Viranomaisten velvollisuus tarjota digitaalisia palveluja

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (hallituksen esitys 60/2018) on annettu eduskunnalle 3.5.2018. Ehdotettu laki toimeenpanee saavutettavuusdirektiivin Suomessa. Sen lisäksi lain luvussa 2  on säännöksiä, jotka koskevat digitaalisten palvelujen tarjoamista ja saatavuutta sekä digitaalisten palvelujen käyttäjien tunnistamista:

 • Vaatimukset koskevat viranomaisia eli kaikkia organisaatioita, jotka hoitavat julkista hallintotehtävää.
 • Luvussa 2 ehdotetut säännökset tulisivat voimaan kuuden kuukauden kuluttua lain voimaantulosta. Alla on koonti luvussa 2 kuvatuista keskeisistä vaatimuksista

Digitaalisten palvelujen tarjoaminen

 • Viranomaisen on tarjottava asiakkaalle mahdollisuus lähettää asiointiinsa liittyvät asiakirjat sähköisesti Suomi.fi-viestit-palvelun kautta tai muulla vastaavalla tavalla, kuten sähköpostin kautta.
 • Viranomaisen on tarjottava asiakkaalle mahdollisuus vastaanottaa viranomaispostia sähköisesti Viestit-palveluun tai muuta tietoturvallista menetelmää käyttäen. 
 • Viranomaisen on digitaalisissa palveluissaan tiedotettava selkeästi, miten asiakkaat voivat hoitaa asiansa viranomaisen kanssa sähköisesti. Lisäksi digitaalisessa palvelussa on oltava näkyvillä tieto mistä asiakas voi saada neuvoja palvelun käyttämiseksi.

Digitaalisten palvelujen saatavuuden varmistaminen

 • Viranomaisen on huolehdittava, että sen vastuulla olevat digitaaliset palvelut ja sähköiset tiedonsiirtomenetelmät ovat saatavilla muulloinkin kuin asiointipisteiden aukioloaikoina.
 • Viranomaisen on huolehdittava, että sen digitaalisiin palveluihin ja sähköisiin tiedonsiirtomenetelmiin liittyvät käyttökatkot on ajoitettava ajankohtaan, jolloin niiden käyttö on vähäistä.
 • Viranomaisen on ennalta tiedotettava käyttökatkoista ja julkaistava käyttökatkon ajaksi ohjeet, miten jokainen saa asiansa hoidetuksi vaihtoehtoisella tavalla.

Käyttäjien tunnistaminen

Viranomainen voi vaatia digitaalisen palvelun käyttäjältä sähköistä tunnistamista vain

 • jos tunnistamista tarvitaan varmistamaan henkilön oikeus käyttää palvelua tai palvelun tietosisältöä.
 • jos käyttäjän palvelussa tekemään toimeen liittyy oikeusvaikutuksia, kuten rakentamiseen liittyvään toimenpideilmoitukseen.
 • jos käyttäjän on mahdollista saada digitaalisesta palvelusta salassa pidettäviä tietoja nähtäväkseen ja käytettäväkseen.

Laissa on säädetty myös viranomaisille vaatimuksista, jotka koskevat digitaalisten palvelujen suunnittelua.

 • Viranomaisen on otettava huomioon suunnittelussa tietoturvallisuus, tietosuoja, löydettävyys ja helppokäyttöisyys siten, että niiden toteutuminen varmistetaan digitaalisissa palveluissa.
 • Lisäksi viranomaisen on varmistettava digitaalisten palvelujensa yhteensopivuus yleisesti käytettyjen ohjelmistojen ja tietoliikenneyhteyksien kanssa. Digitaalisten palvelujen suunnitteluun on julkaistu useita ohjeita ja suosituksia, joita päivitetään sen mukaan kuin toimintaympäristö kehittyy.

Tutustu tarkemmin:

Lisätietoja:

Sanna Juutinen, hankekoordinaattori 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Digitalisaatio 0295530506  


Marjukka Saarijärvi, neuvotteleva virkamies 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Digitalisaatio 0295530208