EN FI SV

Henkilöstöjohtamisen tuki

Kuva: Maskot / Gorilla.

Henkilöstöjohtaminen luo edellytykset valtion toimintayksiköiden tuloksellisuudelle, tehokkuudelle ja palvelukyvylle. Henkilöstöjohtaminen on keskeinen osa toimintayksiköiden kokonaisjohtamista ja toimintastrategiaa.

 

 

Henkilöstöjohtaminen tarkoittaa

 • henkilöstösuunnittelua,
 • henkilöstön rekrytointia,
 • suorituksen ja sen tuloksellisuuden johtamista,
 • osaamisen johtamista sekä sitä tukevaa koulutusta ja henkilökiertoa,
 • motivointia,
 • työhyvinvointiin panostamista,
 • palkitsemista,
 • uudistumista ja
 • muuta henkilöstöjohtamista.

Tavoitteena on, että henkilöstöjohtaminen on ammattimaista ja perustuu tietoon ja että valtion kunkin toimintayksikön henkilöstö vastaa määrältään ja laadultaan yksikön tarpeita.

 1. Kukin valtion toimintayksikkö vastaa ensisijaisesti henkilöstöstään. Henkilöstöjohtaminen perustuu yksikön erityispiirteisiin sekä valtion yhteisiin toiminta- ja henkilöstöstrategisiin linjauksiin.
 2. Ministeriöt ohjaavat henkilöstöjohtamista hallinnonaloillaan. Ministeriöt asettavat muun muassa henkilöstöä koskevat tavoitteet toimintayksiköiden tulostavoitteisiin.
 3. Valtioneuvosto vastaa toimintayksiköiden pitkän aikavälin toimintaedellytyksistä ja tuloksellisesta toiminnasta. Valtiovarainministeriön henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto eli Valtion työmarkkinalaitos vastaa valtioyhteisötasolla linjausten valmistelusta ja valtion keskustason työnantajatoiminnasta. Tällöin korostuu toimintayksiköiden yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja kustannustehokkuus, saumaton keskinäinen yhteistyö sekä innovaatiotyö, jonka avulla työntekoa voidaan uudistaa joskus radikaalistikin.

Valtioneuvosto teki elokuussa 2001 periaatepäätöksen valtion henkilöstöpoliittisesta linjasta. Linjauksen tavoitteena on vahvistaa valtion toimintayksiköiden yhteistä toimintakulttuuria ja luoda niille kehittämistavoitteet. Lähtökohtana on näkemys valtionhallinnon laajoista ja moninaisista tehtävistä sekä niiden hyvästä hoitamisesta muuttuvissa olosuhteissa. Merkittävä muutos on, kun suuret ikäluokat jäävät eläkkeelle ja kilpailu työvoimasta kiristyy. Muita muutoksia ovat muun muassa talouden kiristyminen ja tietoyhteiskunnan kehittyminen.

Linjauksen keskeisiä tavoitteita ovat:

 • valtionhallinnon yhteisen arvoperustan vahvistaminen ja virkamiesetiikan korkean tason säilyttäminen,
 • työnantajan kilpailukyvyn turvaaminen ja osaavan henkilöstön varmistaminen,
 • hyvän johtamisen ja työyhteisöjen toimintakyvyn edistäminen.

Henkilöstöjohtamisen linjauksia on tarkennettu vastaamaan ajankohtaisia hallinnon kehittämistoimia, erityisesti tuottavuuden parantamista ja toimintojen alueellistamista. Valtioneuvosto antoi 26.1.2012 periaatepäätöksen valtion henkilöstön aseman järjestämisestä organisaation muutostilanteissa. Lisäksi valtiovarainministeriö on 15.2.2012 tehnyt päätöksen muutosten johtamisesta ja muutosturvasta valtionhallinnossa (VM/305/00.00.00/2012).

Henkilöstöjohtaminen valtiolla. Eri osa-alueet ja toiminnot.

Lisätietoa

Henkilöstöjohtaminen valtiolla -kuvaus (hunajakenno)

Henkilöstöjohtaminen valtiolla -kuvauksen esittelyvideo

Valtionhallinnon henkilöstöstrategian 2016 - 2023 valmistelun taustaselvitys
Työelämän risteyksissä -teematilaisuus 30.1.2018
Työkaarimalli - työpaikan ikäjohtamisen tuki (videolinkki)
Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen, 2013
Muutosturvasäännökset valtionhallinnossa, 2013
Valtioneuvoston periaatepäätös valtion henkilöstön aseman järjestämisestä organisaation muutostilanteissa 26.1.2012
Muutosten johtaminen ja muutosturva valtionhallinnossa, päätös 15.2.2012 (VM/305/00.00.00/2012)
Haasteena johtamisen laajentaminen valtionhallinnossa, Miten strategisen henkilöstötiedon avulla suunnataan ja henkilöstösuunnittelun avulla toteutetaan liike- ja toimintastrategioita tukevaa henkilöstöjohtamista, julkaisu 2005
Haasteena johtamisen laajentaminen valtionhallinnossa II, Henkilöstötunnusluvut strategisen muutoksen ohjaajina ja todentajina, julkaisu 2007
Haasteena johtamisen laajentaminen valtionhallinnossa III, Valtioyhteisön henkilöstöstrateginen ohjaus, julkaisu 2008
HEKUMA-muistio, henkilöstön kehittämisen periaatteet valtionhallinnossa, 2006
HRD-tarkistuslista valtiokonsernissa, 2006
Yhteisen henkilöstöpolitiikan haaste, Valtion henkilöstöpolitiikan arviointi 4/2005
Valtioneuvoston periaatepäätös valtion henkilöstöpolitiikan linjasta 30.8.2001
Henkilöstövoimavarojen hallintajärjestelmä - opas, 2001
Osaamisen johtaminen osana valtion henkilöstötilinpäätöskäytäntöä, 8/2000

Yhteystiedot

Ari Holopainen, finanssineuvos 
valtiovarainministeriö, Valtionhallinnon kehittämisosasto, Hallintopolitiikkayksikkö 0295530520