Tulot, menot ja rahavirrat

Tulot

Euroopan unionin omat varat ovat tuloja, jotka kerätään unionin talousarvion rahoittamiseksi. Ne kuuluvat unionille EU-lainsäädännön nojalla ilman kansallisten viranomaisten erillisiä päätöksiä. Omien varojen järjestelmästä päättää Eurooppa-neuvosto eli EU:n huippukokous yksimielisesti kuultuaan Euroopan parlamenttia. Päätöksen voimaantulo edellyttää kansallisten parlamenttien hyväksyntää.

Nykyinen omien varojen päätös tuli voimaan kesäkuun alussa 2021, ja sen vaikutukset huomioitiin takautuvasti jo vuoden 2021 alusta lukien. Päätöksen mukaan EU:n omat varat muodostuvat

  • EU:n ulkorajoilla perittävistä tulleista
  • kierrättämättömän muovipakkausjätteen määrään perustuvasta maksusta
  • arvonlisäveropohjaan perustuvasta maksusta
  • bruttokansantuloon perustuvasta maksusta
  • sekalaisista tuloista, kuten sakoista ja EU:n toimielinten työntekijöiden ennakonpidätyksistä.

EU:n talousarvioon omat varat tulevat pääosin jäsenvaltioiden kansallisista talousarvioista. Jäsenvaltioiden keräämistä tullimaksuista 75 prosenttia tuloutetaan suoraan unionille ja 25 prosenttia jää kantopalkkioksi jäsenvaltioille. Koska unionin talousarvion pitää olla tasapainossa, bruttokansantuloon perustuvalla maksulla katetaan se rahoitusosuus menojen kattamiseksi, joka jää vajaaksi muista tulonlähteistä.

Nykyiseen omien varojen päätökseen sisältyy myös Euroopan komissiolle annettu valtuus elpymisvälineen rahoitukseen. Komissio saa ottaa lainaa 750 miljardi euroa (vuoden 2018 hintoina) puuttuakseen koronakriisin seurauksiin. Jäsenvaltioilta omina varoina kerättävä summa voi olla korkeintaan 1,40 prosenttia jäsenvaltioiden yhteenlasketusta bruttokansantulosta. Kuitenkin enimmäismäärää on kasvatettu väliaikaisesti 0,6 prosenttiyksiköllä unionin lainanottotoiminnasta aiheutuvien velkojen kattamiseen siihen asti, kunnes kaikki elpymisvälineeseen liittyvät velat ovat lakanneet, mutta enintään vuoden 2058 loppuun asti.

Menot

EU:n budjetin menoista päättävät Euroopan parlamentti ja EU:n neuvosto yhdessä talousarviomenettelyssä. Menot eivät voi kuitenkaan ylittää monivuotisen rahoituskehyksen enimmäismääriä.

Suomen ja EU:n väliset rahavirrat

EU:n budjettiin sisältyy rahastoja, joiden avulla unionin eri linjauksia toteutetaan. EU-budjetin menot jäsenvaltioihin kulkeutuvat pääosan näiden rahastojen kautta. Jäsenmaat laativat tavoiteohjelmia, joiden mukaan yksittäisiä hankkeita toteutetaan. 

Suomi saa EU-varoja yhteiseen maatalouspolitiikan ja maaseudun kehittämiseen. Lisäksi Suomi saa rakennepoliittisia tukia Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) ja Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR). Lisäksi esimerkiksi Horisontti Eurooppa - tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma ohjaa Suomen tutkimusrahoitusta.

EU-rahoitteisiin ohjelmiin ja hankkeisiin vaaditaan unionirahoituksen lisäksi kansallista julkista tai yksityistä rahoitusta. Poikkeuksena on yhteinen maatalouspolitiikka.

Yhteystiedot

Panu Kukkonen, budjettineuvos 
valtiovarainministeriö, BO/Budjettiosasto, EU-yksikkö / EUY 0295530134