virsu


VIRSU
Hankenumero

VM040:00/2014

Asettaja

Valtiovarainministeriö
Kunta- ja aluehallinto- osasto

Hankkeen tila

Arkistoitu

Toimikausi/aikataulu

11.04.2014 - 28.02.2015

Yhteyshenkilö

Hallitusneuvos Tarja Hyvönen

Organisointitapa

Työryhmä

Tehtävä

Kehittämis- ja uudistushanke

Tehtäväkuvaus

Keskushallinnon selvitysryhmän tehtävänä on

1. luoda luokittelu (esimerkiksi perinteinen hallintovirasto, valvonta- ja lupavirasto, tutkimuslaitos, kehittämisvirasto ja palvelukeskus), jonka pohjalta selvitystyötä voidaan tehdä näitä eri kokonaisuuksia tarkastellen

2. selvittää näiden eri virastomallien kehittämisen lähtökohdat ja mahdollisuudet erityisesti yhtenäisemmän virastorakenteen kokonaisuuden näkökulmasta. Selvitysryhmä voi asettaa virastomallikohtaisia alatyöryhmiä.

3. tehdä selvitystyö huomioiden erityisesti virastojen tehtävät (miksi/mitä tehtävää varten virasto on olemassa) ja toiminnan luonne sekä toimivien ohjausjärjestelmien, johtamisen sekä näitä palvelevan rakenteen näkökulmat ja resurssitehokkuus (0,5 % tuottavuusvaatimus) sekä mahdollisuudet resurssien uudelleen allokointiin.

4. tehdä yhdessä hallinnonalojen kanssa selvitys erityisesti pienten virastojen kokoamismahdollisuuksista

Aluehallinnon selvitysryhmän tehtävänä on:

1. Selvittää
 aluehallinnon ja keskushallinnon virastojen välistä työnjakoa tavoitteena
o työnjaon selkeys ja päällekkäisen työn välttäminen
o tuottavuuden parantaminen sekä alue- että keskushallinnossa
o tarkoituksenmukainen ja kustannustehokas kokonaisuus

 valtion ja kuntien välistä työnjakoa tavoitteena
o valtiollisen ja kunnallisen aluehallinnon ja kuntien tarkoituksenmukainen ja taloudellinen työnjako ja tarvittavat yhteistyömenettelyt
o metropolialueen erityistarpeiden huomioon ottaminen

2. Tarkastella aluehallinnon tehtäviä siitä näkökulmasta,
 mitkä tehtävistä edellyttävät toiminnallisesti niiden hoitamista tietyllä alueella ja mitkä ovat tässä suhteessa paikkariippumattomia,
 missä tehtävissä toimivallan tulisi olla oikeudellisesti tiettyyn alueeseen sidottu,
 voidaanko joistakin tehtävistä luopua,
 miten toimintaprosesseja voidaan uudistaa ja keventää peruspalvelujen saatavuutta ja oikeusturvaa vaarantamatta sekä
 miten toiminnan ja palvelujen sähköistäminen ja asiakaspalvelun kokoaminen muuttavat aluehallinnossa tehtävää työtä.

3. Selvittää aluehallinnon uudistusvaihtoehtoja ja niiden vaikutuksia ottaen huomioon
 virastojen kokoamismahdollisuus,
 TE-palvelujen tarkoituksenmukainen ja asiakaslähtöinen järjestäminen,
 ohjausmalli, jolla varmistetaan se, että toimivaltainen ministeriö ohjaa viraston toimintaa toimialallaan sekä
 tarkasteltavien vaihtoehtojen toteuttamisen edellytyksenä olevat oikeudelliset reunaehdot.

4. Kaikkia vaihtoehtoja arvioidaan suhteessa edellä todettuihin uudistuksen tavoitteisiin. Selvitystyössä arvioidaan vaihtoehtojen keskeiset vaikutukset (mm. taloudelliset, asiakas- ja henkilöstövaikutukset, kielelliset vaikutukset sekä vaikutukset viranomaisten toimintaan ja ohjaukseen) ja vaikutukset resurssitehokkuuteen (0,5 % tuottavuusvaatimus) sekä mahdollisuudet resurssien uudelleen allokointiin.

