Valtionavustushankkeen eteneminen

Tällä sivulla kuvataan, mitä valtionavustushankkeessa tehdään vuonna 2022. Vuoden aikana muun muassa: 

  • valmennetaan valtionapuviranomaisia yhteiseen toimintamalliin ja tehdään sitä tutuksi viestinnällä
  • tuetaan valtionapuviranomaisia kehittämään toimintaansa toimintamallin perusteella ja siirtymään digitaalisten palveluiden käyttäjiksi käyttöönottosuunnitelman mukaisesti
  • kehitetään valtionavustustoiminnan toimintamallia edelleen luomalla edellytykset yhdenmukaiselle raportoinnille, 
  • edistetään hyvää hallintoa ja talouden ja valvonnan yhtenäistämistä 
  • selvitetään valtionavustuksiin liittyvien käytäntöjen yhdenmukaistamista järjestöjen, kuntien, henkilöhakijoiden ja tutkimusorganisaatioiden kanssa 
  • valmistellaan tarvittavat säädösmuutokset
  • laajennetaan valtionavustustoiminnan sanastoa käsitetyön perusteella ja otetaan uudet käsitteet käyttöön

Valtionavustustoimintaa kehitetään ketterästi, käyttäjälähtöisesti ja palvelumuotoilua hyödyntämällä valtiovarainministeriön ja Valtiokonttorin yhteistyönä. Valtiovarainministeriö johtaa ja ohjaa valtionavustustoiminnan kehittämistä ja vastaa esimerkiksi lainsäädäntövalmistelusta ja toimintamallista. Valtiokonttori vastaa valtionavustuspalveluiden, kuten valtionavustustoiminnan tietovarannon ja siihen sisältyvien digitaalisten palveluiden kehittämisestä ja käytön tuesta. 

Valtionapuviranomaiset uudistavat toimintaansa yhteisen toimintamallin mukaiseksi

Valtionavustushankkeessa on laadittu kehittämis- ja käyttöönottosuunnitelma, jonka perusteella valtionapuviranomaiset aloittavat kehittämis- ja käyttöönottoprojektinsa uuteen yhteiseen toimintamalliin siirtymiseksi ja sitä tukevien digitaalisten palveluiden käyttöönottamiseksi.

Valtionapuviranomaiset tunnistavat kehittämis- ja käyttöönottoprojekteissaan muun muassa omaan valtionavustustoimintaansa liittyviä kehittämistarpeita. Valtionapuviranomaisten valmennuksessa hyödynnetään niitä varten julkaistua laajaa toimintamalliopasta. 
Kuka tahansa voi perehtyä itsenäisesti toimintamallin mukaisiin valtionavustustoiminnan periaatteisiin ja vaiheisiin Kohti vaikuttavampaa valtionavustustoimintaa -koulutuksessa. 

Lainsäädäntömuutoksia valmistellaan

Valtionavustustoiminnan tietovarannon ja siihen sisältyvien digitaalisten palveluiden tuottaminen edellyttää lainsäädäntömuutoksia. Valtionavustuslakia ja valtiokonttorista annettua lakia uudistetaan. Hallituksen esitykseen liitetään myös asetusluonnos, joka koskee valtionavustustoiminnan tietovarantoon toimitettavia vähimmäistietoja. Valtionapuviranomaisia koskee jatkossa uusi tietojen toimittamisvelvoite. 

Valtionavustustoiminnan sanastoa laajennetaan

Valtionavustustoimintaan liittyvät käsitteet ja niiden väliset suhteet kootaan ensimmäistä kertaa kolmikieliseksi erityisalan sanastoksi. Yhteinen sanasto parantaa tiedonhallintaa ja tiedon hyödyntämistä, edistää valtionavustustoimintaa koskevan viestinnän ymmärrettävää ja auttaa yhtenäistämään valtionavustustoiminnan käytäntöjä. Valtionavustustoiminnan sanastosta julkaistaan tänä vuonna täydennetty painos. 

Valtionavustuskäytäntöjä yhdenmukaistetaan 

Hankkeessa toimivat työryhmät ja jaostot selvittävät, miten valtionavustuskäytäntöjä voitaisiin kehittää ja yhdenmukaistaa soveltuvin osin. Kartoitukset ja kehittämisehdotukset julkaistaan raportteina, joita hyödynnetään toimintamallin kehittämisessä ja digitaalisten palveluiden toiminnallisessa määrittelyssä. Valtionapuviranomaisia tuetaan toteuttamaan kehitysehdotuksia hallinnonaloillaan tarpeen mukaan.