FI SV

Valtion virka- ja työehtosopimus

Virka- ja työehdot

Valtion henkilöstön oikeusasemasta säädetään virkamiesten osalta valtion virkamieslaissa ja -asetuksessa ja työsopimussuhteessa olevan henkilöstön osalta työsopimuslaissa. Virkaehtosopimuslaissa säädetään virkasuhteen ja työehtosopimuslaissa työsuhteen ehtojen sääntelyjärjestelmästä.

Lisäksi valtion virkamiesten osalta neuvottelumenettelystä on sovittu virkaehtosopimuslainsäädäntöä täydentävällä valtion pääsopimuksella. Valtion neuvottelu- ja sopimusjärjestelmän mukaisesti sovitaan keskustason virka- ja työehtosopimuksin ja virastotason tarkentavin virkaehtosopimuksin ja työehtosopimuksin virkamiesten ja työntekijöiden palvelussuhteen ehdoista.

Lisätietoa

Valtion virka- ja työehdot 2018-2020, julkaisu 15a/2018
Julkaisutilaukset: valtioneuvoston verkkokirjakauppa
Julkaisu löytyy myös valtioneuvoston julkaisuarkisto Valtosta
Valtion matkustussääntö 2018, julkaisu 1a/2018
Julkaisutilaukset: valtioneuvoston verkkokirjakauppa
Sopimuskauden 2018-2020 toimeenpano- ja neuvottelumääräykset, määräys/suositus 12.3.2018
Määräykset työajan pidennyksen toimeenpanosta, määräys 4.10.2016
Linkki Sopimukset -sivulle
Valtion virkaehtosopimusasioiden pääsopimus, 21.12.1993
Valtion virkamieslaki, 19.8.1994/750 (Finlex)
Valtion virkamiesasetus, 14.11.1994/971 (Finlex)
Valtion virkaehtosopimuslaki, 6.11.1970/664 (Finlex)
Valtion virkaehtosopimusasetus, 23.12.1987/1203 (Finlex)
Työsopimuslaki, 26.1.2001/55 (Finlex)
Työehtosopimuslaki, 7.6.1946/436 (Finlex)
Laki työriitojen sovittelusta, 27.7.1962/420 (Finlex)