Hyppää sisältöön
Media

Valtiovarainministeriö:
Kittilän kunnan on ryhdyttävä välittömästi toimenpiteisiin kuntapäättäjiä koskevien vakavien syytteiden vuoksi

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 13.10.2017 12.14
Tiedote

Oulun syyttäjänvirasto on 13.10. ilmoittanut, että Kittilän kunnanvaltuustossa, kunnanhallituksessa sekä tilapäisessä valiokunnassa edellisellä vaalikaudella toimineita lukuisia jäseniä vastaan on nostettu syytteitä. Syytteitä on nostettu eri henkilöiden osalta työturvallisuusrikoksesta, työsyrjinnästä ja virka-aseman väärinkäyttämisestä sekä törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä.

Törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä on nostettu syyte kunnan viidelle tilapäisen valiokunnan jäsenelle, kahdellekymmenelleyhdelle kunnanvaltuuston jäsenelle ja yhdelle varajäsenelle sekä neljälletoista kunnanhallituksen jäsenelle ja varajäsenelle.

Syytteet liittyvät kunnanjohtaja Anna Mäkelän irtisanomiseen ja epäasialliseen kohteluun sekä Oy Levi Ski Resort Ltd:n toimitusjohtajaa koskevan tutkintapyynnön peruuttamiseen.

Kittilän tilanne on äärimmäisen vakava

Valtiovarainministeriö toteaa, että Kittilän tilanne on kuntakentässä huolestuttava, poikkeuksellinen ja äärimmäisen vakava. Valtiovarainministeriö on jo aiemmin pyytänyt kunnalta selvitystä, mihin toimenpiteisiin kunta on ryhtynyt KRP:n toukokuussa julkistaman tiedotteen sekä luottamushenkilöiden pidättämistä luottamustoimestaan koskevan aloitteen johdosta. Valtiovarainministeriöön 12.10. saapuneen vastauksen mukaan Kittilän kunta on pyytänyt selvitystä esitutkinnassa olleilta henkilöiltä ja heidän vastausaikansa päättyy 16.10. Kunta on ilmoittanut käsittelevänsä asian viimeistään 17.11. pidettävässä ylimääräisessä kunnanvaltuuston kokouksessa.

Valtiovarainministeriö katsoo, että rikosnimikkeiden vakavuuden ja syytettyjen henkilöpiirin laajuuden vuoksi luottamushenkilöiden pidättämistä luottamustoimestaan koskeva asia on vietävä välittömästi valtuustoon. Kunnan vastauksessa esitetty aikataulu on liian pitkä.

Kuntalain 85 § 4 momentin mukaan valtuuston on luottamushenkilön toimessaan tekemäksi epäiltyä virkarikosta koskevan esitutkinnan tai oikeudenkäynnin ajaksi pidätettävä luottamushenkilö toimestaan, jos se on kunnan päätöksenteon uskottavuuden ja luotettavuuden turvaamiseksi välttämätöntä ottaen huomioon epäillyn rikoksen vakavuus, mahdollinen toistuvuus ja muut seikat.

Kittilän tilanne on ratkaistava nopeasti

Kuntalain lähtökohta on, että kunnalla on ensisijainen vastuu selvittää hallinnon vaikeutensa. Kuntalain mukaiseen valtiovarainministeriön käynnistämään selvitysmenettelyyn ei ole tarvetta eikä perustetta, mikäli kunta on ryhtynyt asiassa riittäviin toimenpiteisiin.

Kuntalain mukaan luottamushenkilö voi myös itse vetäytyä hoitamasta luottamustoimea.

Valtiovarainministeriöllä on valmiudet käynnistää kuntalain 12 a luvun mukaisesti poikkeuksellisissa hallinnollisissa vaikeuksissa olevaa kuntaa koskevan selvitysmenettelyn käynnistämisen valmistelu nopealla aikataululla, jos kunta ei ryhdy riittäviin toimenpiteisiin. Selvitysmenettelyn tarkoituksena on auttaa kuntaa turvaamaan kunnan päätöksentekokyky ja hyvä hallinto poikkeuksellisessa tilanteessa. Selvitysmenettelyssä selvityshenkilö tai selvitysryhmä toimii tiivisti yhteistyössä kunnan kanssa ja tekee kunnanvaltuuston käsiteltäväksi ehdotuksen tarvittaviksi toimenpiteiksi kunnan hallinnon saattamiseksi kuntalain ja muiden lakien mukaiseksi. Kunnanvaltuuston velvollisuus on käsitellä ehdotus ilman aiheetonta viivytystä.

Oulun syyttäjänviraston tiedote: Syytteitä nostettu Kittilän kuntapäättäjiä vastaan

Lisätiedot

hallitusneuvos Auli Valli-Lintu, puh 0295 530 079.

Kunta-asiat