Valtion paikallishallinto

Valtion paikallishallinnon virastoja ovat poliisilaitokset, maistraatit, ulosottovirastot ja syyttäjänvirastot ja työ- ja elinkeinotoimistot. Myös Kansaneläkelaitoksella, joka toimii valtion budjettitalouden ulkopuolella, on paikallishallinnon tasolla laaja toimipisteverkko. Eri hallinnonalat tarjoavat palvelujaan lisäksi yhteispalvelupisteissä paikallisten olosuhteiden ja tarpeiden mukaisesti.

Paikallishallinnon toimialueet

Paikallisviranomaisten toimialueet ovat viime vuosina laajentuneet ja ne ovat pääosin nykyisten maakuntien laajuisia. Poliisin, maistraattien, ulosottotoimen ja syyttäjätoimen toimialueet muodostuvat kihlakunnista. Paikallispoliisitoimintaa hoitaa nykyisin 11 poliisilaitosta. Maistraatteja on 11, syyttäjänvirastoja 11 ja ulosottovirastoja 22. TE-palveluja tuottavia työ- ja elinkeinotoimistoja on 15.

Poliisi

Maistraatit

Syyttäjälaitos

Ulosottovirastot

TE-palvelut

Kansaneläkelaitos

Paikallishallinnon kehittäminen

Valtion paikallishallinnon rakenteiden kehittämistarpeita on arvioitu osana valtion keskus- ja aluehallinnon virastoselvitys -hanketta (VIRSU). Osana  aluehallinnon selvitystä arvioitiin maistraattien ja työ- ja elinkeinotoimistojen yhdistämisvaihtoehtoja aluehallintovirastojen ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten kanssa.

Keskus- ja aluehallinnon virastoselvitys -hanke (VIRSU)

Maistraattien osalta valtiovarainministeriö antoi jo keväällä 2013 selvityshenkilölle toimeksiannon selvittää, millaisia vaikutuksia maistraattien liittämiselle aluehallintovirastoihin olisi. Selvityksen taustalla oli pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen helmikuussa 2013 eduskunnalle antama selonteko vuonna 2010 voimaan tulleen laajan aluehallintouudistuksen toimeenpanosta ja toteuttamisesta. Selvityshenkilö ehdotti lokakuussa 2013 valmistuneessa raportissa, että maistraatit liitettäisiin osaksi aluehallintovirastoja.

Selvitys maistraattien mahdollisen aluehallintovirastoihin liittämisen vaikutuksista

Lisätietoja

Ylitarkastaja
Jaana Salmi
Puh. 02955 30003