Tavoitteet

Keskushallinnon selvitysryhmän tavoitteena on

- selvittää keskushallinnon virastorakenteen kehittämismahdollisuudet niin, että virastojen kehittämisessä huomioidaan erityisesti myös valtioyhteisön kokonaisuuden kehittämistarpeet
- tarkastella keskeisten muutosten, kuten julkisen hallinnon ja palvelujen laajenevan siirtymisen sähköisiksi, kestävyysvajeen tuomien taloudellisten reunaehtojen, kansalaisten lisääntyvien odotusten, asiakaslähtöisyyden, lisääntyvän kansainvälisyyden ja strategisten kumppanuuksien, vaikutuksia rakenteen kehittämistarpeisiin.

Keskushallinnon selvitysryhmän tavoitteena on

- selvittää keskushallinnon virastorakenteen kehittämismahdollisuudet niin, että virastojen kehittämisessä huomioidaan erityisesti myös valtioyhteisön kokonaisuuden kehittämistarpeet
- tarkastella keskeisten muutosten, kuten julkisen hallinnon ja palvelujen laajenevan siirtymisen sähköisiksi, kestävyysvajeen tuomien taloudellisten reunaehtojen, kansalaisten lisääntyvien odotusten, asiakaslähtöisyyden, lisääntyvän kansainvälisyyden ja strategisten kumppanuuksien, vaikutuksia rakenteen kehittämistarpeisiin.

Aluehallintoa koskevan selvitystyön tavoitteet eri näkökulmista ovat:
Asiakkaiden näkökulma
 Palvelujen saatavuutta on parannettava resurssien pienenemisestä huolimatta. Palvelujen on oltava tasalaatuisia ja sisällöltään samanlaisia kaikkialla maassa.
 Asiointi valtion aluehallinnossa täytyy tehdä nykyistä helpommaksi ja joustavammaksi.
 Asiakkaiden oikeusturva ja yhdenvertaisuus tulee turvata koko maassa
 Perusoikeuksien ml. kielellisten oikeuksien toteutuminen tulee turvata koko maassa.
Organisaationäkökulma
 Valtion aluehallinnon järjestelmää, tehtäviä ja tavoitteita tulee selkeyttää ja yhtenäistää
 Valtion aluehallinnon tulee muodostua monialaisista viranomaisista ja sen tulee hoitaa asioita poikkihallinnollisesti.
 Resursseja tulee voida käyttää nykyistä joustavammin ja asiantuntemus tulee turvata vähenevien resurssien olosuhteissa.
 Valtion aluehallinnon tulee olla nykyistä tehokkaampi, taloudellisempi ja sen tuottavuuden tulee nousta 0,5 % vuotuisesti.
 Valtion aluehallinnon päätöksenteko ja läsnäolo alueilla tulee varmistaa.
 Hyvän hallinnon toteutuminen tulee turvata.
Aluekehittämisen ja sidosryhmien näkökulma
 Kunnille ja maakunnan liitoille tulee löytyä valtiolta kehittämiskumppani ja vastinpari alueellisten ja paikallisten asioiden hoitamiseen.
 On varmistettava, että alueelliset kumppanuudet palvelujen tuotannossa toimivat.

Tausta

Hallituksen rakennepoliittisen ohjelman talouden kasvuedellytysten vahvistamiseksi ja julkisen talouden kestävyysvajeen umpeen kuromiseksi 29.8.2013 mukaan:

”Valtionhallinto on edelleen sekä rakenteellisesti että toiminnallisesti hajautunut, mikä vaikeuttaa voimavarojen tehokasta kohdentumista ja yhteisten linjausten läpiviemistä ja heikentää tätä kautta saavutettavaa vaikuttavuutta ja saa aikaan päällekkäistä työtä. Kansalaisille ja yrityksille tarjottavien sähköisten palvelujen osuutta on lisättävä siten, että palvelut voidaan jatkossa hoitaa laadukkaasti nykyistä tehokkaammin ja taloudellisemmin. Palvelurakenteita ja toimintoja uudistetaan sekä keskushallinnossa että aluehallinnossa valtionhallinnon tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamiseksi. Kansliapäälliköt vastaavat uudistusten valmistelusta ja siinä tarvittavasta yhteistyöstä osana rakennepoliittisen ohjelman jatkovalmistelua ottaen huomioon sekä valtion vaikuttavuus‐ ja tuloksellisuusohjelman että keskushallinnon uudistusohjelman.”

