Hyppää sisältöön
Media

Verotus- ja veronkantomenettelyä yhdenmukaistetaan ja yksinkertaistetaan

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 17.3.2016 13.38
Tiedote

Hallitus esittää muutoksia verotusmenettelyyn ja veronkantoon. Uudistukset yhdenmukaistavat ja yksinkertaistavat verotus- ja veronkantomenettelyä sekä verotuksen muutoksenhaku- ja seuraamusjärjestelmää hallitusohjelman kirjauksen mukaisesti. Nyt esitettyjen uudistusten on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2017 alusta.

Verotusmenettelyjen uudistaminen toteutetaan vaiheittain osana Verohallinnossa käynnissä olevaa tietojärjestelmäuudistusta (Valmis-hanke). 

- Uudistuksen keskeisenä tavoitteena on norminpurku, eli sääntelyn yhtenäistäminen, sen läpinäkyvyyden lisääminen ja verotuksen päällekkäisen sääntelyn purkaminen. Samalla verovelvollisten oikeusturvaa ja verotuksen ennakoitavuutta pystytään parantamaan ja Verohallinnon toimintaa tehostamaan, sanoo valtiovarainministeri Alexander Stubb.

Oma-aloitteisille veroille uusi menettelylaki

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi oma-aloitteisten verojen verotusmenettelylaki, johon kootaan oma-aloitteisesti ilmoitettavien ja maksettavien verojen yhteiset menettelysäännökset. Samalla säännöksiä yhtenäistetään.

Pienyritysten hallinnollista taakkaa kevennetään laajentamalla pidennettyjen verokausien soveltamisalaa. Näin yhä useampi yritys voi ilmoittaa oma-aloitteiset verot neljännesvuosittain tai vuosittain kuukauden sijaan.

- Pidän uudistuksessa erittäin tärkeänä, että yrittäjien verotukseen liittyvää byrokratiataakkaa pystytään keventämään. Muutos tuo noin 73 000 uutta suomalaisyritystä pidennettyjen verokausien piiriin, valtiovarainministeri Stubb sanoo.

Myöhästymismaksussa siirrytään kaavamaisempaan sanktioon, mikä edistää sanktion vaikuttavuutta ja kannustaa antamaan veroilmoituksen oikea-aikaisesti. Samalla otetaan käyttöön veroilmoituksessa olevan virheen korjaamista koskevat kevennetyt menettelyt.

Myös oma-aloitteisten verojen veronkorotuksia koskevat säännökset yhtenäistetään. Jatkossa veronkorotus on kolmiportainen siten, että perusveronkorotusta voidaan tietyissä tilanteissa korottaa tai alentaa. Lisäksi lakiin kirjataan, milloin veronkorotus voidaan jättää määräämättä. Veronkorotusten uudistamisella rajataan veronkorotukseen liittyvää viranomaisharkintaa, mikä mahdollistaa yhtenäisemmän soveltamiskäytännön ja siten lisää sanktioiden ennakoitavuutta ja oikeusvarmuutta.

Muutosverotus- ja muutoksenhakusäännöksiä uudistetaan

Esityksen mukaan jatkossa kaikissa Verohallinnon kantamissaveroissa muutosta haettaisiin aina ensiasteena verotuksen oikaisulautakunnalta. Samalla ennakkopäätösvalitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen tulee mahdolliseksi kaikissa verolajeissa.

Myös muutoksenhakuajat yhtenäistetään. Verovelvollisen muutoksenhakuaika verotukseen olisi jatkossa kolme vuotta kaikissa verolajeissa. Muutoksenhakuaika verotusta koskevissa erillispäätöksissä sekä oikaisulautakunnan päätöksestä hallinto-oikeuteen olisi 60 päivää.

