EN FI SV

Keskus- ja aluehallinnon virastoselvitys -hanke (VIRSU)

Keskus- ja aluehallinnon virastorakennetta on selvitetty valtiovarainministeriön VIRSU-hankkeessa 11.4.2014 – 28.2.2015. Työ tehtiin nykyisen hallitusohjelman valmistelun pohjaksi. Tavoitteena on yhtenäistää hallinnon rakenteita siten, että virastoja on helpompi ohjata ja toiminnasta saadaan tehokkaampaa sekä turvata palvelujen saatavuus koko maassa, vaikka rahaa on käytettävissä entistä vähemmän. Valtiovarainministeriö on jatkanut työtä päätetyllä tavalla arvioimalla muun muassa uusia vaihtoehtoja aluehallinnon rakenteesta sekä sote-uudistuksen vaihtoehtojen vaikutuksia valtionhallintoon.

Tausta

Keskushallinnon virastorakennetta on aiemmin uudistettu eri tavalla eri hallinnonaloilla, mikä on johtanut hajanaisuuteen. Aluehallintoa uudistettiin merkittävästi vuoden 2010 alusta, jolloin kuuden viranomaisen toiminnot koottiin kahteen virastokokonaisuuteen. Tuolloin perustettiin aluehallintovirastot (AVI) sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY).

VIRSU-hanke on tarkastellut virastorakenteen kehittämistä kokonaisuutena. Hankkeen taustalla on Kataisen hallituksen rakennepoliittinen ohjelma 2013-2015 ja keskushallinnon uudistamishanke (KEHU).

Valtionhallinnon virastorakenteen uudistaminen

Virastorakenteen uudistamisessa noudatetaan seuraavia periaatteita:

 • rakenteellisesti selkeät virastokokonaisuudet
 • lähtökohtaisesti valtakunnallinen toimivalta
 • asiakasnäkökulman korostaminen
 • palveluiden sähköistäminen
 • rakenteellinen ketteryys
 • julkisen hallinnon yhteistyö asiakaspalvelussa

Tarkoituksena on yhdistää pieniä virastoja. Näitä on erityisesti oikeusministeriön sekä opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonaloilla. Päämääränä ovat virastokokonaisuudet, joilla on yleensä valtakunnallinen toimivalta ja tarpeen mukaan toimipisteitä eri puolilla Suomea. Etenkin aluehallinnossa pyritään ensisijaisesti monitoimialaisiin virastokokonaisuuksiin. Virastoista on tarkoitus tehdä kirjanpitoyksiköitä, jotta toiminnallis-taloudellinen vastuu selkiytyy.

Aluehallinnon rakennemallit

Aluehallinnossa VIRSU on tarkastellut aluehallintovirastoja, ELY-keskuksia, maistraatteja ja TE-toimistoja. Tarkastelussa on ollut neljä erilaista rakennevaihtoehtoa, joista on tehty laaja vaikutusarvio:

 1. Yhdistetään AVIt ja maistraatit 3–5 virastoon (uusi AVI), ELYt ja TE-toimistot 3–9 virastoon (uusi ELY).
 2. Yhdistetään AVIt, maistraatit, ELYt ja TE-toimistot 3–5 virastoon (uusi valtion aluehallinto).
 3. Yhdistetään AVIt ja maistraatit yhdeksi virastoksi (uusi AVI), ELYt ja TE-toimistot yhdeksi virastoksi (uusi ELY). Virastoilla on valtakunnallinen toimivalta..
 4. Malli B tai C siten, että aluekehittämisen tehtävät siirretään maakuntien liitoille

Selvitystä täydennettiin kevään aikana arvioimalla mallien B ja C variaatioita ja täsmentämällä mallin D vaikutusarviota. Tämän mukaisesti valtiovarainministeriö on tehnyt 13.4.2015 valmistuneen jatkoselvityksen. Aluehallinnon työtä tehdään tulevaisuudessakin alueiden toimipisteissä, oli organisaatiomuoto mikä tahansa.

Asiakkaan saamat hyödyt

 • Asioiden käsittely nopeutuu ja asiakas saa esimerkiksi luvat nopeammin ja yhdenmukaisin perustein ratkaistuina koko maassa.
 • Valvonta on tehokkaampaa ja painopistettä voidaan siirtää ennakollisiin toimiin jälkikäteisen valvonnan sijaan.
 • Useampia palveluja saa samalta viranomaiselta, jolloin asiakas ei joudu asioimaan usean eri viranomaisen kanssa.

Alue- ja keskushallinnon uudistustoimet 2015-2019

Alue- ja keskushallinnon uudistustoimet ovat ministeri Anu Vehviläisen vastuulla. Tavoitteena aluehallinnon uudistamisessa on sovittaa yhteen valtion aluehallinto ja maakuntahallinto sekä yksinkertaistaa julkisen aluehallinnon järjestämistä valtion, alueiden ja kuntien välillä. Hallitus tekee vuoden 2016 alussa päätöksen aluehallinnon uudistamisen perusteista. Hallituksen esitys aluehallinnon uudistamisesta on tarkoitus antaa toukokuussa 2017 ja lainsäädäntö tulee voimaan vuoden 2019 alusta.

Myös keskushallinnon uudistamishanke käynnistetään vuoden 2016 alussa, kun hallituksen aluehallintoa koskeva linjauspäätös on tehty. Tällä hallituskaudella kaikki merkittävät keskushallinnon virastorakenteeseen vaikuttavat muutoshankkeet tehdään keskus- ja aluehallintohankkeen yhteydessä. Rakenteellisia muutoksia koskeva hallituksen esitys annetaan eduskunnalle toukokuussa 2017 ja uudistus tulee voimaan vuoden 2019 alusta lukien.

Lue lisää Hallinnon rakenteet -sivuilta. 

VIRSU-hankkeen julkaisut ja muut materiaalit

Valtiovarainministeriö jatkoi VIRSU-hankkeessa linjattua valtion aluehallinnon ja kuntien tehtävänjakokartoitusta yhdessä eräiden muiden ministeriöiden kanssa. Jatkoselvityksen tulokset on koottu oheiseen muistioon.

 

Yhteyshenkilöt

Keskushallinto:
Neuvotteleva virkamies
Timo Moilanen
Puh. 02955 30455

Ylitarkastaja
Hanna-Maria Paakkolanvaara
Puh. 02955 30240

Aluehallinto:
Ylitarkastaja
Mikko Saarinen
Puh. 02955 30047