Hyppää sisältöön
Media

Hallituksen esitys kuntien taloustietojen automaattisesta raportoinnista eduskuntaan

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 24.10.2019 13.58
Tiedote

Hallitus antoi tänään eduskunnalle esityksen kuntien taloustietojen tuottamista ja raportointia koskevaksi lainsäädännöksi. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi kuntalakia, valtiokonttorista annettua lakia, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta annettua lakia sekä eräitä opetus- ja kulttuuritoimen lakeja.

Esityksen tavoitteena on mahdollistaa luotettavan, ajantasaisen ja vertailukelpoisen tiedon saaminen kuntien taloudesta kuntien ja valtion päätöksenteon tueksi. Lisäksi tavoitteena on yksinkertaistaa taloustiedon tuottamisen ja raportoinnin menettelytapoja ja vähentää kunnille ja kuntayhtymille raportoinnista aiheutuvia kustannuksia. Esitys ei merkitse kunnille uusia lakisääteisiä tehtäviä, vaan sillä kootaan ja sovitetaan yhteen nykyisiä raportointivelvoitteita.

Kunnat velvoitetaan raportoimaan taloustietonsa vertailtavassa muodossa

Kuntien ja kuntayhtymien tulisi toimittaa erikseen säädetyt taloustietonsa yhdenmukaisessa ja vertailtavassa muodossa Valtiokonttorin ylläpitämään valtakunnalliseen tietovarantoon. Kunnat ja kuntayhtymät raportoisivat vuosittaisten tilinpäätöstietojen lisäksi jo kuluvan vuoden aikana ajantasaista taloustietoa automatisoidusti suoraan kirjanpidostaan, tietosisällöstä riippuen neljännesvuosittain tai puolivuosittain. Valtioneuvoston asetuksella voitaisiin säätää tarkemmin tietojen toimittamisen menettelystä ja ajankohdista.

Raportoitavien taloustietojen tarkempi tietosisältö sovitettaisiin yhteen kuntien sekä muiden tietoja käyttävien viranomaisten yhteistyössä valtiovarainministeriön asettamassa tietomääritysten ylläpidon yhteistyöryhmässä. Yhteistyöhön perustuen seuraavana tilikautena toimitettavasta tietosisällöstä ja teknisistä kuvauksista säädettäisiin vuosittain tarkemmin valtiovarainministeriön asetuksella.

Lisäksi valtioneuvoston asetuksella voitaisiin antaa tarkempia säännöksiä kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätös-, osavuosikatsaus- sekä palvelukohtaisten taloustietojen sisällöstä ja tuottamisesta yhdenmukaisessa ja vertailtavassa muodossa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta annetussa laissa ja opetus- ja kulttuuritoimen lainsäädännössä otettaisiin huomioon ehdotettu kuntien taloustietojen raportointimalli.

Tarkoituksena on, että samojen tietojen päällekkäisestä keräämisestä luovutaan, ja manuaalisen lomakepohjaisen tiedonkeruun sijasta siirrytään automatisoituun taloustiedon tuottamiseen ja raportointiin yhteisesti hyödynnettävässä muodossa suoraan kuntien taloustietojärjestelmistä ja taloustietovarannosta.

Taloustiedot olisivat avoimesti eri tahojen käytettävissä

Valtiokonttorin tehtäväksi säädettäisiin ylläpitää kuntien taloustietovarantoa ja toimia henkilötietojen osalta rekisterinpitäjänä. Laissa säädettäisiin myös taloustietovarannon käytön maksuttomuudesta.

Tietovarannosta julkaistava tieto olisi luonteeltaan niin kutsuttua hallinnon avointa dataa, mikä tarkoittaa, että se olisi jokaisen käytettävissä maksutta.

Tietovarannosta julkaistaisiin taloustiedot siinä muodossa, että niistä ei paljastu henkilötietoja. Tietovarantoon voitaisiin kerätä myös sellaista taloustietoa, joka voi olla välillisesti liitettävissä yksittäiseen henkilöön, mutta nämä tiedot olisivat ainoastaan tiedon saamiseen oikeutettujen viranomaisten saatavissa.

Voimaantulo ja toimeenpano

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2020. Uusi toimintamalli korvaisi tilikautta 2021 koskevista taloustiedoista alkaen Tilastokeskuksen tilastolain nojalla tekemän kuntien ja kuntayhtymien taloustietoja koskevan tiedonkeruun ja sisältäisi myös muun säännöllisesti kerättävän taloustiedon.

Esityksen toimeenpano edellyttää kunnilta muun muassa tietojärjestelmien päivittämistä, oman toiminnan kehittämistä sekä henkilöstön kouluttamista Taloushallinnon automatisointi mahdollistaa kustannussäästöt pitemmällä aikavälillä.

Hankkeen esittely valtioneuvoston sivuilla. Lausuntoyhteenveto ja annetut lausunnot löytyvät hankesivuilta.

Tiedote 13.9.2019: Kuntien taloustietojen automaattisen raportointimallin lausuntopalautteessa korostettiin huolellista toimeenpanoa ja resursointia

Lisätietoja:

Hallitusneuvos Eeva Mäenpää, puh. 02955 30266, eeva.maenpaa(at)vm.fi
Neuvotteleva virkamies Jani Heikkinen, puh. 02955 30466, jani.heikkinen(at)vm.fi
Neuvotteleva virkamies Pasi Leppänen, puh. 02955 30564, pasi.leppanen(at)vm.fi
Erityisasiantuntija Denis Galkin, puh. 02955 30040, denis.galkin(at)vm.fi

Hallintopolitiikka Kunta-asiat