Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Nimittämiskirjat

Valtion virkamieslaki (750/94) ja virkamiesasetus (971/94) tulevat voimaan 1.12.1994. Valtiovarainministeriön henkilöstöosasto on laatinut

mallit uuden lainsäädännön edellyttämiksi nimittämiskirjoiksi ja muiksi asiakirjoiksi. Yleisimmin käytössä olevia nimittämiskirjoja ja muita asiakirjoja on saatavana myös lomakkeina. Lomakkeita voi tilata Painatuskeskus Oy:n lomakkeiden postimyynnistä, p. 90-566 0252 tai fax 90-566 0347. Lomakkeet on laadittu siten, että tekstinkäsittelyn käyttö on mahdollista.

Nimittämiskirjat

Malli 1 A

Lomaketta käytetään, kun muu viranomainen kuin valtioneuvosto tai tasavallan presidentti nimittää henkilön virkaan. Tällöin on mahdollista käyttää koeaikaa, jota varten lomakkeessa on oma kenttä. Lomaketta käytetään myös silloin, kun henkilö nimitetään virkaan määräajaksi valtion virkamieslain 9 §:n 2 momentin tai 3 momentin nojalla.

Malli 1 B

Lomaketta käytetään, kun valtioneuvosto nimittää virkaan. Lomaketta käytetään myös silloin, kun henkilö nimitetään virkaan määräajaksi valtion virkamieslain 9 §:n 2 momentin tai 3 momentin nojalla.

Malli 1 C

Mallin mukaista nimittämiskirjaa voidaan käyttää tasavallan presidentin nimittäessä henkilön virkaan.

Malli 2 A

Lomaketta käytetään, kun muu viranomainen kuin valtioneuvosto nimittää henkilön virkamieheksi määräaikaiseen virkasuhteeseen valtion virkamieslain 9 §:n 1 momentin nojalla. Kohtaan nimike merkitään henkilön tehtäviä lähinnä kuvaava virastossa käytössä oleva virkanimike eli esimerkiksi hallitusneuvos, ylitarkastaja, toimistosihteeri. On otettava huomioon, että kelpoisuusvaatimukset määräytyvät käytetyn nimikkeen mukaan, jollei asetuksella ole toisin säädetty. Kohtaan aika merkitään määräaika tai muu rajoitettu aika, joksi henkilö on nimitetty virkamieheksi. Kun kysymyksessä on esimerkiksi virkavapaana olevan henkilön tehtävien hoito eli sijaisuus, voi merkintä olla seuraava:

1.1.1995 - 30.11.1995, kuitenkin enintään sen ajan, jonka N.N on virkavapaana. Koeaika on mahdollinen myös nimitettäessä määräajaksi virkasuhteeseen.

Malli 2 B

Lomaketta käytetään, kun valtioneuvosto nimittää henkilön virkamieheksi määräaikaiseen virkasuhteeseen valtion virkamieslain 9 §:n 1 momentin nojalla. Muutoin mallia 2 B koskee, mitä edellä on todettu mallin 2 A kohdalla.

Muut asiakirjat

Malli 3

Lomaketta käytetään, kun virkamiehelle annetaan todistus virkasuhteen päättymisestä virkamiehen saavuttaessa eroamisiän tai irtisanouduttua). Lomaketta voidaan käyttää myös muissa tapauksissa, jolloin virkasuhteen päättymisen syy, esim. irtisanominen, merkitään virkamiehen omasta pyynnöstä.

Malli 4

Mallin mukaista asiakirjaa voidaan käyttää, kun viranomainen ilmoittaa valtion virkamiesasetuksen 14 §:n mukaisesti virkaehdotuksesta tai nimityksestä, joihin voidaan hakea muutosta valittamalla.

Määräaikaiset virkasuhteet

Valtiovarainministeriön henkilöstöosasto kiinnittää lisäksi nimittävien viranomaisten huomiota siihen, että nimitettäessä virkamieheksi virkamieslain 9 §:n 1 momentin nojalla määräajaksi tai muutoin rajoitetuksi ajaksi tai nimitettäessä virkaan määräajaksi tai muutoin rajoitetuksi ajaksi virkamieslain 9 §:n 2 momentin nojalla tulee nimitykselle olla laissa säädetty peruste. Nimittämiskirjoihin ei perustetta merkitä. On kuitenkin syytä laatia mahdollista myöhempää käyttöä varten muistio, jossa määräajaksi nimittäminen on perusteltu.

Osastopäällikkö, valtion työmarkkinajohtaja Teuvo Metsäpelto

Vs. nuorempi hallitussihteeri Risto Leikos

Liite: Lomakemallit (ei netissä)