AuroraAI-verkko

AuroraAI-verkko on palveluiden automaattisen yhteenliittämisen tapa, joka tarjoaa tulevaisuudessa älykkään jakelukanavan eri organisaatioiden tarjoamille palveluille sekä tavan organisaatioiden väliselle vuorovaikutukselle. 

AuroraAI-verkko mahdollistaa yhteiskunnan palvelujen yhteensovittamisen. Verkko muodostaa palveluiden infrastruktuurin, jonka avulla mikä tahansa verkkoon yhteensopiva palvelu saa verkon ominaisuudet käyttöönsä.

AuroraAI-verkossa palveluitaan voivat jakaa niin valtion virastot ja kunnat kuin erilaiset yritykset ja yhdistyksetkin. Verkon avulla eri toimijat voivat tuottaa apua ja hyötyä jokaiselle oikea-aikaisesti. 

Palveluita tarvitseva henkilö saa AuroraAI-verkkoa hyödyntävien sovellusten kautta ehdotuksia omaan elämäntilanteeseensa sopivista palvelukokonaisuuksista. Näin henkilön ei tarvitse tietää etukäteen, ketkä tilanteeseen liittyviä palveluita tuottavat ja mistä ne ovat löydettävissä.

Verkon perusominaisuudet

Avoimuus

Mikä tahansa organisaatio, sekä julkitoimijat että kaupalliset yritykset, on tervetullut lisäämään omia palvelujaan AuroraAI-verkkoon ja hyödyntämään olemassa olevia palveluja. Palvelut itsessään voivat olla sekä avoimia että suljettuja, kunhan ne noudattavat yhteisiä pelisääntöjä.

Yhteentoimivuus

Tällä hetkellä organisaatiot tekevät pääsääntöisesti omat rajapintansa (API) digitaalisiin palveluihin. Tämä vie valtavan määrän resursseja päällekkäisenä työnä. Avoin rajapinta ei myöskään tarkoita, että palvelu olisi helposti käytettävissä tai löydettävissä. 

AuroraAI-verkko pyrkii tarjoamaan yhden ja yhtenäisen rajapinnan kaikkiin Suomen digitaalisiin palveluihin. Sen lisäksi AuroraAI-verkko pyrkii tuomaan saman rajapinnan käyttöön kaikissa, myös ei-digitaalisissa, palveluissa, jolloin mahdollistetaan digitaalisten ja ei-digitaalisten sekä perinteisten ja uusien palveluiden yhteentoimivuus ja toistensa tukeminen. 

Teknologiariippumattomuus

AuroraAI-verkko ei ota kantaa palveluiden toteutukseen. Palveluita (ja ei-digitaalisten palveluiden tapauksessa niiden digitaalisia vastinpareja) voidaan ajaa alustariippumattomasti missä tahansa. Palvelut ovat hajautettuja – eivät samassa paikassa. Teknologiariippumattomuuteen pyritään, sillä toteutusteknologiat vanhenevat väistämättä ja nopeasti. 

Palvelujen dynaaminen yhdistely

AuroraAI-verkko tuo teknisen ratkaisun organisaatiorajat ylittävään toimintaan. Kun organisaatio tuo palvelunsa verkkoon, on se kaikkien muiden käytössä ja löydettävissä. Se sisällytetään automaattiseksi osaksi kokonaisuuksia, jotka muodostetaan vastaamaan käyttäjän sen hetkiseen henkilökohtaiseen palvelutarpeeseen. 

Palvelukokonaisuus räätälöidään pienistä palasista. Palvelujen uudelleen käyttö ja päällekkäisen tekemisen vähentäminen vapauttavat valtavan määrän hukattuja resursseja.

AuroraAI-verkon rakenne

Verkon kehitystyö jakautuu kahteen kokonaisuuteen, jotka ovat AuroraAI-verkon ydinkomponentit ja AuroraAI-verkon palveluiden referenssitoteutukset.

Ydinkomponentit

AuroraAI-verkon ydinkomponentit mahdollistavat AuroraAI-verkkoon kytkettyjen palveluiden automaattisen järjestämisen ja keskinäisen vuorovaikutuksen. 

