Työhyvinvointi

Henkilöstön työhyvinvointi ja sen johtaminen sisältää henkilöstön työtyytyväisyydestä ja motivaatiosta huolehtimisen sekä fyysiseen ja henkiseen työkyvyn ylläpitoon ja parantamiseen yhteydessä olevia asioita. Hyvinvointiin liittyviä mittareita ovat:

  • työtyytyväisyysbarometri,
  • sairauspoissaolojen määrää ja frekvenssiä kuvaavat mittarit,
  • lähtövaihtuvuus,
  • työkyvyttömyyseläköityminen sekä
  • erilaiset työkykymittarit.

Luonnollisesti on tärkeää kiinnittää huomiota myös sairauspoissaoloista ja niiden hoidosta aiheutuviin kustannuksiin. Ensiarvoisen tärkeitä ovat myös menettelytavat ja oikein kohdennetut investointipanostukset, joilla voidaan ylläpitää ja parantaa työhyvinvointia.

Henkilöstön työtyytyväisyyttä on mitattu valtiolla vuodesta 2004 lähtien VMBaro -järjestelmällä. Organisaatiot, joilla VMBaro on käytössä, saavat järjestelmästä omien tietojensa lisäksi vertailutiedot erilaisilla luokituksilla koko valtiolta, hallinnonaloilta ja virastotyypeistä.

Työtyytyväisyyttä mitataan viisiportaisella asteikolla, jossa

1 = erittäin tyytymätön,
2 = tyytymätön,
3 = ei tyytymätön eikä tyytyväinen,
4 = tyytyväinen ja
5 = erittäin tyytyväinen.

Työtyytyväisyysindeksit saavat vastaavasti arvot 1 - 5 ja ne lasketaan ylemmille tasoille henkilön kysymyksittäisten indeksien aritmeettisina keskiarvoina.

VMBarosta vastaa 1.7.2016 alkaen Valtiokonttori

VMBaro Valtiokonttorin sivuilla