FI SV

Tuottavuuden mittaaminen

Päätöksentekijät ja kehittäjät tarvitsevat kuntien palvelujen uudistamiseen luotettavaa tietoa toiminnan kustannuksista ja tuloksellisuudesta. Mittarit auttavat tunnistamaan, seuraamaan ja arvioimaan toimien vaikutuksia, jotta kuntien tuottavuutta ja toiminnan tuloksellisuutta voidaan parantaa.

Kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden koordinaatioryhmä on valmistellut Kestävän kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden mittaamisen käsikirjan erityisesti kuntien käyttöön.

Toiminnan erilaisten yhteisvaikutusten tunnistaminen edellyttää, että käytettävät mittarit kuvaavat toimintaa kattavasti eri näkökulmista. Kestävän kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden mittaristoon on koottu ehdotus keskeisistä mittareista, joita seuraamalla eri näkökulmat tulevat tarkastelussa huomioitua.

Mittarit kuvaavat yleistä menokehitystä ja taloudellista tilaa, palvelujen tuottavuutta, taloudellisuutta, vaikuttavuutta ja laatua sekä työelämän laatua. Ne on koottu sekä valtakunnan tason että kuntatason näkökulmasta. Tämän mittariston lisäksi käsikirjassa on informaatiota ja linkkejä useisiin tietolähteisiin, joita kunnat voivat seurannassa hyödyntää.

Selkeät ja johdonmukaiset käsitteet kuntatuottavuuteen ja tuloksellisuuteen

Käsikirjassa on myös käyty läpi ja kuvattu kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden käsitteistö. Käsitteiden ja niiden välisten yhteyksien kuvaamisella halutaan kiinnittää huomiota prosesseihin, jotka vaikuttavat tuloksellisuuteen ja tuottavuuteen. Tuottavuuden ja tuloksellisuuden kannalta keskeisiä prosesseja kunnissa ovat

  • arviointi
  • päätöksenteko
  • allokointi- ja hankinta
  • palvelujen tuotanto
  • palvelujen tarjonta
  • asiakasprosessit

Kuntatuottavuuden käsikirja