Vm.fi:s tillgänglighetsutlåtande

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller vm.fi-webbplatsen. Denna webbplats omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster. Webbtjänsterna för den offentliga förvaltningen ska enligt lagen vara tillgängliga, vilket betyder att alla ska ha lika möjligheter att använda dem. Utlåtandet beskriver bristerna i webbplatsens tillgänglighet och hur du kan ge respons på webbplatsens tillgänglighet. Utlåtandet har utarbetats den 22 september 2020 och granskats senast den 30 juni 2022.

Webbplatsens tillgänglighet 

Webbplatsen vm.fi uppfyller till stor del de tillgänglighetskriterier på nivåerna A och AA som krävs enligt lag (WCAG 2.1), och det finns inga kritiska brister i tillgängligheten på webbplatsen. De centrala bristerna i webbtjänsten beskrivs nedan. De undantag som gäller för kraven omnämns nedan.  

Utomstående experter utvärderade webbplatsens tillgänglighet i november 2018, i samband med utvärderingen av de ministeriers webbplatser som använder samma publikationsplattform. Vi iakttar kontinuerligt tjänstens tillgänglighet bland annat med hjälp av ett hjälpprogram.

Tillgängligheten beaktas alltid när nya egenskaper utvecklas. Vi informerar också tjänstemännen om att det är viktigt att beakta tillgänglighetskraven i det egna arbetet.

Om det material du behöver inte är tillgängligt, kontakta oss per e-post. Vi skickar dig materialet i tillgängligt format.

Innehåll eller funktioner som ännu inte är tillgängliga

Hierarkin för sidornas rubriker innehåller fel på kodnivå

Rubrikernas nivåordning är delvis felaktig i html-koden. Detta kan göra det svårt att använda webbplatsen med skärmläsare. Det kan finnas överflödiga rubriknivåer i html-koden som saknar text. Skärmläsarna tolkar dessa nivåer som tomma rubriker. (WCAG 1.3.1) 

Brister i de alternativa texterna till bilder och diagram

På innehållssidan finns några bilder som inte har några beskrivande textmotsvarigheter. På webbplatsen finns också några bilder som återger texten. (WCAG 1.1.1, WCAG 1.4.5)

Tillgänglighetsbrister i pdf-filer 

På webbplatsen finns pdf-filer som har publicerats efter den 23 september 2018 och som har brister i tillgängligheten. 

  • Filerna innehåller till exempel visuella element och diagram som saknar alternativa texter. (WCAG 1.1.1)
  • Filerna kan innehålla formfel som försvårar användningen av skärmläsare, t.ex. tomma radbyten och omärkta rubriker på rubriksnivå eller en felaktig rubriksstruktur (WCAG 1.3.1)
  • I tabellstrukturerna kan det finnas brister som försvårar användningen av skärmläsaren, till exempel att de tabeller som använts för placeringen av texten inte fungerar, att programbaserade kolumnrubriker saknas eller att det inte går att få in liknande uppgifter i flera olika tabeller. (WCAG 1.3.1)
  • Filerna kan innehålla fotnoter som inte är kopplade till texten och som är svåra att tolka med skärmläsaren. (WCAG 1.3.1)
  • Det kan finnas brister i filernas metadata, till exempel rubriker som saknas (title) eller felaktiga språkspecifikationer och upphovsmannauppgifter.

Brister i benämningen av länkar

På vissa sidor har man använt samma länktext för länkar som styr användaren till olika innehåll. Namnen på vissa länkar fungerar inte om de lösgjorts från sammanhanget, t.ex. ”Mera information” eller ”Läs mer”. Webbplatsen innehåller bildlänkar som saknar en textmotsvarighet som beskriver länkens innehåll. (WCAG 2.4.4)

Länkar som inte fungerar

På webbplatsen finns brutna länkar både på webbplatsen och i filerna. Länkarna korrigeras i samband med det övriga uppdaterandet.

