OBS! Den här sidan har publicerats också på svenska: vm.fi/digitalisering-av-servicen-for-naringsidkare

Elinkeinotoimintaa harjoittaville tarjotut palvelut digitaalisiksi

Kaksi kättä kannettavan tietokoneen näppäimillä.Hallitusohjelmassa edellytetään julkisten palvelujen olevan kansalaisten ja yritysten digitaalisesti saatavilla vuoteen 2023 mennessä. Käynnistynyt digitalisaation edistämisen ohjelma (Digiohjelma) kirittää viranomaisia tarjoamaan kattavasti kaikki palvelut asiakkailleen digitaalisina. Digiohjelman osana toteutettava YritysDigi-hanke kohdistuu viranomaisiin, jotka tarjoavat palveluita elinkeinotoimintaa harjoittaville tahoille. Hankkeen tavoitteeksi on kirjattu:

 • Elinkeinotoimintaa harjoittavien paperi- ja käyntiasiointi on vähentynyt merkittävästi, ja tarjolla on useita vain digitaalisia yrityspalveluja

Tavoitetila, missä elinkeinotoimintaa harjoittavat asioivat viranomaispalveluissa ensisijaisesti digitaalisessa palvelukanavassa edellyttää, että

 • palvelut ovat tarjolla digitaalisessa kanavassa
 • tarjottujen palveluiden laatu ja toiminnallisuudet vastaavat asiakkaiden odotuksia
 • organisaatioiden toimintaa ja palveluita säätelevät lait ja organisaatioiden toimintatavat mahdollistavat palvelun tarjoamiset ainoastaan digitaalisessa kanavassa

YritysDigi-hankkeen toimenpiteisiin on kuulunut mm.:

 • Palveluiden tarjontaa ja tilaa selvittänyt Palvelulupauskysely
 • Elinkeinotoimijoiden digituen tarpeen, sisällön ja toimijaverkoston selvittävä ja kehittävä projekti DVV:ssä
 • Suomi.fi:n sähköisen asioinnin tukipalvelujen jatkokehittäminen yritysten ja yhteisöjen asiointien vaatimilla toimenpiteillä
 • Lainsäädännön soveltamisen ja edistämisen työryhmässä selvitetään YritysDigin asiakaskohderyhmälle suunnattujen asiointipalvelujen yhteydessä havaittuja lainsäädännöllisiä esteitä ja hankaluuksia.
 • Palvelulupauskyselyn 2020 analyysin ja havaintojen perusteella on selvitetty pienivolyymisille asiointipalvelujen toiminnallista konseptimallia ja ratkaisun perusvaatimuksia.

Työskentely yllämainittujen toimenpiteiden osalta jatkuu.

YritysDigi-hankkeesta kuvatuissa videoissa kerrotaan lisää hankkeesta ja sen tavoitteista.

YritysDigi -hankkeen toimenpiteitä

Palvelulupauskysely 2020

YritysDigi-hanke suoritti viranomaisille suunnatun palvelulupauskyselyn elinkeinotoimintaa harjoittaville suunnattujen palvelujen nykytilasta, niiden digitaalisesta kehittyneisyydestä sekä kehityssuunnitelmista ensimmäisen kerran vuonna 2020. Kyselyn avulla saatava tieto ja ymmärrys palvelujen kehittämisen nykytilasta auttaa suunnittelemaan ja kehittämään tilannetta edistäviä ja  korjaavia toimenpiteitä ja yhteistoimenpiteitä. 

Vuonna 2020 vastauksen antoi 118 organisaatiota lähes 2.500 palvelusta (1.944 asiointipalvelua). Vastuksista ilmeni, että noin 15% palveluista oli vielä ilman digitaalista toteutusta ja että noin 28% nykyisistä toteutuksista täyttää lainsäädännön nykyiset vaatimukset palvelujen toiminnallisuuksien osalta. Vuoden 2020 palvelulupauskyselyn tulokset ja toimenpide-ehdotukset julkaistiin 07.12.2020 järjestetyssä webinaarissa. Vuosina 2021 ja 2022 uusittavien kyselyjen avulla seurataan asiointipalvelujen tarjonnan ja kehittyneisyyden etenemistä ja siten hallitusohjelman tavoitteen saavuttamista.

Palvelulupauskysely 2021

Julkishallinnon organisaatioille lähetettiin kesällä sähköpostitse pyyntö täydentää ja päivittää 2020 antamiaan tietoja. Vastauksia saatiin 82 toimijalta. 

