Ämbetsverksutredningsprojektet inom central- och regionförvaltningen (VIRSU) i korthet 

Syfte

Central- och regionförvaltningens ämbetsverksstrukturer har utretts i samband med finansministeriets VIRSU-projekt. Arbetet har avsetts som underlag för beredningen av det kommande regeringsprogrammet.

Målet är att

 • förenhetliga förvaltningsstrukturerna i syfte att underlätta styrningen av ämbetsverken och effektivisering av verksamheten
 • säkerställa tillgången till service i hela landet, också i ett läge med allt knappare disponibla medel

Bakgrund

Ämbetsverksstrukturen inom centralförvaltningen har tidigare reformerats på olika sätt inom olika förvaltningsområden, vilket resulterat i oenhetlighet. Regionförvaltningen reformerades grundligt från och med ingången av 2010 då sex olika myndigheters funktioner koncentrerades till två helheter. Då grundades regionförvaltningsverken (RFV) samt närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna).

VIRSU-projektet har granskat utvecklandet av ämbetsverksstrukturen ur övergripande perspektiv. Projektet baserar sig på regeringens strukturpolitiska program och projektet för reformering av centralförvaltningen (KEHU).

Förnyandet av ämbetsverksstrukturen inom statsförvaltningen

Vid förnyandet av ämbetsverksstrukturen iakttas följande principer:

 • strukturellt tydliga ämbetsverkshelheter
 • i princip rikstäckande befogenheter
 • betonande av kundaspekten
 • digitalisering av servicen
 • strukturell smidighet
 • samarbete inom den offentliga förvaltningen i fråga om kundservicen

Avsikten är att mindre ämbetsverk skulle slås samman. Sådana finns framför allt inom justitieministeriets samt undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområden. Det slutliga målet är ämbetsverkshelheter som i princip skulle ha rikstäckande befogenheter och vid behov serviceställen i olika delar av landet. Speciellt inom regionförvaltningen eftersträvar man i första hand branschöverskridande ämbetsverk. Verksamhetsmässiga och ekonomiska ansvar ska förtydligas genom att ämbetsverken görs till bokföringsenheter.

Strukturmodellerna inom regionförvaltningen

För regionförvaltningens del har VIRSU granskat regionförvaltningsverken, NTM-centralerna, magistraterna och TE-byråerna. I granskningen ingick fyra olika strukturalternativ som genomgått en omfattande konsekvensutvärdering:

 1. Regionförvaltningsverken och magistraterna slås samman till 3–5 ämbetsverk (nytt RFV), NTM-centralerna och TE-byråerna till 3–9 ämbetsverk (ny NTM-central).
 2. Regionförvaltningsverken, magistraterna, NTM-centralerna och TE-byråerna slås samman till 3-5 ämbetsverk (ny statlig regionförvaltning).
 3. Regionförvaltningsverken och magistraterna slås samman till ett nytt ämbetsverk (nytt RFV), NTM-centralerna och TE-byråerna till ett nytt ämbetsverk (ny NTM-central). Ämbetsverken ges rikstäckande befogenheter.
 4. Modell B eller C så att regionutvecklingsuppgifterna överförs till landskapsförbunden.

Utredningen kompletteras under våren i och med att variationer av modellerna B och C utvärderas samt genom att konsekvensutvärderingen av modell D preciseras. Finansministeriet har i enlighet med detta gjort en fortsättningsutredning som blev färdig den 13 april 2015.

Regionförvaltningsarbetet utförs även i fortsättningen vid regionala verksamhetsställen, oberoende av organisationsformen.

Nyttorna för kunden

 • Ärenden behandlas snabbare och tillstånd både erhålls snabbare och avgörs enligt lika grunder i hela landet.
 • Tillsynen effektiviseras och tyngdpunkten flyttas mot föregripande åtgärder i stället för övervakning i efterhand.
 • Flera tjänster kan fås hos samma myndighet, vilket minskar på behovet att kommunicera med flera olika myndigheter.

Det fortsatta arbetet

Avsikten är att riktlinjerna för det fortsatta arbetet utstakas i regeringens program och handlingsplan. Förnyandet av central- och regionförvaltningen kräver ett gemensamt verkställighetsprojekt. Finansministeriet koordinerar utvecklandet av förvaltningsstrukturerna och verksamheten så att man ska kunna garantera en enhetlig helhet.

Materialet

VIRSU-projektets gemensamma sammanfattningsrapport 5/2015 (på finska)
Centralförvaltningsutredningsgruppens rapport 3/2015 (på finska)
Regionförvaltningsutredningsgruppens rapport 4/2015 (på finska)

VIRSU i korthet

Presentationsmaterial 3.3.2015

Förfrågningar:

Centralförvaltningsreformen
Timo Moilanen, förvaltningssakkunnig
tfn 02955 30455
[email protected]

Regionförvaltningsutredningen
Mikko Saarinen, överinspektör
tfn 02955 30047
[email protected]