Hyppää sisältöön
Media

Selvitysraportissa ehdotetaan toimia, joilla poikkeuksellisissa hallinnollisissa vaikeuksissa oleva kunta voisi selvitä vaikeuksistaan

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 25.4.2016 15.05
Tiedote

Kari Prättälän tehtävänä oli selvittää mahdollisia kuntalain säännöksiä, joilla voitaisiin puuttua tilanteisiin, joissa kunnan päätöksentekokyky ja sen myötä päätöksenteon uskottavuus ja luotettavuus ovat vaikeutuneet esteellisyyssäännöksien ja rikostutkinnan johdosta.

Prättälän tehtävänä oli myös selvittää säännöksiä tilanteisiin, joissa kunta tai sen toimielinten jäsenet ovat jättäneet noudattamatta esteellisyyttä koskevia tai muita kunnan päätöksenteon turvaavia säännöksiä.

Yleiset, kaikkia kuntia koskevat säännökset

Selvitysraportissa ehdotetaan yleistä, kaikkia kuntia ja kuntayhtymiä koskevaa kuntalain muutosta, joka soveltuisi mahdollisiin tuleviinkin hallinnon kriisitilanteisiin. Selvitysraportti on kirjoitettu hallituksen esitysluonnoksen muotoon.

Kunnan viranomaisilla ensisijainen velvollisuus itse selvittää ja ratkaista ongelmansa

Lähtökohta ehdotetuissa säännöksissä on kunnallisen itsehallinnon mukaisesti se, että kunnan luottamushenkilöt ja kunnan viranomaiset itse selvittävät vaikeuksien syyt ja tekevät päätökset, joilla ongelmat voidaan selvittää.

Tilanteessa, jossa kunnan toimielinten jäseniä on virkarikosta koskevassa rikostutkinnassa, luottamushenkilön itsensä on ensisijassa harkittava, voiko hän toimia rikostutkinnan aikana luottamustehtävissä. Tätä korostettaisiin myös kuntalaissa: valtuusto voisi tutkimuksen tai oikeudenkäynnin ajaksi pidättää luottamushenkilön toimestaan, jollei hän ole itse ilmoittanut vetäytyvänsä luottamustoimesta.

Kunnalle säädettäisiin velvollisuus pidättää luottamushenkilö luottamustoimesta, jos se olisi kunnan päätöksenteon uskottavuuden ja luotettavuuden turvaamiseksi välttämätöntä ottaen huomioon epäillyn rikoksen vakavuus, mahdollinen toistuvuus ja muut seikat.

Kunnanhallituksen sijasta voitaisiin asettaa tilapäinen valiokunta hoitamaan tehtäviä, joissa luottamushenkilöiden esteellisyys on niin laajaa, ettei kunnanhallituksen toimintakykyä voida turvata varajäsenten avulla.

Poikkeuksellisissa hallinnollisissa vaikeuksissa olevan kunnan selvitysmenettely

Esityksessä esitetään, että säädettäisiin poikkeuksellisissa hallinnollisissa vaikeuksissa olevaa kuntaa koskevasta selvitysmenettelystä. Säännös olisi tarpeen tilanteissa, joissa ongelmat kasautuvat eikä yksittäisellä valituksella tai kantelulla voida korjata tilanneetta. Tällaisia tilanteita voisivat olla mm. tilanteet, joissa useista päätöksistä on samanaikaisesti vireillä valituksia tai rikostutkinnassa on laaja joukko kunnan päättäjiä, eikä kunnassa ole ryhdytty toimenpiteisiin, joilla kunnan hallinto saatettaisiin lain ja hyvän hallintotavan mukaiseksi.

Menettelyssä valtiovarainministeriö voisi asettaa selvityshenkilön tai selvitysryhmän selvittämään poikkeuksellisen suurissa hallinnollisissa vaikeuksissa olevan kunnan hallintoa.

Selvityshenkilön tai selvitysryhmän toimenpide-ehdotukset käsittelisi ensi vaiheessa asianomainen kunta. Valtuustolla olisi ministeriön asettama enintään kahden kuukauden määräaika selvityshenkilön tai selvitysryhmän toimenpide-ehdotusten käsitellylle.

Kunnan käsittelyn jälkeen valtiovarainministeriöllä olisi oikeus määrätä tarvittaessa toimenpiteistä, joilla kunta korjaisi ilmeisen lainvastaiset menettelyt tai toimintatavat sekä saattaa kunnan hallinnon ja muun toiminnan lainmukaiseksi.

Ministeriö voisi myös pidättää luottamushenkilön tai luottamushenkilöitä toimestaan. Edellytyksenä olisi, että kunta olisi selvitysmenettelyssä, eikä valtuusto olisi pidättämisestä päättänyt, vaikka sillä olisi ollut velvollisuus tämä tehdä.

Riittävä tieto esitutkinnasta

Selvitysraportissa esitetään laajennettavaksi kunnan oikeutta saada tietoja vireillä olevista virkarikostutkinnoista. Nykyisin kunnalla tai valtiovarainministeriöllä ei ole riittävästi tietoa esitutkinnasta.  Esityksessä ehdotetaan, että esitutkintalain mukainen ilmoitusvelvollisuus ja oikeus ilmoittaa esitutkinnasta koskisivat viranhaltijan lisäksi mainituissa tapauksissa myös kunnan luottamushenkilöä.

Kari Prättälä: Kunnan hallinnon poikkeukselliset vaikeudet – kunnan omat toimet vai selvitysmenettely?

Lisätietoja:

Selvityshenkilö Kari Prättälä, puh. 0500 606873
Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu, puh. 02955 30079, etunimi.sukunimi(at)vm.fi

Kunta-asiat