
  Tiedoston osoite: http://www.hare.vn.fi/Uploads/18821/404273/JULKAISU_20151119070208_404273.pdf

 3. Selvitys eurooppalaisesta työvoimakustannus- ja palkkakehityksestä, syyskuu 2013

  2013  Valtiovarainministeriö
  Tiedoston osoite: http://www.hare.vn.fi/Uploads/18821/404267/JULKAISU_20151112074853_404267.pdf

 4. Talousnäkymät ja palkanmuodostus, kesäkuu 2015

  2015  Valtioneuvoston kanslia
  Nimi ruotsiksi: Ekonomiska utsikter och lönebildning
  Tiedoston osoite: http://www.hare.vn.fi/Uploads/18821/404275/JULKAISU_20151112070513_404275.pdf

 5. Talousnäkymät ja palkanmuodostus, tammikuu 2015

  2015  Valtioneuvoston kanslia
  Nimi ruotsiksi: Ekonomiska utsikter och lönebildning
  Tiedoston osoite: http://www.hare.vn.fi/Uploads/18821/404274/JULKAISU_20151112070418_404274.pdf

 6. Talousnäkymät ja palkanmuodostus, kesäkuu 2014

  2014  Valtioneuvoston kanslia
  Nimi ruotsiksi: Ekonomiska utsikter och lönebildning
  Tiedoston osoite: http://www.hare.vn.fi/Uploads/18821/404272/JULKAISU_20151111142344_404272.pdf

 7. TUKUSETO palkankorotustyöryhmän raportti (29.9.2014)

  2014  Valtiovarainministeriö
  Tiedoston osoite: http://www.hare.vn.fi/Uploads/18821/404270/JULKAISU_20140929124410_404270.pdf

 8. TUKUSETO palkankorotustyöryhmän raportti (27.6.2014) Työ- ja virkaehtosopimusten palkankorotusten luokittelu - kesäkuu 2014

  2014  Valtiovarainministeriö
  Tiedoston osoite: http://www.hare.vn.fi/Uploads/18821/404269/JULKAISU_20140702132002_404269.pdf

 9. Talousnäkymät ja palkanmuodostus, helmikuu 2014

  2014  Valtioneuvoston kanslia
  Nimi ruotsiksi: Ekonomiska utsikter och lönebildning
  Tiedoston osoite: http://www.hare.vn.fi/Uploads/18821/404271/JULKAISU_20140207120807_404271.pdf

 10. Talousnäkymät ja palkanmuodostus, kesäkuu 2013

  2013  Valtioneuvoston kanslia
  Nimi ruotsiksi: Ekonomiska utsikter och lönebildning, juni 2013
  Tiedoston osoite: http://www.hare.vn.fi/Uploads/18821/404268/JULKAISU_20130906054654_404268.pdf

 11. Talousnäkymät ja palkanmuodostus, helmikuu 2013

  2013  Valtiovarainministeriö
  Tiedoston osoite: http://www.hare.vn.fi/Uploads/18821/404266/JULKAISU_20130218070502_404266.pdf