Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Remissbehandling
Arbetsgrupp vill förstärka Finlands förmåga att bereda sig på allvarliga finansmarknadsstörningar

Finansministeriet
16.8.2018 14.13
Pressmeddelande

Finansministeriets arbetsgrupp föreslår att de centrala företagen inom finansbranschen förpliktas till att inrätta reservsystem i Finland med tanke på undantagsförhållanden och allvarliga störningar.

Flera ur samhällets perspektiv oumbärliga finansiella tjänster är i större mån än tidigare beroende av utländska informationssystem och datalager, samtidigt som det skärpta säkerhetsläget i Europa och i Östersjöområdet skapat nya hot och ny osäkerhet.

Tjänsterna måste fungera även under undantagsförhållanden

Arbetsgruppen föreslår preciseringar i bestämmelserna om finansbranschens skyldighet att bereda sig på undantagsförhållanden och allvarliga störningar. De beredskapsskyldiga företagen ska enligt förslaget upprätthålla sådana informationssystem och datalager i Finland som är oumbärliga för oavbruten verksamhet.

Målet med reformen är att säkerställa kontinuiteten för finansmarknadstjänster som är kritiska för samhällets livsviktiga funktioner också i situationer där det inte går att använda informationssystem och tjänsteproduktion som är belägna utomlands.

Utvidgad beredskapsskyldighet

Arbetsgruppen föreslår att beredskapsskyldigheten utvidgas till att omfatta alla värdepappersföretag samt börsen. Förslagen inkluderar även en samarbetsgrupp för hantering av störningssituationer på finansmarknaden som ska planera och samordna branschens beredskap inför undantagsförhållanden och allvarliga störningar. Myndigheterna föreslås också få mera omfattande befogenheter att styra beredskapen inför undantagsförhållanden.

Arbetsgruppen föreslår dessutom att företag som bryter mot beredskapsskyldigheten ska kunna påföras en påföljdsavgift av Finansinspektionen.

Remissbehandling inleds

Företrädaren för finansbranschen reserverade sig till arbetsgruppens promemoria, och företrädaren för Försörjningsberedskapscentralen kompletterade den.

Finansministeriet skickade arbetsgruppens förslag på remiss torsdagen den 16 augusti. Remisstiden går ut den 27 september.

Arbetsgruppspromemoria
Begäran om utlåtande och andra projekthandlingar (projektsidorna, på finska)
Föreskrifterna om finansieringsbranschens beredskap inför undantagsförhållanden preciseras (pressmeddelande 1.2.2017)

Ytterligare information:

Jaakko Weuro, lagstiftningsråd, arbetsgruppens ordförande, tfn 02955 30302, jaakko.weuro(at)vm.fi