FI SV

Yritysrahoituksen kehittäminen

Ministeriö osallistuu rahoitusmarkkinoiden kehittämiseen eri tavoin. Tavoitteena ovat toimivat markkinat niin, että suomalaiset yritykset saavat monipuolisesti tarvitsemaansa pääomaa ja rahoitusta sekä kotimaasta että ulkomailta. Ministeriö toimii aktiivisesti kansallisista lähtökohdista myös EU:n hankkeissa, jotka liittyvät eurooppalaisen yritysrahoitus- ja pääomamarkkinan kehittämiseen.

Joukkolainanhaltijoiden edustajia koskeva lainsäädäntöhanke

Ministeriössä valmistellaan joukkolainanhaltijoiden edustajista sääntelyä, jonka tavoitteena on helpottaa joukkolainojen liikkeeseenlaskua Suomessa. Edustaja toimii kaikkien joukkolainanhaltijoiden lukuun. Edustajaa käytetään säännönmukaisesti kansainvälisissä joukkolainoissa. Sopimuskäytäntö perustuu siten ulkomaiden lakeihin. Sopimuksin ei ole kuitenkaan luotavissa normistoa suhteessa kolmansiin tahoihin lainasopimuksen kestäessä eikä liikkeeseenlaskijan konkurssissa. Toimiva ja ennakoitava edustajamalli vähentää liikkeeseenlaskun kustannuksia, parantaa joukkolainanhaltijoiden tiedonsaantia liikkeeseenlaskijasta sekä nopeuttaa keskeisten sijoittajiin vaikuttavien, lainaa koskevien päätösten tekemistä. Edustajamallin selkeä sääntely parantaa Suomen joukkolainamarkkinoiden toimintaa erityisesti pk-yritysten kannalta.

Valtiovarainministeriö julkisti 24.6.2014 virkatyönä laaditun arviomuistion joukkolainanhaltijoiden edustajista, joka lähetettiin laajalle lausuntokierrokselle. Lausuntoyhteenveto julkistettiin 24.11.2014. Saadun palautteen perusteella joukkolainanhaltijoiden edustajia koskeva erillislainsäädäntö sai laajaa kannatusta. Valtiovarainministeriö aikoo asetti keväällä 2015 työryhmän valmistelemaan joukkolainanhaltijoiden edustajia koskevaa lainsäädäntöä ja arvioimaan muita joukkolainamarkkinoiden ja niiden toimivuuden parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä sekä asiakokonaisuuteen muuten liittyviä lainsäädännöllisiä kehitystarpeita. Työryhmän keskeisenä tehtävänä oli laatia hallituksen esityksen muotoon ehdotus joukkolainanhaltijoiden edustajia koskevaksi lainsäädännöksi.

Joukkorahoitus

Joukkorahoitus (engl. crowdfunding) on tapa kerätä rahoitusta henkilöiden ja organisaatioiden hankkeille sekä yrityksille. Rahoitus kerätään usein laajalta joukolta, monesti internetissä toimivien palvelualustojen kautta. Ajatuksena on kerätä suhteellisen pieniä summia suurelta joukolta ihmisiä. Joukkorahoituksesta on useita eri muotoja kuten lahjoitus-, ennakko-osto tai palkinto-, laina- ja sijoitusmuotoinen joukkorahoitus. Ilmiö on suhteellisen uusi, joten on todennäköistä, että nykyiset muodot muuttuvat ja uusia kehitetään tulevaisuudessa, mikä tekee toimialan valvonnasta ja sääntelystä vaikeaa.

Suomessa työ- ja elinkeinoministeriö ja valtiovarainministeriö toteuttivat joulukuussa 2013 kansallisen kyselyn, jolla selvitettiin joukkorahoituksen nykytilaa Suomessa. Kyselyyn saadun palautteen perusteella julkaistiin 13.3.2014 raportti. Raportin mukaan joukkorahoituksen kasvua halutaan edistää, mutta siten, että estetään mahdolliset väärinkäytökset.

Komissio julkisti 27.3.2014 tiedonannon (KOM(2014) 168) joukkorahoituksen tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämisestä EU:ssa ottaen huomioon muun muassa kasvu- ja pk-yritysten rahoitustarpeet rahoitusmarkkinoiden kriisin jälkeisissä oloissa. Komissio on perustanut eri sidosryhmien yhdistysten ja kansallisten viranomaisten edustajista koostuvan eurooppalaisen asiantuntijaryhmän (engl. The European Crowdfunding Stakeholder Forum, ECSF) tukeakseen joukkorahoitusta koskevien toimintalinjojen kehittämistä. Valtiovarainministeriön edustaja on asiantuntijaryhmän jäsen.

Finanssivalvonta julkaisi 26.6.2014 tiedotteen (9/2014), jossa se linjasi tarkemmin joukkorahoituspalvelujen tarjoamista rahoituspalveluna. Valtiovarainministeriö jatkaa kansallisen ja EU-sääntelyn soveltuvuuden arviointia joukkorahoituksen eri muotoihin yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. Hallitus on päättänyt uudistaa rahankeräyslain kokonaisuudessaan. Siinä yhteydessä tarkastellaan myös joukkorahoituksen kehittämis- ja sääntelytarpeita. Valtiovarainministeriö pyrkii myös aktiivisesti vaikuttamaan komissioon, jotta joukkorahoituksen oikeudellinen arviointi selkiytyy EU-tasolla. Valtiovarainministeriö pitää lisäksi tärkeänä, että joukkorahoituksen käytöstä ja toimintatavoista sekä eri kansallisista sääntelyratkaisuista saadaan tietoa koko EU-alueelta. Valtiovarainministeriö on valmisteltu ehdotus sijoitus- ja lainamuotoista joukkorahoitusta koskevaksi kansalliseksi puitelainsäädännöksi (HE 46/2016 vp). Ehdotetut lait tulivat voimaan 1.9.2016.

Ajankohtaista

Valtiovarainministeriön tiedote 18.5.2015: Joukkorahoituslaki toisi selkeät pelisäännöt toimialalle

Valtiovarainministeriön tiedote 18.2.2015: Pääomamarkkinaunioni helpottaisi yritysrahoituksen hankintaa

Valtiovarainministeriön tiedote 24.11.2014 (185/2014): Joukkolainanhaltijoiden edustajia koskevan lainsäädännön jatkovalmistelulle laaja kannatus

Lisätietoa

Joukkolainanhaltijoiden edustajia koskeva lainsäädäntöhanke valtioneuvoston hankerekisterissä (VM056:00/2014)

Hallituksen esitys eduskunnalle joukkorahoituslaiksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 46/2016 vp)

Valtioneuvoston selvitys eduskunnalle komission tiedonannosta Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle "Joukkorahoituksen tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntäminen Euroopan unionissa" (E58/2014 vp)

Komission tiedonanto Euroopan talouden pitkäaikaisesta rahoituksesta 27.3.2014 (KOM(2014) 168)

Vihreä kirja Euroopan talouden pitkäaikaisesta rahoituksesta 25.3.2013 KOM(2013) 150)

 

Sivun yhteyshenkilöt: Janne Häyrynen

[email protected]