Tunnuskäytänteet julkisessa hallinnossa -työryhmä

Tunnuskäytänteet julkisessa hallinnossa -työryhmän työn tavoitteena on ollut tukea julkisen hallinnon digitalisoitumiskehitystä ja tehostaa erityisesti toimintatapojen ja tiedon yhteentoimivuutta. Hallitusohjelmaan kirjattu tavoite kysyä samaa tietoa vain kerran niin kansalaiselta, yrityksiltä kuin muilta viranomaisilta vaatii tehokkaita yhteisiä tiedon hallinnan toimintatapoja, joista yksi on pysyvien tunnusten käyttö ja hallinta. Pysyvien tunnusten käytännön kehittäminen edellyttää sekä yhteistä sopimista että tarvittavien tunnuspalveluiden tuottamista.

Digitalisoitumisen ja sähköisen palvelukehityksen kannalta on keskeistä, että palvelun tuottamiseksi käsiteltävät monimuotoiset tietoaineistot voidaan yksilöidä ja että liitetyt sisällöt säilyvät luotettavasti. Tiedon yksilöinti on osatekijänä sekä tiedon laadussa että sen todistusvoimaisuudessa läpi tiedon elinkaaren ja yli organisaatiorajojen sekä myös sen jälkeen, kun tietoa ylläpitävät järjestelmät ovat muuttuneet ja aineisto siirtynyt säilytettäväksi. Yksiselitteinen ja luotettava digitaalisessa muodossa olevan aineiston yksilöinti tukee merkittävästi julkisen hallinnon informaation välittämistä organisaatiorajat ylittävissä prosesseissa. Aineistojen hyödyntäminen mahdollistuu ja tehostuu kun ne voidaan luotettavasti yksilöidä tunnusten avulla. Tavoitetilan saavuttaminen edellyttää, että toimijoilla julkisessa hallinnossa on yhteiset toimintasäännöt tietoaineistojen yksilöintiin ja yksilöinti integroituu tiedon muodostamisen, hallinnan ja ohjauksen prosesseihin. Oleellista on tiedon ja tietoaineiston identifiointi tunnistaminen sen syntyhetkellä, sillä näin sen jakelu on helpompaa ja luotettavampaa kuin tilanteessa, jossa se on jo ehtinyt kopioitua.

Pysyvien tunnusten hallinta on osa julkisen hallinnon arvokkaiden tietoaineistojen ja tietovarantojen käyttöä ja informaatioekosysteemin kasvupohjaa. Tiedon tehokas hyödyntäminen edellyttää siilotumien poistamista ja tiedon jakamista ja yhteistä hyödyntämistä.

Asetetun työryhmän tehtävänä oli:

  • Laatia kokoava nykytilaselvitys julkisessa hallinnossa käytössä olevista tunnus/tunnistejärjestelmistä.
  • Määrittää yhteinen tunnus/tunnistekäytäntö julkiseen hallintoon siten, että se tukee ja voi toimia nykyisten eri hallinnonaloilla vakiintuneiden tunnusjärjestelmien rinnalla. Esityksen tulee tukea julkisen hallinnon toimijoiden mahdollisuutta yksilöidä tietoaineistot tai muut yksilöinnin kohteet jo niiden syntyvaiheessa. Linjaukset ovat yksi tietopoliittisista toimista toimintatapojen ja tiedon yhteentoimivuuden tehostamisessa.
  • Laatia ehdotus tunnusten tuottamisen, hallinnan ja tulkinnan edellyttämistä vastuista ja vastuutahoista julkisen hallinnon yhteisen tunnus/tunnistekäytänteen hallinnoimiseksi.
  • Kuvata tarvittaessa tunnusten/tunnisteiden muodostamiseen ja/tai hyödyntämiseen liittyvät kehitystarpeet uusien palveluiden tuottamiseksi.

Työryhmän tehtävänannon ulkopuolelle rajattiin henkilötunnukset ja -tunnisteet.

Työryhmän materiaalit

Kokousmateriaalit

1. Kokouksen materiaalit 16.6.2017
Asialista
Pöytäkirja

2. Kokouksen materiaalit 25.8.2017
Asialista
Pöytäkirja
Hyödynnetään avointa, omaa ja yhteistä tietoa, erityisasiantuntija Suvi Remes
YTI-tunnus laissa
Yhteenveto sähköpostikeskustelusta

3. Kokouksen materiaalit 22.9.2017
Asialista
Pöytäkirja
Työryhmän esittely YTI:n projektiryhmälle 27.9.2017, johtava asiantuntija Mikael Vakkari, Helsingin kaupunki

4. Kokouksen materiaalit 19.10.2017
Asialista
Pöytäkirja
Tunnistekyselylomake

5. Kokouksen materiaalit 17.11.2017
Asialista
Pöytäkirja

6. Kokouksen materiaalit 15.12.2017
Asialista
Pöytäkirja

Työpajat ja seminaarit

Tunnuskäytänteet julkisessa hallinnossa -seminaari 31. toukokuuta 2018 (materiaalit tapahtumasivulla)

Tunnuskäytänteet julkisessa hallinnossa valmisteleva työpaja 27. maaliskuuta 2017