Vastaukset osoittivat, että yksi vuosi liian lyhyt aika havainnoida riittävällä tarkkuudella tapahtunutta muutosta. Kehittämishankkeiden ja projektien aikajänteet suunnittelusta käyttöönottoon vievät yleisesti useamman vuoden. Vuoden 2020 kysely herätti organisaatiot huomioimaan tarkemmin yrityksille ja yhteisöille tarkoitetut asiointipalvelut ja niiden digitoteutusten nykytarjonta ja tilanne. Tarkemmin asiasta Palvelulupaus 2021 raportissa.

Työnantajayrityksen palvelutarpeet: Ensimmäisen työntekijän palkkaaminen

Käynnissä olevassa palvelutarvekartoituksessa selvitetään palvelumuotoilun keinoin työnantajayritysten palvelutarpeita siinä liiketoiminnan vaiheessa, kun ajankohtaiseksi tulee ensimmäisen työntekijän palkkaaminen. 

Tavoitteena on tunnistaa yrittäjän tässä tilanteessa tarvitsemia julkisen hallinnon palveluita, joita ei vielä ole tarjolla digitaalisina. Tähdätään yhden luukun palveluprosessin kehittymiseen. Työn lopputuloksena on työn kohteen konseptikuvaus, asiakastutkimuksen tulokset, jatkotoimenpidesuunnitelma ja työn kokoava loppuraportti. Kartoitus valmistuu syksyllä 2021. Saaduista tuloksista järjestetään keskustelutilaisuus 17.9. klo 9-11.30.

Asiointialusta

YritysDigi-hankkeessa tehtiin loppuvuonna 2020 selvitystyötä asiointialustan toteutusvaihtoehdoista ja vaatimusmäärittelyistä. Vuonna 2020 toteutettu palvelulupauskysely osoitti pienivolyymisten palveluiden digitalisoinnin olevan monessa organisaatiossa vielä kesken.

Työtä jatkettiin selvitystyön havaintojen esittelyllä sekä tarkentavilla työpajoilla. Työpajat toteutettiin virtuaalisina vuoden 2021 tammikuussa kahdella eri teemalla:

 1. suunnitellun asiointialustan vaihtoehtojen kartoitus ja alustavat vaatimusmäärittelyt

 2. asiointialustan toteuttamisen ekosysteemi

Digitukea elinkeinotoimintaa harjoittaville

Elinkeinonharjoittajien digituen tarpeesta ja tarjonnasta tehdään tarvekartoitukset ja jatkuvasti ylläpidettävä seurantamalli, sekä luodaan jatkuva malli alueellisesti tasavertaisen digitaalisten taitojen osaamisen ylläpitämiseksi elinkeinonharjoittajan tarpeet huomioiden. Työstä vastaa Digi- ja väestötietovirasto. 

Suomi.fi Valtuudet- ja Viestit-tukipalveluiden ominaisuuksien edelleen kehittäminen

Sähköisten tukipalveluiden ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia kehitetään vastaamaan paremmin yrityksille ja yhteisöille tarjottavien digitaalisten palveluiden vaatimuksia. Digi- ja väestötietovirasto on käynnistää tähän kokonaisuuteen liittyvät toimet.

Mahdollistava lainsäädäntö

On tunnistettu, että hallinnon toimintatavat ja menettelyt sähköisessä asioinnissa vaihtelevat ja ovat epäyhtenäisiä, mikä on omiaan vaikeuttamaan sähköisen asioinnin edistämistä kohti ensisijaista toimintatapaa. Yleisenä havaintona on ollut, että sääntelyn lisäksi tarvittaisiin selkeitä menettelytapaohjeita eri tilanteisiin. 

Lainsäädännön kehittämistä, seurantaa sekä soveltamista varten on asetettu lainsäädännön soveltamisen ja edistämisen työryhmä toimikaudelle 9.11.2020–31.3.2023. Työryhmän tehtävänä on selvittää ohjelman myötä nousevia juridisia kysymyksiä, tuottaa erilaisia lainsäädännön soveltamissuosituksia sekä seurata digitaalisiin palveluihin liittyvää lainsäädännön toimeenpanoa. 

YritysDigi-hankkeen perustiedot

YritysDigi-hanke on perustettu Digitalisaation edistämisen ohjelman asettamisen yhteydessä ja hankeryhmä asetettiin 03.09.2020.

Hankeryhmän asettamispäätös

 

Yhteystiedot

Petteri Ohvo, hankepäällikkö 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Digitalisaatio 0295530427  


Marjukka Saarijärvi, neuvotteleva virkamies 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Digitalisaatio 0295530208