Hallitus antoi 29.11.2013 päätöksen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta. Keskus- ja aluehallintoa koskien päätöksessä todetaan mm. seuraavaa:

”Hallitus täydentää esityksiä valtionhallinnon palvelurakenteiksi siten, että mm. valtion keskushallinnon ja aluehallinnon uudelleen järjestämisen yhteydessä käytetään henkilöresursseja aiempaa joustavammin ja järjestetään hallinnollisia tehtäviä uudelleen niin, että julkisen palvelutuotannon tuottavuudelle asetettu 0,5 prosentin vuotuinen kasvutavoite toteutuu myös valtion toiminnoissa.

Valmistelua jatketaan painopisteen ollessa erityisesti hallitusryhmien puheenjohtajien 8.11.2013 tekemien linjausten (mm. KEHU, aluehallinto) mukaisissa toimenpiteissä. Erityisesti valtion aluehallinnon uudelleen järjestämisen yhteydessä käytetään asiantuntijaresursseja aiempaa joustavammin ja järjestetään hallinnollisia tehtäviä uudelleen niin, että julkisen palvelutuotannon tuottavuudelle asetettu 0,5 prosentin vuotuinen kasvutavoite toteutuu myös valtion toiminnoissa. Kansliapäällikköryhmä antaa esityksen aluehallinnon uudelleen järjestämiseksi 31.1.2014 mennessä.”

Valtion keskushallinnon ja valtion aluehallinnon alustavaa selvitystyötä on tehty toisistaan erillään. Toimintaympäristön muutokset ja toiminnan kehittämisen haasteet ovat kuitenkin hyvin samanlaisia sekä keskushallinto- että aluehallintotasolla. Asiakkuuksiin, kumppanuuksiin, ohjaukseen, työnjakoon, organisaation kokoon, resursseihin, toimintatapamuutoksiin ja sähköistämisen vaikutuksiin liittyvät kysymykset ovat yhteisiä. Näistä syistä selvitystyö yhdistetään yhdeksi kokonaisuudeksi.

Kustannukset ja rahoitus

Hankkeen työ tehdään virkatyönä. Muut kustannukset maksetaan momentilta 28.01.01

Tehtävän määräaikaisuus / pysyvyys

Määräaikainen tehtävä

Organisointikuvaus

Valtiovarainministeriö on tänään asettanut hallituksen rakennepoliittisen ohjelman 3.9 kohtaan perustuen keskus- ja aluehallinnon virastoselvitys –hankkeen (VIRSU).

Hanke organisoidaan seuraavasti:

Ohjausryhmä
Ohjausryhmä ohjaa selvitystyötä ja hyväksyy päätösesitykset hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmälle sekä huolehtii muiden kansliapäälliköiden informoinnista ja kuulemisesta.

Selvitysryhmä 1: Keskushallinnon virastot
Selvitysryhmä 2: Aluehallinnon virastot ml. TE-toimistot ja maistraatit

Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä ohjaa ja linjaa hankkeen työtä.

Hanke voi asettaa selvitysryhmille tarvittavan määrän alatyöryhmiä, joista osa on selvitysryhmien yhteisiä. Alatyöryhmille yhteisiä näkökulmia ovat mm. palvelujen sähköistäminen, asiakasnäkökulma, organisaatioihin liittyvät asiat kuten koko, työnjako ja ohjaus sekä toimintatapamuutokset.

Hanke voi käyttää myös ulkopuolisia asiantuntijoita.

Selvitysryhmät työskentelevät ohjaavien tahojen, keskushallinnon virastojen, kohteena olevien organisaatioiden ja henkilöstön asiantuntemusta ja näkemyksiä aktiivisesti hakien.