AuroraAPI

AuroraAPI on AuroraAI-verkon palveluiden välisen teknisen ja semanttisen yhteyden mahdollistava avoin rajapinta. Kyseessä on yhtenäinen tapa kaikkien yhteiskunnan palveluiden (niin digitaalisten kuin fyysistenkin) hyödyntämiseen, löytämiseen ja hallinnointiin. 

Tieto ja toiminnallisuus on erotettu niiden sijainnista ja tarjoajista. Tämän tarkoituksena on auttaa purkamaan perinteisiä organisaatiorajoja, oli kyseessä sitten datan liikkuvuus, palvelujen löydettävyys tai toiminnallisuuden jakaminen palvelujen välillä.

Palveluhakemisto

Palveluhakemisto on palvelukuvaukset ja muut palveluiden välttämättömät tiedot sisältävä luettelo, joka tekee palveluista haettavia ja koneluettavia. Palveluhakemisto käyttää yhtenä tietolähteenään Suomi.fi-palvelutietovarantoa.

Profiilinhallinta

Profiilinhallinta luo käyttäjän hajautetun, anonyymin digitaalisen identiteetin. Käyttäjätiedot koostuvat pääasiassa käyttäjien itsensä antamista väitteistä, joihin hän myös säilyttää täyden hallinnan. 

Tiedot säilytetään hajautetusti palveluiden itsensä sisällä. Tietoja ei kerätä keskitettyyn tietovarastoon tai minkään yksittäisen organisaation hallintaan. Mikäli jokin AuroraAI-palvelu vuotaisi tietoja, on tieto edelleenkin anonymisoitua, eikä sitä voida yhdistää saman henkilön muihin tietoihin. 

Suosittelumoottori

Suosittelumoottori ehdottaa parhaita mahdollisia palveluyhdistelmiä. Palveluyhdistelmä riippuu käyttäjän henkilökohtaisista preferensseistä, käyttäjäattribuuteista ja historiallisesta datasta.

Referenssitoteutukset

AuroraAI-verkon referenssitoteutusten pääasiallinen tarkoitus on tarjota palveluiden kehittäjille viitekehys tai malli verkkoon liittymisestä. Toteutukset voidaan ottaa käyttöön sellaisinaan, tai niitä voi muokata organisaation tarpeisiin sopivaksi. AuroraAI itsessään on käyttöliittymäriippumaton.

AuroraAI-chatbot

AuroraAI-chatbot on tekninen toteutus keskustelevasta käyttöliittymästä, jonka avulla palvelut löytyvät AuroraAI-verkosta. Tuote on toteutettu avoimella lähdekoodilla, ja palveluntarjoajat voivat hyödyntää sitä suoraan teknisenä ratkaisuna lisäten oman tietosisältönsä sekä toiminnallisuutensa. 

AuroraAI-chatbot hyödyntää AuroraAI-verkon ydinkomponentteja. Organisaatiot voivat ottaa tuotteen käyttöönsä ja saada käyttöönottotukea vuoden 2021 aikana. AuroraAI-chatbottia ensimmäisenä hyödyntävä on Hytebotti, joka vastaa nuorten kysymyksiin ja ohjaa heitä oikeisiin palveluihin.

Mitä minulle kuuluu?

Mitä minulle kuuluu? -palvelun avulla eri palveluntarjoajat voivat auttaa ihmistä muodostamaan tilannekuvan omasta elämästään eri tilanteissa ja tapahtumissa. Palvelu tuottaa helposti omaksuttavassa muodossa tietoa valintojen syy-seuraussuhteista ja mahdollistaa henkilön itsensä johtamisen asettamiensa tavoitteiden ja toiveiden saavuttamiseksi. 

Mitä minulle kuuluu? -palvelu toimii myös käyttöliittymänä kaikkiin AuroraAI-verkosta saatavilla oleviin palveluihin ja esimerkiksi omien tietojen hallintaan.

AuroraAI-verkko on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2022 loppuun mennessä, ja sen kehitystyöstä vastaa Digi- ja väestötietovirasto.

Lisätietoja

erityisasiantuntija Antti Hahto, valtiovarainministeriö
antti.hahto(at)gov.fi, p. 0295 530 476