Hyppää sisältöön
Media

Digipalveluiden saavutettavuutta parannetaan

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 3.5.2018 13.46
Tiedote

Hallituksen esitys laiksi digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annettiin tänään eduskunnalle. Esitys sisältää myös muutoksia sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annettuun lakiin. Ehdotuksilla edistetään digitaalisten palvelujen saavutettavuutta ja laatua sekä vahvistetaan henkilö- ja yhteisöasiakkaiden oikeutta ja mahdollisuutta asioida viranomaispalveluissa sähköisesti.

Hallituksen esityksellä toimeenpannaan EU:n saavutettavuusdirektiivi, joka pyrkii varmistamaan kaikille tasavertaiset mahdollisuudet käyttää digitaalisia palveluita riippumatta kuulo- tai näkökyvystä, motorisista vaikeuksista tai muista toimintarajoitteista. Lisäksi direktiivillä pyritään edistämään saavutettavuuden sisämarkkinoiden kehittymistä yhdenmukaistamalla eri jäsenmaissa sovellettavat saavutettavuusvaatimukset.

Saavutettavuudella tarkoitetaan havaittavuuteen, hallittavuuteen, toimintavarmuuteen ja ymmärrettävyyteen liittyviä periaatteita ja tekniikoita, joita on noudatettava verkkosivustojen ja mobiilisovellusten suunnittelussa, kehittämisessä, ylläpidossa ja päivittämisessä. 

Saavutettavuusvaatimusten mukaiset digipalvelut mahdollistavat ja helpottavat erityisesti arviolta 5-10 prosenttia väestöstä pääsemään digitaalisten palveluiden piiriin. Ehdotus auttaa myös erilaisista kielellisistä vaikeuksista kärsiviä, joita on 15-20 prosenttia väestöstä.

- Nettisivujen ja mobiilisovellusten saavutettavuuden parantaminen edistää kansalaisten yhdenvertaisuutta. Digipalveluiden käyttö mahdollistuu ja helpottuu sadoilletuhansille suomalaisille, sanoo julkisten palveluiden digitalisaatiosta vastaava kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen.

Suomi on sitoutunut toteuttamaan YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen vaatimukset, joihin kuuluu muun muassa saavutettavuuden edistäminen tietoverkoissa. Hallituksen esityksellä toimeenpannaan näitä sitoumuksia. Ehdotuksen vaikutukset yhdenvertaisuuteen tulevat voimistumaan tulevaisuudessa, kun väestön ikääntyminen lisää merkittävästi saavutettavista digipalveluista hyötyvien joukkoa. Saavutettavuusvaatimusten huomioiminen kohentaa myös kaikkien muidenkin käyttökokemusta.

Saavutettavuusvaatimusten valvontaviranomaiseksi ehdotetaan Etelä-Suomen aluehallintovirastoa

Euroopan unionin direktiivi julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta tuli voimaan 22.12.2016.  Ehdotettava laki koskisi julkisen sektorin elimiä eli viranomaisia ja julkisoikeudellisia laitoksia. Lisäksi saavutettavuusvaatimusten soveltamisalaa ehdotetaan laajennettavaksi koskemaan myös eräitä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivia julkisia yrityksiä sekä finanssialan yhteisöjä. Lakia sovellettaisiin myös eräissä tilanteissa, joissa viranomainen rahoittaa digitaalisten palvelujen kehittämistä ja ylläpitoa. 

Hallituksen esityksessä ehdotetaan saavutettavuusvaatimusten valvontaviranomaiseksi Etelä-Suomen aluehallintovirastoa. Sen tehtäviin kuuluisi saavutettavuusvaatimusten toteutumisen valvonta ja neuvonta sekä raportointi Euroopan komissiolle.

Viranomaisten digitaalisten palvelujen ensisijaisuus etenee

Hallituksen esitys sisältää myös viranomaisten digitaalisten palvelujen tarjoamista koskevat säännökset. Niillä edistetään julkisen hallinnon digitaalisten palvelujen tarjoamista asiakkaille yhdenmukaisella, asiakaslähtöisellä ja turvallisella tavalla.

- Viranomaisille tulee selkeä velvollisuus tarjota kansalaisille, yrityksille ja yhteisöille mahdollisuutta siihen, että asiointiin liittyvät viestit ja asiakirjat voi toimittaa sähköisten palveluiden kautta, toteaa ministeri Vehviläinen. 

Ehdotettu viranomaisia koskeva velvoite noudattaa hallituksen linjausta sähköisen asioinnin ensisijaisuuden edistämiseksi. Hallituksen linjauksen mukaisesti kansalaisia ei velvoiteta käyttämään sähköisiä palveluita. Viranomaisten tulee toteuttaa niin houkuttelevia digipalveluita, että kansalaiset haluavat ja kykenevät käyttämään ensisijaisesti niitä perinteisen asioinnin sijaan.

- Digin hyväksyttävyys kasvaa vain arjen tekojen kautta. Tarvitsemme saavutettavia, ymmärrettäviä ja helppokäyttöisiä digipalveluita, sanoo ministeri Vehviläinen.

Tavoitteena on, että hallituksen esitys laiksi digitaalisten palvelujen tarjoamisesta astuu voimaan 1.9.2018. Laki tulisi sisältämään siirtymäaikoja, joten laissa olevat velvollisuudet eivät tule voimaan kokonaisuudessaan 1.9.2018.

Lisätietoa:

• Tomi Voutilainen, neuvotteleva virkamies, puh. 02955 30453, tomi.voutilainen(at)vm.fi

• Markus Rahkola, erityisasiantuntija, puh. 02955 30139, markus.rahkola(at)vm.fi

• Tuomas Vanhanen, kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläisen erityisavustaja, 0295 530 216, tuomas.vanhanen(at)vm.fi

Uutinen 18.1.2018 Luonnos digitaalisten palvelujen tarjoamisen laista lausuntokierroksella

Uutinen 26.3.2018 Luonnos digitaalisten palvelujen tarjoamisen laista sai 135 lausuntoa

Anu Vehviläinen Digitalisoituminen Hallintopolitiikka Julkisen hallinnon ICT