Valtionavustustoiminnan kehittäminen 

Valtionavustustoimintaa eli valtionavustusten suuntaamista, hakemista, myöntämistä, seurantaa ja arviointia kehitetään luomalla yhtenäinen digitalisoitu valtionavustusprosessi. Tarkoituksena on, että koko valtionhallinto siirtyy vaiheittain valtionavustustoiminnan uuteen toimintamalliin ja ottaa lähivuosina käyttöön sitä tukevat yhteiset verkkopalvelut. 

Valtionavustustoiminnan kehittäminen ja uusi toimintamalli

  • parantavat valtionavustustoiminnan vaikuttavuutta
  • lisäävät avustustoiminnan läpinäkyvyyttä ja avoimuutta
  • tekevät valtionavustuksen hakemisesta ja myöntämisestä aiempaa selkeämpää ja sujuvampaa
  • tekevät valtionavustustoiminnan käytännöistä yhdenmukaisempia.

Yhteiset verkkopalvelut korvaavat nykyiset verkkopalvelut palvelut joko osin tai kokonaan.

Haeavustuksia.fi
Jatkossa valtionavustuksia haetaan Haeavustuksia.fi:stä, joka kokoaa kaikki eri valtionapuviranomaisten valtionavustushaut yhteen paikkaan. 

Tutkiavustuksia.fi
Jatkossa kuka tahansa voi tarkistaa Tutkiavustuksia.fi:stä, miten paljon valtionavustuksia on myönnetty ja minkälaisiin käyttötarkoituksiin. 

Hallinnoiavustuksia.fi
Hallinnoiavustuksia.fi on valtionapuviranomaisten palvelu avustusprosessien käsittelyä varten. 

Mikä on valtionavustus?

Valtionavustukset ovat valtion varoista myönnettävää harkinnanvaraista julkista rahoitusta, jolla tuetaan yhteiskunnallisesti tarpeelliseksi katsottavaa toimintaa tai hanketta. Valtionavustuksia myönnetään vuosittain lähes 4 miljardia euroa yli 300 valtionavustushaussa. 

Valtionavustus on eri asia kuin valtionosuus. Yhteisesti niitä kutsutaan valtionavuiksi. Valtionavustusta voidaan myöntää myös valtiontukena. Valtionavustustoimintaa säätelee yleislakina valtionavustuslaki. Valtionavustukset myönnetään joko yleisavustuksina tai erityisavustuksina.

Keitä ovat valtionapuviranomaiset ja valtionavustusten hakijat? 

Suomessa on kymmeniä tuhansia valtionavustusten hakijoita ja reilu 90 valtionapuviranomaista. Valtionapuviranomaisia ovat kaikki ministeriöt ja noin 30 keskusvirastoa. Valtion aluehallinnon viranomaiset myöntävät myös valtionavustuksia. Valtionapuviranomaisten tehtävät ja toimivalta eivät muutu valtionavustustoimintaa kehitettäessä.

Valtionavustuksia myönnetään yhdistyksille ja säätiöille, kunnille ja kuntayhtymille, tiedelaitoksille ja tutkimusorganisaatioille, korkeakouluille, yrityksille ja yksityishenkilöille. 

Tutustu valtionapuviranomaisiin

Miksi valtionavustustoimintaa kehitetään ja digitalisoidaan? 

Valtionavustustoimintaa kehitetään, koska

  • valtionavustusten kohdentamista ja käytöstä ei ole selkeää kokonaiskuvaa
  • valtionapuviranomaisten avustusprosessit ovat tarpeettoman erilaisia keskenään
  • valtionavustusten käytön vaikuttavuudesta halutaan lisää tietoa
  • valtionapuviranomaisten digitalisaatioaste vaihtelee ja erillisistä verkkopalveluista aiheutuu kustannuksia.

Tarve kehittää ja digitalisoida valtionavustustoimintaa on tunnistettu erilaisissa, hanketta edeltäneissä selvityksissä. Ne on otettu huomioon hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa.   

Valtionavustustyöryhmän mietintö (Valtiovarainministeriön julkaisuja 2015:29)
Opetus- ja kulttuuriministeriön esiselvitys (Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2017:46)
Valtionavustusten tuottavuuspotentiaali (loppuraportti 31.1.2019, QPR Software Oyj)

Tutustu usein kysyttyihin kysymyksiin valtionavustustoiminnasta ja sen kehittämisestä:
Usein kysytyt kysymykset

Seuraa hankkeen etenemistä ja osallistu keskusteluun valtionavustustoiminnan kehittämisestä aihetunnisteella #valtionavustukset.