Hyppää sisältöön
Media

Valtion virkamieslain ja turvallisuusselvityslain muutosehdotukset eduskunnalle

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 8.6.2017 13.28
Tiedote

Hallitus esittää, että nimitettäessä henkilöä valtion virkaan on nimitysharkinnassa varmistuttava virkaan valittavan henkilön nuhteettomuudesta sekä siitä, ettei hänellä ole sellaisia sidonnaisuuksia, jotka voivat vaarantaa virkaan kuuluvien tehtävien asianmukaisen hoitamisen. Henkilön luotettavuuden ja painostuksesta vapaan ja riippumattoman tehtävien hoidon varmistamiseksi turvallisuusviranomaiset voisivat selvittää hänen ulkomaansidonnaisuuksiaan nykyistä laajemmin.

Muutokset esitetään tehtäväksi valtion virkamieslakiin ja turvallisuusselvityslakiin ja ne liittyvät Juha Sipilän hallituksen hallitusohjelman kirjaukseen, jonka mukaan hallitus tarkentaa kaksoiskansalaisuuteen liittyvää lainsäädäntöä. Asiaa valmisteltaessa päädyttiin ulkomaansidonnaisuuksiin liittyvien turvallisuuskysymysten yleisempään tarkasteluun sen sijaan, että säädettäisiin kaksoiskansalaisia koskevasta virkakiellosta eräisiin Suomen kansalaisuutta edellyttäviin virkoihin. Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2018 alusta.

Esityksen tavoitteena on keskeisten kansallisten turvallisuusetujen suojaaminen

Suomen kansalaisuutta edellytetään nykyisin valtioneuvoston ja sen alaisen hallinnon ylimmissä johtamisviroissa samoin kuin viroissa, joihin kuuluu merkittävää julkisen vallan käyttöä tai jotka ovat merkittäviä yleisen turvallisuuden kannalta. Suomen kansalaisuutta koskeva vaatimus täyttyy myös silloin, kun henkilöllä on Suomen kansalaisuuden lisäksi yhden tai useamman muun valtion kansalaisuus.

Ehdotuksen mukaan kansalaisuusvaatimusta laajennettaisiin siten, että Suomen kansalaisuus olisi edellytyksenä myös laissa määriteltävissä sellaisissa viroissa, joita hoitava saa salassa pidettäviä ja tietoturvallisuusluokiteltavia tietoja, joiden oikeudeton käyttö, luovuttaminen ja muu käsittely voi vaarantaa keskeisiä yleisiä etuja.

Muutoksen jälkeen Suomen kansalaisuutta edellytettäisiin noin 23 500 virassa tai tehtävässä. Suomen kansalaisuutta vaativia uusia virkoja ja tehtäviä olisi noin 250 enemmän kuin voimassa olevassa valtion virkamieslaissa säädetään. Tällaisia ovat muun muassa valmius- ja varautumistehtävät, tehtävät joihin kuuluu oikeus käsitellä suojaustasoon I tai II kuuluviksi luokiteltuja asiakirjoja sekä  tieto- ja kyberturvallisuuteen olennaisesti vaikuttavat tehtävät.

Turvallisuusselvityslaissa ehdotetaan turvallisuusviranomaisille laajempia toimivaltuuksia selvityksen tekemiseen

Turvallisuusselvityslakia esitetään muutettavaksi siten, että henkilön ulkomaansidonnaisuuksia koskeva selvitys tulisi säännönmukaiseksi osaksi laajaa henkilöturvallisuusselvitystä. Ulkomaansidonnaisuudet voitaisiin selvittää muissakin laissa määriteltävissä tapauksissa. Ehdotukset merkitsisivät sitä, että kaikkia valtion turvallisuuden ja muiden kansallisten etujen suojan kannalta merkityksellisiä virkoja täytettäessä toimivaltaiset viranomaiset voisivat selvittää henkilön ulkomaansidonnaisuudet ja arvioida niihin liittyvät riskit.

Toimivaltaisina turvallisuusselvityksiä laativina viranomaisina toimivat keskeiset turvallisuusviranomaiset, Suojelupoliisi ja Puolustusvoimien tehtäviin hakeutuvien osalta Pääesikunta.

Ehdotuksen mukaan myös Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun lain opiskelijan valintakriteereitä koskevia säännöksiä muutettaisiin siten, että upseerin virkaan tähtääviin opintoihin opiskelijaksi voitaisiin valita vain riippumattomuuden ja luotettavuuden vaatimukset täyttävä henkilö. Vastaavat muutokset tehtäisiin Poliisiammattikorkeakoulua koskevaan lakiin sekä lakiin rajavartiolaitoksen hallinnosta, jossa säädetään rajavartijakoulutuksesta. Hallituksen esityksestä pyydettiin lausunnot helmikuussa. Lausuntopalautteessa pääsääntöisesti kannatettiin esitettäviä muutoksia.

Valtion palveluksessa on 65 887 virkasuhteista henkilöä ja työsopimussuhteisia henkilöitä on 7 097 (tilanne joulukuu 2016).

Virkamieslain muutos kaksoiskansalaisuusasiassa lausuntokierrokselle (Tiedote 17.2.2017)

Liite
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion virkamieslain 7 ja 8 c §:n ja turvallisuusselvityslain
muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Lisätietoja

hallitusneuvos Kirsi Äijälä, p. 02955 30172, kirsi.aijala(at)vm.fi
työmarkkinalakimies Anna Gau, p. 02955 30321, anna.gau(at)vm.fi
lainsäädäntöjohtaja Tuula Majuri, p. 02951 50280, tuula.majuri(at)om.fi (turvallisuusselvityslaki)

Anu Vehviläinen Hallintopolitiikka Valtio työnantajana Valtiovarainministeriö