Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Regeringen understöder förenklad momsbeskattning av gränsöverskridande e-handel

Finansministeriet
12.1.2017 13.30
Nyhet

Regeringen anser det viktigt att företagens administrativa utgifter minskas.

EU-kommissionen utfärdade den 1 december förslag om modernisering av mervärdesbeskattningen i fråga om gränsöverskridande e-handel. Förslagen innehåller följande helheter:

  • utvidgandet av de särskilda ordningarna för e-tjänster till att omfatta försäljningen av andra tjänster samt e-handeln med varor både inom EU och med tredje länder
  • slopandet av momsfriheten för mindre varuleveranser från länder utanför EU
  • ett tröskelvärde för mindre företag som bedriver gränsöverskridande gemenskapsintern försäljning av e-tjänster och varor samt förenklade krav på identifiering av kunder
  • rätt att tillämpa hemstatens fakturerings- och bokföringsbestämmelser
  • förbättrandet av samarbetet mellan medlemstaterna när det gäller tillsynen över företag som bedriver gränsöverskridande handel

Målet med EU-kommissionens förslag är att förbättra den inre marknadens funktion och europeiska företags konkurrenskraft samt att säkerställa effektiv beskattning av e-handeln.

Reformerna skulle enligt kommissionens uppskattning minska på företagens administrativa kostnader med 2,3 miljarder euro per år. Medlemsstaternas årliga skatteintäkter beräknas öka med 7 miljarder euro.

Effektiv beskattning måste säkerställas

Regeringen understöder målsättningarna om att förenkla momsbeskattningsbestämmelserna som gäller e-handel. Regeringen anser det dessutom viktigt att minska på företagens administrativa utgifter.

Det är synnerligen viktigt för Finland, som ett land med relativt hög skattenivå, att förhindra en snedvridning av konkurrensen och att säkerställa effektiv beskattning av e-handeln. Detaljerna bör emellertid utredas noggrannare.

Regeringen översände torsdagen den 12 januari en U-skrivelse om ärendet till riksdagen. U-skrivelser används i EU-ärenden då det är fråga om EU-lagstiftningsförslag eller andra förslag som omfattas av riksdagens behörighet.

Regeringens skrivelse publiceras på beslutssidan.

Kommissionens pressmeddelande 1.12

Ytterligare information:

Risto Sakki, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30294, risto.sakki(at)vm.fi
Tuula Karjalainen, specialsakkunnig (import av varor), tfn 02955 30553, tuula.karjalainen(at)vm.fi

Beskattning norminpurku