Johtamiskokeilut ja palvelulupaus

Maanmittauslaitos on käynnistänyt vuoden 2016 alussa johtamiskokeilun Lean-periaatteiden hyödyntämisestä sen palvelutuotannossa. Johtamiskokeilun tavoitteena on tuottaa Maanmittauslaitoksen käyttöön parannettu kirjaamisprosessi koskien lainhuutohakemusten käsittelyä ja yleisemmin kokemusta Lean-ajattelun hyödyntämisestä virastossa. Lisäksi tavoitteena on löytää mahdollisimman laajasti valtionhallinnossa hyödynnettäviä hyviä käytäntöjä. Kokeilussa korostetaan asiakasnäkökulmaa, resurssitehokkuutta, laadukasta johtamista ja jatkuvaa kehittämistä. Kokeilu valmistuu vuoden 2016 loppuun mennessä.

Myös kahdessa muussa valtionvirastossa valmistellaan johtamiskokeilujen toteuttamista.

Ministerityöryhmä on päättänyt, että virastoissa otetaan käyttöön palvelulupaus. Palvelulupaus on asiakkaalle annettava lupaus hyvin toimivasta palvelusta odotettavissa olevine käsittelyaikoineen, mutta se ei ole juridisesti velvoittava. Osa virastoista antaa jo nykyisinkin käsittelyaikoja koskevia palvelulupauksia. Tarkoituksena on, että virastot käyvät vuonna 2017 läpi tärkeimmät kansalais- ja yhteisöasiakkaille tarjotut palveluprosessit, varmistavat palveluprosessien asiakaslähtöisyyden ja määrittävät keskeisimmille palveluprosesseille palvelulupauksen. Palvelulupausta annettaessa tulee alkuvaiheessa keskittyä niihin palvelujen tai palvelukokonaisuuksien osatekijöihin, joita asiakkaat pitävät tärkeimpinä. Ministeriöt vastaavat palvelulupauksen toteuttamisesta hallinnonaloillaan ja raportoivat ministerityöryhmälle tavoitteen toteutumisesta. Toimeenpanosta tulee sopia viimeistään osana virastojen tulosneuvotteluja syksyllä 2016 ja tavoitteet viedään osaksi virastojen tulostavoitteita vuodelle 2017. Ministerityöryhmä seuraa toimeenpanon etenemistä valtiovarainministeriön tukemana. 

Kirje palvelulupauksesta 2016