Valtioneuvoston asettama hanke

Ei

Hankkeen suhde hallitusohjelmaan

Ei

Hankkeen suhde hallitusohjelmaan, kuvaus

Liittyy hallituksen rakennepoliittiseen ohjelmaan

Hankkeen suhde talousarvioon

Ei

Hankkeen suhde Suomen lainsäädäntöön

Ei

Hankkeen suhde EU:n lainsäädäntöön

Ei

HE:n kiireellisyys

Ei

Aihealueet

Aluehallinto. Aluepolitiikka

Asiasanat

Aluehallinto, Hallinnon kehittäminen

Asettamispäätöksen allekirjoittajat

Henna Virkkunen, Päivi Laajala

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Salmenoja Mikko henkilöstö- ja hallintojohtaja työ- ja elinkeinoministeriö Henkilökohtainen varajäsen
Viren Riitta liikenneneuvos liikenne- ja viestintäministeriö Henkilökohtainen varajäsen
Vestala Leena ylijohtaja Pirkanmaan ELY-keskus Henkilökohtainen varajäsen
Vaarna Mirja pääluottamusmies Varsinais-Suomen ELY-keskus, JHL ry Henkilökohtainen varajäsen
Sirén Harri neuvottelujohtaja Palkansaajajärjestö Pardia ry Henkilökohtainen varajäsen
Nieminen Markku neuvottelupäällikkö Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry Henkilökohtainen varajäsen
Rubanin Maaria hallitusneuvos oikeusministeriö Henkilökohtainen varajäsen
Ainasoja Kaisa ylijohtaja Lapin aluehallintovirasto Henkilökohtainen varajäsen
Taipale Jari maistraatin päällikkö Länsi-Suomen maistraatti Henkilökohtainen varajäsen
Siljander Mikko sopimustoimitsija Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry Henkilökohtainen varajäsen
Karrasch Kristian neuvottelupäällikkö Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry Henkilökohtainen varajäsen

Aluehallinnon selvitysryhmä

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Hyvönen Tarja hallitusneuvos valtiovarainministeriö Puheenjohtaja
Nousiainen Anu neuvotteleva virkamies valtiovarainministeriö Jäsen
Saarinen Mikko ylitarkastaja valtiovarainministeriö Sihteeri
Manninen Ari-Pekka neuvotteleva virkamies liikenne- ja viestintäministeriö Jäsen
Pihlman Marja-Riitta teollisuusneuvos työ- ja elinkeinoministeriö Varapuheenjohtaja
Reivonen Tarja neuvotteleva virkamies työ- ja elinkeinoministeriö Jäsen
Oilinki-Nenonen Pirkko kehittämispäällikkö ympäristöministeriö Jäsen
Kaivosoja Riitta ylijohtaja opetus- ja kulttuuriministeriö Jäsen
Tenhola Leena ylijohtaja Maaseutuvirasto Jäsen
Staff Mikko talousjohtaja sosiaali- ja terveysministeriö Jäsen
Manninen Ari-Pekka neuvotteleva virkamies liikenne- ja viestintäministeriö Jäsen
Häkämies Kari ylijohtaja Lounais-Suomen aluehallintovirasto Jäsen
Virranta Kari ylijohtaja Pohjois-Savon ELY-keskus Jäsen
Peltoniemi Auli maistraatin päällikkö Sisä-Suomen maistraatti Jäsen
Patrikainen Pasi johtaja Pohjois-Savon TE-toimisto Jäsen
Sirén Harri neuvottelujohtaja Palkansaajajärjestö Pardia ry Jäsen
Tammenmaa Corinna kieliasiainneuvos oikeusministeriö Jäsen
Pyöriä Tarja ylitarkastaja työ- ja elinkeinoministeriö Sihteeri
Niemi Veli-Mikko elintarviketurvallisuusjohtaja maa- ja metsätalousministeriö Jäsen
Kaatra Kai vesihallintojohtaja maa- ja metsätalousministeriö Jäsen

