Hoppa till innehåll
Media

Finansminister Jutta Urpilainens förslag om ett råd för utvärdering av den ek...

finansministeriet
Utgivningsdatum 30.1.2014 11.30
Pressmeddelande -

Finland inrättar ett oberoende, på vetenskapliga kriterier sammanställt råd för utvärdering av den ekonomiska politiken. Rådet har till uppgift att bedöma uppnåendet och förverkligandet av målen för den ekonomiska politiken.

- I flera länder, t.ex. Sverige, Danmark, Tyskland och Holland har man fått positiva erfarenheter från självständiga, enligt vetenskapliga kriterier sammanställda sakkunnignätverk. Även i Finland bör vi öka utnyttjandet av oberoende forskningsinformation vid utvärderingen av den ekonomiska politiken, betonar minister Urpilainen.

Rådet har bl.a. till uppgift att utvärdera ändamålsenligheten hos målen för den ekonomiska politiken, huruvida målen kan nås och de valda metoderna är ändamålsenliga samt samordningen av de olika delområdena inom den ekonomiska politiken och dess anknytningar till övriga delområden inom samhällspolitiken. Rådet ska utvärdera huruvida den ekonomiska politiken har varit framgångsrik särskilt med tanke på den ekonomiska tillväxten och stabiliteten, sysselsättningen samt hållbarheten på sikt inom den offentliga ekonomin.

- Förstärkningen av den offentliga ekonomins hållbarhet förutsätter framför allt framgångsrik sysselsättnings- och tillväxtpolitik. Huruvida den ekonomiska politiken varit lyckad bör också i allt större mån betraktas i förhållande till hållbarheten på sikt, konstaterar minister Urpilainen.

Råden kan även presentera sin egen uppfattning om inom vilka finanspolitiska områden behovet av forskningsinformation är störst och upphandla undersökningar som gäller den ekonomiska politiken. Utvärderingsrådet har inte någon behörighet inom själva ekonomiska politiken.

Rådet kommer att vara verksamt vid Statens ekonomiska forskningscentral, men hör inte organisatoriskt till ämbetsverket. Statens ekonomiska forskningscentral förser rådet med administrativa tjänster.

Rådet utger årligen en utvärdering av den ekonomiska politiken

Statsrådet ska på förslag av finansministeriet utse rådets ordförande och fyra medlemmar för en mandatperiod på fem år. För att rådets vetenskaplighet ska kunna tryggas ska ordföranden och tre av medlemmarna representera vetenskaplig sakkunskap inom olika områden av den ekonomiska vetenskapen. En av medlemmarna ska representera motsvarande sakkunskap inom andra samhällsvetenskaper. Av medlemmarna ska minst en vara verksam inom det internationella forskarsamhället.

Rådet har för beredning och verkställande av ärenden en generalsekreterare, som är i anställningsförhållande vid Statens ekonomiska forskningscentral. Finansministeriet ska utse generalsekreteraren.

Statsrådets förordning om rådet för utvärdering av den ekonomiska politiken behandlades av statsrådet den 30 januari 2014 och rådet inleder sin verksamhet under 2014.

Förfrågningar: Hannele Kerola, konsultativ tjänsteman, tfn  02955 30034

Jutta Urpilainen