Statsandelar och hemkommunersättningar

Det kommunala finansieringssystemet består av kommunernas egna inkomster och statlig finansiering. De viktigaste inkomstkällorna är skatteinkomster och statsandelar. Statsandelarna utgör en femtedel av kommunernas interna finansiering. Syftet med dem är att i hela landet säkerställa tillgången till de offentliga tjänster som kommunerna ansvarar för.

Statsandelssystemet består administrativt sett av två delar. Finansministeriet svarar för statsandelen för kommunal basservice och undervisnings- och kulturministeriet för statsandelen för undervisnings- och kulturverksamhet. 

Statsandelen för kommunal basservice är kalkylmässig och består av utjämning av kostnadsskillnader och utjämning av statsandelen på basis av skatteinkomsterna. Utjämningen av kostnadsskillnader baserar sig på kommuninvånarnas servicebehov och på omständigheter som beskrivs i systemet med hjälp av olika statsandelskriterier. Utjämningen på basis av skatteinkomsterna antingen ökar eller minskar kommunens statsandel beroende på om kommunens kalkylerade skatteinkomst är större eller mindre än genomsnittet. 

I samband med statsandelen betalas kommunerna också hemkommunsersättning för förskoleundervisning och grundläggande utbildning och ersättning för förlorade skatteinkomster till följd av ändringar i beskattningsgrunderna. 

Kontakt
Markku Nissinen, finansråd
tel. 02955 30314, markku.nissinen(at)gov.fi