Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Lausuntoyhteenveto
AuroraAI-tekoälyohjelman toimeenpanon päälinjaukset keräsivät kannatusta lausuntokierroksella

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 2.5.2019 8.42
Uutinen

Valtiovarainministeriö sai yhteensä 64 lausuntoa kansallisen tekoälyohjelma AuroraAI:n kehittämis- ja toimintasuunnitelmasta vuosille 2019–2023. Valtaosassa lausuntoja korostettiin ihmiskeskeisen lähestymistavan ja sektorirajat ylittävän verkostomaisen toimintatavan kannatettavuutta. Lausuntoaika päättyi 12. huhtikuuta.

Lausuttavana ollut toimeenpanosuunnitelma on alustava näkemys siitä, miten erityisesti suomalaista julkista hallintoa viedään kohti tekoälyaikaa ihmiskeskeisesti, turvallisesti ja eettisesti kestävällä tavalla. Tavoitteena on toteuttaa ihmislähtöinen toimintamalli, jossa tekoäly auttaa kansalaisia ja yrityksiä hyödyntämään palveluita oikea-aikaisesti. Lausuntokierroksen tarkoituksena oli kerätä kattavasti eri näkökulmia ja kommentteja kevään ja kesän 2019 aikana tehtävän jatkokehittämisen ja projektoinnin tueksi.

Konkreettiset askeleet, lainsäädäntö ja vastuut enemmän esille

Lausunnot olivat asiantuntevia ja yleissävyltään positiivisia. Lausunnoissa tekoälyohjelma AuroraAI:n tavoitteita ja niiden perusteluita pidettiin kannatettavina, tarpeellisina ja tavoittelemisen arvoisina. Ihmiskeskeisen yhteiskunnan konsepti ja elämäntapahtuma-ajattelu nähtiin hyvinä ratkaisuina erityisesti julkisen hallinnon palvelujen yhtenäistämisessä ja kansalaispalvelujen tuottamisessa. Moni lausunnonantajista myös ilmaisi olevansa kiinnostunut kytkemään oman organisaationsa toiminnan osaksi muodostettavia palveluekosysteemejä.

Hankkeen toimeenpanosuunnitelmaan toivottiin kuitenkin selkeämpää aikataulutusta ja eri kokonaisuuksien tarkempaa vaiheistusta sekä julkisen ja yksityisen sektorin vastuiden ja roolien erittelyä. Lainsäädäntö tunnistettiin monilta osin haasteelliseksi ja katsottiin, että lainsäädännölliset reunaehdot tulisi huomioida suunnitelmassa kattavammin. Myös selkeitä kustannus-hyötylaskelmia, vaikutusten arviointia ja riskianalyysiä pidettiin jatkokehittämisen kannalta oleellisina. Eettisen näkökulman korostaminen sai erityistä kiitosta, vaikkakin sen käytännön huomioimista toivottiin avattavan tarkemmin.

Poikkihallinnollinen valmisteluryhmä suunnitelman jatkokehittämiseen

Kansallisen tekoälyohjelma AuroraAI:n kehittämis- ja toimintasuunnitelmaa tarkennetaan annettujen lausuntojen sekä keväällä 2019 saadun palautteen pohjalta. Suunnitelmassa esitellyt toimeenpanon päälinjaukset nähtiin lausunnoissa oikeansuuntaisina ja niitä katsottiin voitavan hyödyntää tarkemman projektoinnin pohjana. Toimeenpanosuunnitelman seuraavassa versiossa tullaan ottamaan huomioon toimijoiden ja vastuiden, tuotosten, rajausten ja erityisesti lainsäädännöllisten reunaehtojen tarkentaminen. Myös käsitteitä tullaan täsmentämään saadun palautteen perusteella.

Valtiovarainministeriö on asettanut poikkihallinnollisen strategisen valmisteluryhmän toimeenpanosuunnitelman jatkovalmisteluun 30.9.2019 saakka. Valmisteluryhmän tehtävänä on luoda hallinnonalojen yhteinen näkemys AuroraAI:n strategisesta kehittämisestä ja johtamisesta.

Lausuntoyhteenveto

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Aleksi Kopponen, puh. 050 592 6457, aleksi.kopponen(at)vm.fi

Koordinaattori Niko Ruostetsaari, puh. 0295 530 309, niko.ruostetsaari(at)vm.fi

Kansallinen tekoälyohjelma AuroraAI vm.fissä

Lausunnot kokonaisuudessaan lausuntopalvelu.fissä

Digitalisoituminen Hallintopolitiikka Julkisen hallinnon ICT