Hyppää sisältöön
Media

30 kommuner beviljades behovsprövad höjning av statsandelen för år 2021

finansministeriet
Utgivningsdatum 25.11.2021 13.35
Pressmeddelande

Statsrådet har fattat beslut om behovsprövade höjningar av statsandelen för 2021. 30 kommuner understöds med sammanlagt 30 miljoner euro.

I år ansökte 82 kommuner om höjning av statsandelen och det ansökta beloppet var sammanlagt nästan 146 miljoner euro. En höjning av statsandelen beviljades 30 kommuner. År 2020 var antalet sökande 148, av vilka 66 fick stöd, och det utdelade stödbeloppet var 60 miljoner euro. 

Beviljandet av stöd grundar sig på en helhetsbedömning

Behovsprövad höjning av statsandelen kan beviljas kommuner som på grund av exceptionella eller tillfälliga kommunalekonomiska svårigheter är i behov av ökat ekonomiskt stöd. Dessutom beaktar man lokala särförhållanden. 

Kommunerna motiverade behovet av en höjning bland annat med att den ekonomiska situationen försämrats, de inkomstförluster och merkostnader som coronaepidemin orsakat, den allmänna minskningen av skatteinkomsterna, ökningen av underskottet i boksluten och problemen med balanseringen av dem, nedskärningarna i statsandelarna, förändringarna i servicebehoven samt exceptionella och oförutsedda utgifter inom social- och hälsovården. 

Kommunerna jämfördes förutom med hänsyn till motiveringarna i ansökan också med nyckeltal som beräknats utifrån boksluten för 2019–2020. Utifrån de ekonomiska nyckeltalen ställdes de sökande kommunerna på samma startlinje enligt de ekonomiska uppgifterna. I besluten betonades uppgifterna i boksluten för 2020. 

Urvalskriterierna fokuserade i synnerhet på de uppgifter om den ekonomiska utvecklingen 2021 som kommunen angett i sin ansökan, de faktorer som påverkar den och dessa faktorers betydelse för kommunens ekonomi. Som bedömningsgrund användes dessutom de åtgärder som kommunen anmält för att hålla tillbaka utgiftsutvecklingen, skatteförvaltningens skatteredovisningar till kommunerna och andra stöd som betalats till kommunerna 2021. 

Höjningen beviljades i synnerhet sådana kommuner vars ekonomi påverkats i betydande mån av de nämnda faktorerna redan under 2021. 

Plan för balansering av ekonomin ett villkor för att höjning beviljas

Ett villkor för att höjning av statsandelen ska kunna beviljas är att kommunen antagit en plan för att balansera kommunens ekonomi. Planen skulle fogas till ansökan. Statsandelsmyndigheten kan också ställa andra villkor som gäller kommunens ekonomi för beviljandet och användningen av höjningen av statsandelen. 

Höjningen avses utgöra en del av kommunens egna saneringsåtgärder som kommunen bör bereda sig för oberoende av höjningen. Höjningen får inte leda till en motsvarande ökning av utgifter som kommunen beslutar om. 

Höjningarna betalas till kommunerna före utgången av detta år. 

Mer information:
Vesa Lappalainen, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30389, vesa.lappalainen(at)gov.fi