Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Ulkomaanedustuksen virkamiesten puolisoille myönnettävät virkavapaudet ja vastaavat vapaudet

Valtioneuvosto on tänään valtion virkaehtosopimuslain (664/70) 5 §:n 2 momentin sekä asiain ratkaisemisesta valtioneuvostossa ja sen ministeriössä annetun lain (79/22) 2 §:n 2 momentin nojalla päättänyt ulkomaanedustuksen virkamiesten puolisoille myönnettävistä virkavapauksista ja vastaavista vapauksista seuraavaa.

Valtion virastojen ja laitosten tulee antaa palveluksessaan olevalle vakinaiselle virkamiehelle ja pysyväisluontoisessa päätoimisessa työsopimussuhteessa olevalle henkilölle, jonka aviopuoliso on ulkoasiainhallinnon ulkomaanedustukseen lähetetty virkamies, palkatonta virkavapautta tai vastaavaa vapautusta enintään siksi ajaksi, jonka ulkomaanedustuksen kysymyksessä olevan virkamiehen palvelus ulkomailla kestää.

Vain erittäin painavat hallinnolliset syyt voivat olla esteenä vapauden myöntämiselle. Tällaisia syitä saattaa esiintyä yleensä vain, jos se henkilö, jolle tätä vapautta tulisi myöntää, on tehtäviensä tärkeyden ja henkilökohtaisten erikoisominaisuuksiensa vuoksi sellaisessa asemassa, että vapauden eväämiseen on erittäin painavat syyt.

Eräiden muiden ulkomaantehtävien johdosta myönnettävistä virkavapauksista ja vastaavista vapauksista on annettu tänään valtiovarainministeriön pysyväisohje P 7/89.

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1989.

Ministeri Ulla Puolanne

Apulaisosastopäällikkö Sakari Kajander

Jakelu: Ministeriöt sekä niiden alaiset virastot ja laitokset