Keskushallinnon virastot -selvitysryhmä

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Holkeri Katju finanssineuvos valtiovarainministeriö Puheenjohtaja
Siltanen Markus lainsäädäntöneuvos valtiovarainministeriö Sihteeri
Moilanen Timo hallintoasiantuntija valtiovarainministeriö Sihteeri
Turunen Ilkka hallitusneuvos valtiovarainministeriö Jäsen
Patosalmi Iiris neuvotteleva virkamies opetus- ja kulttuuriministeriö Jäsen
Heikkinen-Jarnola Marja controller liikenne- ja viestintäministeriö Jäsen
Koski Jaana hallintoylijohtaja sosiaali- ja terveysministeriö Jäsen
Laitinen Timo pääjohtaja Valtiokonttori Jäsen
Nieminen Markku neuvottelupäällikkö Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry Jäsen
Piepponen Anna Kaarina neuvotteleva virkamies valtiovarainministeriö Jäsen
Liusvaara Lauri neuvotteleva virkamies valtiovarainministeriö Jäsen
Nummela Heidi hallitusneuvos työ- ja elinkeinoministeriö Jäsen

Ohjausryhmä

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Nerg Päivi kansliapäällikkö sisäasiainmininisteriö Puheenjohtaja
Hetemäki Martti valtiosihteeri kansliapäällikkönä valtiovarainministeriö Jäsen
Pursiainen Harri kansliapäällikkö liikenne- ja viestintäministeriö Jäsen
Sillanaukee Päivi kansliapäällikkö sosiaali- ja terveysministeriö Jäsen
Lehikoinen Anita kansliapäällikkö opetus- ja kulttuuriministeriö Jäsen
Pokka Hannele kansliapäällikkö ympäristöministeriö Jäsen
Virtanen Erkki kansliapäällikkö työ- ja elinkeinoministeriö Jäsen
Husu-Kallio Jaana Kansliapäällikkö maa- ja metsätalousministeriö Jäsen
Lisätiedot

Keskushallinnon virastot -selvitysryhmä Mahtissa nrolla 1101/00.01.00.01/2014 ja Aluehallinnon selvitysryhmä 1102/00.01.00.01/2014

Arkisto luovutettu

Kyllä

Arkisto luovutettu, PVM

08.04.2015

Arkistotiedot

13.4.2015 Hanke arkistoitu sähkköisesti valtiovarainministeriön asianhallintajärjestelmä Mahtilla.

Arkisto luovutettu kansallisarkistoon

Ei

35 asiakirjaa


 1. Keskus- ja aluehallinnon virastoselvityshankkeessa (VIRSU) määriteltyjen aluehallinnon rakennemallien jatkoarviointi -muistio

  13.04.2015  Valtiovarainministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Muistio
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20192/250556/MUISTIO_20160304091501_250556.PDF


 2. Ylioppilastutkintolautakunnan lausunto VIRSU-hankkeen raportista ja siinä esitetyistä toimenpiteistä

  07.04.2015  Ylioppilastutkintolautakunta
  Kirjeenvaihto | Lausunto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20192/237953/LAUSUNTO_20150410131501_237953.PDF


 3. Keskus- ja aluehallinnon virastoselvitys -hankkeen (VIRSU) VM040:00/2014 Keskushallinnon virastot -selvitysryhmän jäsenmuutospäätös

  15.12.2014  Valtiovarainministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Päätös
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20192/233733/PAATOS_20141215121501_233733.PDF


 4. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n varajäsenmuutosesitys Keskus- ja aluehallinnon virastoselvitys -hankeen VM040:00/2014 Keskushallinnon virastot -selvitysryhmään

  10.12.2014  Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20192/233708/KIRJE_20141215101500_233708.HTML


 5. Maa- ja metsätalousministeriön selvitykset VIRSU-hankkeessa

  13.11.2014  Maa- ja metsätalousministeriö
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20192/231570/KIRJE_20141114071500_231570.PDF


 6. Sosiaali- ja terveysministeriön vastaus; Nikotiinituotteiden luvat ja valvonta

  13.11.2014  Sosiaali- ja terveysministeriö
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20192/231571/KIRJE_20141114071500_231571.PDF


 7. Ympäristöministeriön vastaus kyselyyn ministeriöiden jatkoselvitysvalmiudesta

  13.11.2014  Ympäristöministeriö
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20192/231574/KIRJE_20141114081500_231574.PDF


