Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Sitras förvaltningsstruktur föreslås bli ändrad

Finansministeriet
24.10.2019 13.24
Nyhet

Regeringen överlämnade den 24 oktober en proposition om ändring av lagen om Jubileumsfonden för Finlands självständighet, dvs. Sitra. Syftet med propositionen är att ändra regleringen om Sitras förvaltningsstruktur så att den stärker fondens parlamentariska och täckande styrning.

Propositionen baserar sig på slutrapporten från en parlamentarisk arbetsgrupp som tillsattes i december 2018. Arbetsgruppens uppgift var att bedöma och utarbeta nödvändiga förslag till reformering av lagstiftningen som gäller Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitras roll, uppgifter och förvaltning.

Sitras förvaltningsråd föreslås bli förnyad och dess representativitet utvidgad

Sitra föreslås få ett eget förvaltningsråd som är separat från riksdagens bankfullmäktige. Förvaltningsrådets sammansättning föreslås samtidigt bli utvidgad så att det är tillräckligt brett och parlamentariskt sammanställt. Ett sådant förvaltningsråd svarar också bättre mot de behov av riktlinjer för styrningen som en aktör som Sitra har, med hänsyn till förmågan att rikta in sig på framtiden.

Styrelsens sammansättning bör motsvara de verksamhetsmässiga behoven

Bestämmelserna om Sitras styrelsesammansättning föreslås bli ändrade så att sådan expertis som är kopplad till fondens verksamhet kan utnyttjas vid styrandet av fonden. Styrelsen borde i framtiden väljas med hänsyn till expertisbehov som baserar sig på Sitras prioriteringar. De styrelsemedlemmar som representerar ministerierna borde i fortsättningen också väljas från de ministerier vilkas ansvarsområden omfattar prioriteringarna för Sitras verksamhet vid respektive tidpunkt.

Sitras förvaltnings- och ledningssystem för förtydligas

Sitras förvaltnings- och ledningssystem bör enligt propositionen förtydligas och preciseras, framför allt förhållandet mellan styrelsen och överombudsmannen. Överombudsmannen ska i fortsättningen inte vara medlem av Sitras styrelse utan kommer att stå under styrelsens ledning och övervakning. Förvaltningsrådet väljer överombudsmannen även i fortsättningen. Bestämmelserna om förvaltningsrådets uppgifter och om styrelsen föreslås bli preciserade så att de ger uttryck för styrelsens ställning i förhållande till överombudsmannen.

Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2020. Ytterligare information och hela propositionen publiceras på beslutssidorna.

Parlamentariska arbetsgruppen som utrett Sitras ställning överlämnade sin rapport (Pressmeddelande 29.3.2019)

Ytterligare information:

Jarmo Huotari, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30418, jarmo.huotari(at)vm.fi