Utformning av layouten i koden

Html-kod har i enskilda fall använts i stället för CSS för att utforma innehållet. Till exempel i fråga om inbäddade element från utomstående system går det inte att påverka koden. Utformningen av brödtext kan innehålla felaktiga taggar i html-koden. Till exempel bold-, font-, u- och strike-taggar har använts felaktigt, och de kan synas som fel hos den som använder hjälpmedel. (WCAG 1.3.1)

Det finns kontrastproblem i innehållen

Kontrasten mellan texten och bakgrundens färg är inte alltid tillräckligt stor. Problem förekommer t.ex. i knappar och sidfoten. (WCAG 1.4.3)

Brister i tangentanvändningen

På webbplatsen finns bl.a. listor över vanliga frågor där man använder dragspelspaneler. En del av dragspelspanelerna kan inte användas med tangentbord och vissa har bristfälliga eller felaktiga aria-attribut Den visuella indikatorn på att dragspelsmenyn är öppen fungerar dessutom på fel sätt i vissa menyer. (WCAG 2.1.1)

Innehållsförteckningarna är bristfälliga

På webbplatsen finns innehållslistor, t.ex. presslistor, där länken Öppnar sig i ett nytt fönster innehåller ett <title> element som inte är optimalt med tanke på skärmläsare. RSS-ikonen som presenteras i samband med innehållsförteckningen är inte heller helt tillgänglig (WAI-ARIA-bilden har inget tillgängligt namn). 8WCAG 1.3.5)

Innehåll som härstammar från andra system

Webbtjänsten har även innehåll som hämtats från andra system. Bristerna i tillgängligheten kan då bero på det ursprungliga systemet. 

Beslutsmaterial

På webbplatsen publiceras pdf-filer från systemet för beslutsprocesserna och dessa filers tillgänglighet fungerar inte till fullo. Bristerna försvårar användningen av hjälpmedel. I filerna saknas textmotsvarigheter, rubriker och språkspecifikationer. Strukturerna på dem är ibland bristfälliga. Vi åtgärdar eventuella brister i materialets tillgänglighet i samband med den pågående reformen av stödsystemet för beslutsfattande. Det förnyade systemet tas i bruk i augusti 2022.

Publikationer

Sidan innehåller länkar till pdf-filer som finns i statsrådets publikationsarkiv Valto. Det finns separata tillgänglighetsutlåtanden för publikationerna och för publikationsarkivet. I utlåtandena beskrivs eventuella tillgänglighetsbrister. 

Projektinformation

Projektuppgifter visas i ett separat system. I vissa funktioner finns tillgänglighetsbrister som försvårar användningen av skärmläsare och tangentbord. Bristerna har att göra med bland annat modalfönstren i uppgifterna om de enskilda projekten och projektkalendern. Dessutom laddas sidan upp på nytt när man rör sig mellan olika flikar. Projektuppgifterna innehåller pdf-filer som produceras i andra system, till exempel i dokumenthanteringssystem. I dessa filer kan det finnas tillgänglighetsbrister till exempel i strukturer, egenskapsinformation och textmotsvarigheter. Bristerna försvårar användningen av hjälpmedel.  

Innehåll som inte omfattas av lagstiftningen

Webbplatsen kan ha innehåll som inte omfattas av kraven i lagstiftningen. Sådana innehåll är 

  • iler som har publicerats före 23.9.2018 
  • video - eller ljudupptagningar som har publicerats före 23.9.2020

På webbplatsen finns t.ex. videoupptagningar som publicerats före 23.9 och som saknar textning. På webbplatsen finns dessutom ljudupptagningar som publicerats före 23.9 och som saknar textning. (WCAG 1.1.1, 1.4.2)

Social media

Tillgänglighetskraven beaktas i finansministeriets innehåll i sociala medier i den mån kanalerna i sociala medier gör det möjligt. Det visuella och audiovisuella material som härstammar från tiden före 23.9.2020 innefattar också sådana innehåll som inte uppfyller tillgänglighetskraven (t.ex. text eller textmotsvarigheter).

Har du observerat några brister i tillgängligheten?

Vi strävar efter att kontinuerligt förbättra webbtjänstens tillgänglighet. Meddela oss gärna om det finns något problem med webbsidan som inte beskrivs i detta utlåtande. Du får också gärna komma med andra kommentarer och förbättringsförslag gällande tillgängligheten. Du kan skicka respons per e-post till den e-postadress som finns på sidan https://vm.fi/sv/kommentarer. På sidan finns anvisningar om hur man ger feedback om tillgängligheten.

Tillsynen över tillgängligheten

Om du upptäcker problem med tillgängligheten på webbplatsen, kontakta i första hand webbplatsens administratör. Svaret kan dröja 14 dagar. Om svaret du får inte är tillfredsställande eller om du inte får något svar inom 14 dagar, kan du lämna respons till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På verkets webbplats finns anvisningar för hur du ger respons och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland 
Enheten för kontroll av tillgängligheten 
tillganglighetskrav.fi
[email protected]
telefon (växel) 0295 016 000

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019)