Esitys myös yhtenäistää säännökset viranomaisaloitteisesta verotuksen oikaisusta. Verohallinto voisi oikaista verotuksessa olleen virheen pääsääntöisesti kolmen vuoden ajan kaikissa verolajeissa. Viranomaisella olisi eräissä rajatuissa tilanteissa mahdollisuus jatkaa oikaisuaikaa vuodella tai oikaista verotusta kuuden vuoden ajan. Lisäksi verotusta voitaisiin oikaista veropetostilanteissa koko syyteajan. 

Veronkantolakiin kootaan verojen kantoa ja perintää koskeva sääntely

Esityksessä ehdotetaan toteutettavaksi veronkantolain kokonaisuudistus, jossa kaikkien Verohallinnon kantamien verojen kantoa ja perintää koskeva sääntely kootaan veronkantolakiin. Nykyinen verotililaki kumotaan ja myös oma-aloitteisten verojen kantomenettelyä koskeva sääntely siirretään veronkantolakiin. Lisäksi toteutetaan eräitä kanto- ja perintämenettelyjä koskevia uudistuksia. Kyseessä on kantomenettelyn uudistamisen ensimmäinen vaihe. Kaikkia verolajeja koskevaan uuteen ja yhtenäiseen kantomenettelyyn siirrytään vaiheittain vuoteen 2019 mennessä.

Apteekkimaksu muutetaan apteekkiveroksi

Uusi apteekkiverolaki korvaa nykyisen apteekkimaksusta annettu lain. Apteekkiveroon liittyvät tehtävät siirretään Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselta ja aluehallintovirastoilta Verohallinnolle. Jatkossa verovelvolliset ilmoittavat ja maksavatapteekkiveron oma-aloitteisesti Verohallinnolle. Siirtymävaiheen aikana apteekkiveron maksamisen määräaika on pidempi kuin normaalisti. 

Uudistusten seuraavat vaiheet

Nyt annettu hallituksen esitys on hankkeen yhteydessä toteutettava ensimmäinen lainsäädäntökokonaisuus. Vuoden 2017 aikana on tarkoitus toteuttaa seuraavat lainsäädäntömuutokset, joilla uudistetaan tuloverotuksen korkoja sekä veronkantoa koskevia säännöksiä. Lisäksi edistetään sähköistä asiointia. 

Viimeisessä vaiheessa uudistetaan tuloverotuksen seuraamusjärjestelmää ja edistetään tuloverotuksen reaaliaikaistamista. Lisäksi yhtenäistetään kaikkien verojen veronkantomenettelyt. Nämä uudistukset tulisivat voimaan vuoden 2018 aikana.

- Edistämme Valmis-hanketta tälla hallituskaudella vaiheittain. Nyt on saavutettu ensimmäinen etappi. Tavoitteena on kokonaisuudessaan nykyistä laadukkaammin, tehokkaammin ja varmemmin toteutettu, sekä verovelvollisen kannalta ennustettavampi, kannustavampi ja johdonmukaisempi verotus, Stubb toteaa.

Valtioneuvoston päätösasiakirjat

Lisätietoja ​

ylitarkastaja Henna Ritari, puh.02955 30591, [email protected]
erityisavustaja Suvi Aherto, puh. 050 349 6121, [email protected]

Valmis-hanke on Verohallinnossa käynnissä olevan tietojärjestelmäuudistus, jonka yhteydessä nykyiset noin 70 verotuksen tietojärjestelmää korvataan yhdellä uudelle valmisohjelmistolla vuoteen 2019 mennessä. Valmisohjelmiston käyttöönoton tavoitteena on turvata verotuksen häiriötön toimittaminen myös tulevaisuudessa sekä mahdollistaa Verohallinnon resurssien tarkoituksenmukainen kohdentaminen, verovalvonnan edellytysten parantaminen sekä toiminnan automaatioasteen nostaminen, joiden avulla pienennetään verotuksen kustannuksia ja verovajetta. Hankkeen tavoitteena on yhdessä toimintaprosessien kehittämisen sekä verotusmenettelyä koskevien lainsäädäntöuudistusten kanssa 100 henkilötyövuoden säästö vuoteen 2021 mennessä.