Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Budgetpropositionen
Regeringen föreslås ändringar i inkomstbeskattningen

Finansministeriet
14.9.2018 13.04
Pressmeddelande

Regeringen föreslår i samband med budgetpropositionen ändringar i bland annat beskattningen av förvärvsinkomster. Beskattningen av löneinkomster förblir nästan oförändrad nästa år.

I grunderna för förvärvsinkomstbeskattningen görs i enlighet med regeringsprogrammet på samtliga inkomstnivåer en indexjustering så att beskattningen inte skulle skärpas på grund av den allmänna inkomstutvecklingen. Justeringen baserar sig på att förtjänstnivåindexen höjts med 2,6 procent.

Indexjusteringen genomförs genom en höjning av den progressiva inkomstskatteskalans alla inkomstgränser samt genom att höja grundavdragets maximibelopp och arbetsinkomstavdragets maximibelopp och inflödes- och minskningsprocent. Indexjusteringen beräknas minska förvärvsinkomstskatten med cirka 398 miljoner euro.

Förutom indexjusteringen lättas beskattningen av förvärvsinkomster med sammanlagt 130 miljoner euro, med betoning på låginkomsttagare. Lättandet genomförs genom att höja grundavdraget, arbetsinkomstavdraget och pensionsinkomstavdraget vid stats- och kommunalbeskattningen.

Giltighetstiden för den nedre gränsen för den s.k. solidaritetsskatten fortsätter nästa år. Nedre gränsen för solidaritetsskatten kommer efter nästa års indexjustering att vara 76 100 euro. Solidaritetsskatten kommer att gälla ca 124 000 personer nästa år.

Om den nedre gränsen för solidaritetsskatten hålls oförändrad beräknas skatteinkomsterna öka med ca 32 miljoner euro jämfört med att den nedre gränsenskulle ha stigit tillbaka till 90 000 euro i enlighet med regeringens tidigare beslut.

Då man dessutom tar i beaktande höjningarna av löntagaravgifterna och den allmänna lönenivån, beräknas beskattningen av löneinkomster förbli ungefär oförändrad nästa år. För inkomstintervallet ca 15 000 - 40 000 euro per år beräknas ändringarna som föreslås till grundavdraget och arbetsinkomstavdraget minska på beskattningen i någon mån, högst med ca 0,24 procentenheter.

De föreslagna ändringarna beräknas minska på statens skatteinkomster med cirka 245 miljoner euro. Kommunernas skatteintäkter beräknas minska med cirka 237 miljoner euro. Församlingarnas skatteintäkter beräknas minska med cirka 12,5 miljoner euro och intäkterna från sjukförsäkringens sjukvårdspremie med cirka 4,5 miljon euro.

Statens progressiva inkomstskatteskala år 2019

Beskattningsbar förvärvsinkomst, euro Skatt vid nedre gränsen, euro Skatt på den del av inkomsten som överskrider en nedre gränsen, %
17 600–26 400 8 6
26 400–43 500 536 17,25
43 500–76 100 3485,75 21,25
76 100– 10413,25 31,25

Maximibeloppet för grundavdraget vid kommunalbeskattningen höjs

Maximibeloppet för grundavdraget vid kommunalbeskattningen höjs från 3 100 euro till 3 305 euro.

Grundavdraget beviljas till fullt belopp vid en dagpenningsinkomst på 3 305 euro per år, en löneinkomst på cirka 6 800 euro per år och en pensionsinkomst på cirka 11 400 euro per år. För mottagare av dagpenningsinkomst har grundavdraget en effekt på en inkomst på upp till cirka 21 700 euro per år, för mottagare av löneinkomst på upp till cirka 28 100 euro per år och för mottagare av pensionsinkomst på upp till cirka 23 300 euro per år.

Maximibeloppet för arbetsinkomstavdraget höjs

Det maximala beloppet för arbetsinkomstavdraget höjs från 1 540 euro till 1 630 euro. Avdragets minskningsprocent stiger från 1,65 procent till 1,72 procent för den del av nettoförvärvsinkomsten som överstiger 33 000 euro. Avdragets inflödesprocent stiger från 12 procent till 12,2 procent

När nettoförvärvsinkomsten uppgår till cirka 128 400 euro beviljas inte längre något arbetsinkomstavdrag.

Pensionsinkomstavdragen höjs

Koefficienten som används till att beräkna det fulla beloppet för pensionsinkomstavdraget vid statsbeskattningen höjs från 3,81 till 3,867. Enligt nuvarande uppskattningar kommer fullt pensionsinkomstavdrag vid statsbeskattningen att uppgå till 11 590 euro nästa år.

Koefficienten som används till att beräkna det fulla beloppet för pensionsinkomstavdraget vid kommunalbeskattningen höjs från 1,393 till 1,395. Det fulla pensionsinkomstavdraget vid kommunalbeskattningen kommer enligt nuvarande uppskattningar att uppgå till 9 050 euro nästa år.

Avdraget för bostad på arbetsorten höjs

Det maximala beloppet för avdraget för bostad på arbetsorten höjs från 250 euro till 450 euro.

En höjning av det månatliga maximibeloppet med 200 euro ökar de disponibla inkomsterna för medelinkomsttagare med cirka 1 150 euro per år, om han eller hon får fullt avdrag för bostad på arbetsorten för hela året.

Höjningen av maximibeloppet beräknas minska på skatteintäkterna med 3 miljoner euro, varav statens andel är 1 miljon och kommunernas andel 2 miljoner euro.

Utvidgad skattefrihet för resekostnadsersättning till frivilligarbetare

Maximibeloppet av skattefria kilometerersättningar till frivilligarbetare höjs från nuvarande 2 000 euro till 3 000 euro per kalenderår. Tillämpningsområdet utvidgas till att gälla ersättningar från offentliga samfund.

Skattefriheten för trafikidkares personalbiljetter preciseras

Bestämmelsen om sedvanliga personalförmåner preciseras så att skattefrihet för personalbiljetter som som trafikidkare beviljar sina arbetstagare tar i beaktande koncernaspekten.

Regeringens förslag publiceras på beslutsidan.

Ytterligare information:

Timo Annala, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30318, timo.annala(at)vm.fi
Filip Kjellberg, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30123, filip.kjellberg(at)vm.fi