Palkat, ansiotaso, työvoimakustannukset ja työaika

Palkat

Palkkaus on keskeisin palvelussuhteen ehto. Se muodostaa pääosan valtiotyönantajan työvoimakustannuksista ja suuren osan toimintamenoista. Valtion palkkausjärjestelmissä (VPJ) kuukausipalkkaus määräytyy pääasiassa tehtävien vaativuuden ja henkilökohtaisen työsuorituksen mukaisesti.

Valtion työmarkkinalaitos tuottaa valtion palkkatilastointiluokitukseen (VPL) perustuvaa ja työn vaativuuteen pohjautuvaa analysoitua ansiotietoa. VPL-luokituksen avulla on mahdollista verrata samansisältöisiä ja työn vaativuudelta samantasoisia tehtäviä keskenään työn vaativuuden arviointijärjestelmästä riippumatta. Valtion palkka-analyysiraportit julkaistaan Tahti-järjestelmässä.

Ansiotasoa tarkastellaan erilaisilla luokituksilla. Näitä ovat mm. palvelussuhde, palkkausmuoto, ikä, koulutus, tuloluokka ja palkkausluokka. Ansiotaso ilmenee ansiokäsitteittäin ja vertailutietoa on myös muilta sektoreilta. Erikseen tarkastellaan palkkarakennetta ja ansiotasojen eroja.

Palkkatilasto-opas 2016, julkaisu 29/2016

Ansiotaso

Ansioiden tasoa tarkastellaan keskimääräisinä (kokonais)ansioina erilaisilla luokituksilla. Näitä ovat palvelussuhteen laji, palkkausmuoto, ikä, koulutus ja sukupuoli. Henkilöstön jakautumista tarkastellaan tuloluokittain. Ansiotaso ilmenee ansiokäsitteittäin esim. henkilökohtainen palkka, kokonaisansio, kokonaisansio lomarahoineen ja säännöllisen työajan ansio. Vuosittaiset ansiotasotiedot tuotetaan marraskuun aineistosta.

Ansiotaso vuonna 2015 (excel)
Sopimuspalkankorotukset valtiolla vuosina 2000-2016 (excel)

Työvoimakustannukset

Valtion työvoimakustannukset kuvataan erittäin ja suhteutettuna mm. tehdyn työajan palkkoihin ja palkkasummaan. Tiedoista ilmenee välillisten työvoimakustannusten osuus tehdyn työajan palkoista eli ns. sivupalkkaprosentti. Valtion budjettitalouden henkilöstön palkkasumman ja työvoimakustannusten kehitys esitetään vuodesta 1970 alkaen. Palkkoja ja työvoimakustannuksia suhteutetaan mm. valtion menoihin ja bruttokansantuotteeseen. Palkkasumma on suhteutettu myös koko kansantalouden palkkasummaan.

Valtion työvoimakustannukset vuodesta 1990 alkaen
Valtion työvoimakustannustutkimus 2000
Bruttokansantuote, kansantalouden palkkasumma, valtion menot sekä valtion palkkasumma ja työvoimakustannukset vuosina 1970 - 2015
Työvoimakustannukset vuonna 2015 (excel)

Työaika

Budjettitalouden henkilöstön työaikaa ja sen muutosta tarkastellaan työaikamuodoittain. Yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisia työaikamuotoja ovat virastotyö, viikkotyö ja jaksotyö. Lisäksi joillain aloilla on erikseen sovittu työajoista. Näistä suurimpia henkilöstöryhmiä ovat puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen henkilöstö.

Budjettitalouden virkasuhteisen ja työsopimussuhteisen henkilöstön määrä ja jakauma työaikamuodon mukaan 1975 - 2015
Budjettitalouden henkilöstön työaika työaikamuodon mukaan vuonna 2015
Työaika 2015 (excel)
Työaika kuvioina 2015 (excel)

Yhteystiedot

Analyytikko
Juho-Pekka Jortama
puh. 02955 30119
[email protected]