 8. Oikeusministeriön vastaus kyselyyn ministeriöiden jatkoselvitysvalmiudesta

  12.11.2014  Oikeusministeriö
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20192/231708/KIRJE_20141117101500_231708.PDF


 9. Sosiaali- ja terveysministeriön vastaus; Tupakkalain mukaiset valvontatehtävät

  11.11.2014  Sosiaali- ja terveysministeriö
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20192/231409/KIRJE_20141112091500_231409.PDF


 10. Valtiollisen ja kunnallisen aluehallinnon ja kuntien työnjakoa selvittävän alatyöryhmän muistio

  06.11.2014  Valtiovarainministeriö
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20192/231398/KIRJE_20141112080452_231398.pdf


 11. Alaryhmän työtä esittelevä power point -esitys

  06.11.2014  Valtiovarainministeriö
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20192/231403/KIRJE_20141112081419_231403.pptx


 12. Kysely jatkoselvitysvalmiudesta ministeriöille

  06.11.2014  Valtiovarainministeriö
  Kirjeenvaihto | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20192/231393/KIRJE_20141112071501_231393.PDF


 13. Jatkoaikapäätös, keskus- ja aluehallinnon virastoselvitys -hanke (VIRSU)

  30.10.2014  Valtiovarainministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Päätös
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20192/230827/PAATOS_20141031121501_230827.PDF


 14. Maa- ja metsätalousministeriön jäsenen vaihtaminen Keskus- ja aluehallinnon virastoselvitys -hankkeeseen

  27.10.2014  Maa- ja metsätalousministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20192/230273/KIRJE_20141027091502_230273.PDF


 15. Keskus- ja aluehallinnon virastoselvitys -hankkeen (VIRSU) jäsenmuutospäätös

  27.10.2014  Valtiovarainministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Päätös
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20192/230363/PAATOS_20141028081501_230363.PDF


 16. Tiedote 161/2014; VIRSU – valtionhallinnon virastot yhtenäisemmiksi ja selkeästi johdettavaksi kokonaisuudeksi

  13.10.2014  Valtiovarainministeriö
  Tiedotusaineisto | Tiedote
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 17. Asettamispäätös 3.7.2014: Valtiollisen ja kunnallisen aluehallinnon ja kuntien työnjakoa selvittävä alatyöryhmä

  03.07.2014  Valtiovarainministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Asettamispäätös
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20192/224532/ASETTAMISPAATOS_20140704111504_224532.PDF


 18. VIRSU-hankkeen aluehallintoryhmän täydentäminen 28.5.2014

  28.05.2014  Valtiovarainministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Päätös
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20192/221700/PAATOS_20140528091502_221700.PDF


 19. Työ- ja elinkeinoministeriön jäsenen nimeäminen Keskus- ja aluehallinnon virastoselvitys -hankeen aluehallintoryhmän asiantuntijasihteeristöön

  26.05.2014  Työ- ja elinkeinoministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20192/221594/KIRJE_20140527101500_221594.HTML


 20. Keskus- ja aluehallinnon virastoselvitys -hanke (VIRSU) asettamispäätös

  11.04.2014  Valtiovarainministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Asettamispäätös
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20192/219406/ASETTAMISPAATOS_20140414081501_219406.pdf


 21. Pääjohtajakunnan jäsenen nimeäminen Keskus- ja aluehallinnon virastoselvitys -hankkeeseen

  08.04.2014  Pääjohtajakunta
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20192/219131/KIRJE_20140408091501_219131.TXT


 22. Maistraattien jäsenen nimeäminen Keskus- ja aluehallinnon virastoselvitys -hankkeeseen

  08.04.2014  Itä-Suomen aluehallintovirasto Maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20192/219133/KIRJE_20140408091502_219133.TXT


 23. Ympäristöministeriön jäsenen nimeäminen Keskus- ja aluehallinnon virastoselvitys -hankkeeseen

  08.04.2014  Ympäristöministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20192/219155/KIRJE_20140408111502_219155.PDF


