Hyppää sisältöön
Media

Valtioneuvoston rakenteita pohtivan parlamentaarisen KEHU-komitean mietintö
Hallituksen kollektiivinen päätöksenteko ja strateginen toimintakyky ovat Suomen menestymisen keskeisiä edellytyksiä

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 5.3.2015 8.49
Tiedote

Valtioneuvoston rakenteellista ja toiminnallista yhtenäisyyttä arvioinut parlamentaarinen komitea luovutti mietintönsä pääministeri Alexander Stubbille ja liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikolle valtioneuvoston edustajina torstaina 5.3.2015 Kesärannassa.

- Suomi on tullut tunnetuksi pienenä ja ketteränä maana. Myös hallintomme kaipaa uudistamista, joustavuutta ja priorisointia. On tärkeää, että päätöksentekoa pystytään uudistamaan entistä yhtenäisemmäksi ja samalla myös avoimemmaksi. Suomi tarvitsee määrätietoista poliittista päätöksentekoa ja johtamista. Työryhmän raportti on hyvä pohja uudistustyölle, totesi pääministeri Alexander Stubb (kok.) ottaessaan vastaan mietinnön.

Tärkeimpänä tavoitteena Suomen päätöksenteko- ja kilpailukykyä vahvistava tehokas hallitustyöskentely

Parlamentaarinen komitea pitää tärkeänä, että valtioneuvoston toimintaa ja johtamista kehitetään siten, että valtioneuvoston päätöksenteossa ja asioiden valmistelussa kollegiaalinen työskentely vahvistuu.  

- Valtioneuvoston päätöksenteossa ja asioiden valmistelussa korostuu ministereiden yhteinen vastuu yhteiskunnan kannalta tärkeimpien asioiden hoitamisessa. On tärkeää, että ministerin on ajankäytöllisestikin mahdollista osallistua henkilökohtaisesti keskeisten valtioneuvostoasioiden valmisteluun, totesi komitean puheenjohtaja, kansanedustaja Tapani Mäkinen (kok.) luovutustilaisuudessa.

Ministeriöihin vain yksi ministeri ja vastuualueiksi eheitä kokonaisuuksia

Hallinnon siiloutumisen välttämiseksi valtioneuvostorakenteen ja asioiden valmistelun pitäisi olla kollegiaalisuutta tukevaa. Komitea ehdottaakin, että kussakin ministeriössä on vain yksi ministeri ja että ministerin hoitamat tehtävät muodostavat eheän kokonaisuuden. Ns. sirpaleministereistä tulisi luopua.

Valtioneuvostoasioiden valmistelu tulisi keskittää ministerivaliokuntiin ja lukumääräisesti nykyistä vähempiin ministerityöryhmiin sekä iltakouluun. Komitea korostaa myös monipuolisen asiantuntijuuden hyödyntämistä asioiden valmistelussa. Komitea yhtyy muuallakin esitettyyn suositukseen hallitusohjelman laatimisesta nykyistä strategisempaan suuntaan.

Poliittisen johdon ja virkamiesjohdon välisten johtamisvastuiden tulisi olla selkeitä

Komitea korostaa hyvän johtamisen merkitystä. Poliittisen johdon ja virkamiesjohdon välisten johtamisvastuiden tulee olla selkeät. Poliittisten avustajien tehtäviä ja toimivaltaa tulisi kirkastaa. Poliittisten valtiosihteereiden järjestelmää esitetään arvioitavaksi uudelleen.

Valtioneuvoston ja sen ministeriöiden resursseja tulisi voida hyödyntää yhteisesti ja tarvittaessa siirtää niitä yli ministeriöhallinnonalojen.

Valtioneuvoston toimintaa ja johtamista kehitettävä pitkäjänteisesti yli vaalikausien

- Keskushallinnon uudistamisessa on tärkeää huomata, että se on pitkäjänteistä ja ulottuu yli hallituskausien. Tarvitaan yhteistä sitoutuneisuutta yhteiskunnan kokonaisedun kannalta tärkeiden muutosten suunnitteluun ja toteuttamiseen. Muutokset eivät synny hetkessä, totesi liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko avatessaan tilaisuuden.

Myös OECD on vastikään suositellut Suomelle, että ministeriöiden välistä yhteistyötä tulisi vahvistaa.

- Olemme suosituksista samaa mieltä. Työtä OECD:n viitoittamaan suuntaan on jo tehty keskushallinnon uudistushankkeessa. Parlamentaarisen komitean linjaukset vahvistavat yhteiskunnallista päätöksentekoa parlamentarismia kunnioittaen ja hyvää hallintoa unohtamatta. Hallintohan ei ole olemassa itseään varten vaan yhteiskuntaa ja kansalaisia varten, ministeri Risikko totesi.

Parlamentaarisen komitean työ perustuu vireillä olevaan valtion keskushallinnon uudistamistarpeita selvittävään hankkeeseen (KEHU-hanke). Hankkeen tavoitteena on muodostaa keskushallinnosta toiminnallisesti ja taloudellisesti nykyistä yhtenäisempi rakenteellinen kokonaisuus. Parlamentaarisen komitean toimikausi oli 1.2.2014−31.1.2015.

Yhtenäisen valtioneuvoston rakennetta arvioivan parlamentaarisen komitean mietintö

Lisätietoja:

komitean pääsihteeri Päivi Pietarinen, puh. 050 543 3403

Hallintopolitiikka KEHU Paula Risikko