 24. Oikeusministeriön jäsenen nimeäminen Keskus- ja aluehallinnon virastoselvitys -hankkeeseen

  08.04.2014  Oikeusministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20192/219171/KIRJE_20140408131501_219171.TXT


 25. Valtion pääsopijajärjestöjen jäsenten nimeäminen Keskus- ja aluehallinnon virastoselvitys -hankkeeseen

  07.04.2014  Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20192/219098/KIRJE_20140407131502_219098.PDF


 26. Työ- ja elinkeinoministeriön jäsenten nimeäminen Keskus- ja aluehallinnon virastoselvitys -hankkeeseen

  07.04.2014  Työ- ja elinkeinoministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20192/219099/KIRJE_20140408051501_219099.PDF


 27. Aluehallintovirastojen jäsenen nimeäminen Keskus- ja aluehallinnon virastoselvitys -hankkeeseen

  07.04.2014  Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20192/219100/KIRJE_20140408051501_219100.TXT


 28. Maa- ja metsätalousministeriön jäsenten nimeäminen Keskus- ja aluehallinnon virastoselvitys -hankkeeseen

  04.04.2014  Maa- ja metsätalousministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20192/218991/KIRJE_20140404091501_218991.PDF


 29. Keskus- ja aluehallinnon virastoselvitys -hankkeen jäsenen nimeämispyyntö oikeusministeriölle

  04.04.2014  Valtiovarainministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20192/219008/KIRJE_20140404111502_219008.TXT


 30. Sosiaali- ja terveysministeriön jäsenten nimeäminen Keskus- ja aluehallinnon virastoselvitys -hankkeeseen

  04.04.2014  Sosiaali- ja terveysministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20192/219083/KIRJE_20140407111502_219083.PDF


 31. Opetus- ja kulttuuriministeriön jäsenten nimeäminen Keskus- ja aluehallinnon virastoselvitys -hankkeeseen

  03.04.2014  Opetus- ja kulttuuriministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20192/218941/KIRJE_20140403131502_218941.PDF


 32. Liikenne- ja viestintäministeriön jäsenten nimeäminen Keskus- ja aluehallinnon virastoselvitys -hankkeeseen

  02.04.2014  Liikenne- ja viestintäministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20192/218720/KIRJE_20140402081501_218720.TXT


 33. Keskus- ja aluehallinnon virastoselvitys -hankkeen jäsenten nimeämispyynnön liite; asettamispäätösluonnos

  01.04.2014  Valtiovarainministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20192/218600/KIRJE_20140401081503_218600.PDF


 34. Keskus- ja aluehallinnon virastoselvitys -hankkeen (VIRSU) jäsenten nimeämispyyntö pääjohtajakunnalle

  01.04.2014  Valtiovarainministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20192/218722/KIRJE_20140402081501_218722.TXT


 35. Keskus- ja aluehallinnon virastoselvitys -hankkeen nimeämispyyntökirje

  01.04.2014  Valtiovarainministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Kirje
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/20192/218593/KIRJE_20140401081502_218593.PDF

 1. Yhteisillä periaatteilla kohti tulevaisuuden virastorakennetta; keskushallinnon virastorakenneselvitys 3/2015

  2015  Valtiovarainministeriö
  Tiedoston osoite: http://www.hare.vn.fi/Uploads/20192/404531/JULKAISU_20150914071501_404531.PDF

 2. Aluehallinnon selvitysryhmän raportti 4/2015

  2015  Valtiovarainministeriö
  Tiedoston osoite: http://www.hare.vn.fi/Uploads/20192/404532/JULKAISU_20150914071501_404532.PDF

 3. Keskus- ja aluehallinnon virastoselvityshankkeen yhteinen koontiraportti, 5/2015

  2015  Valtiovarainministeriö
  Tiedoston osoite: http://www.hare.vn.fi/Uploads/20192/404530/JULKAISU_20150410131502_404530.PDF

 4. Valtiollisen ja kunnallisen aluehallinnon ja kuntien työnjakoa selvittävän alatyöryhmän muistio

  2014  Valtiovarainministeriö
  Tiedoston osoite: http://www.hare.vn.fi/Uploads/20192/404529/JULKAISU_20141112071500_404529.PDF