Internationell verksamhet

Målet med det internationella samarbetet inom förvaltningspolitik är att påverka internationella organisationers program och verksamhetsplaner inom sektorn för förvaltningspolitik så att Finlands intressen tas i beaktande. Man vill också stärka Finlands rykte som en föregångare i fråga om god förvaltning. Syftet med den internationella verksamheten är att skapa fördelar för den offentliga förvaltningen i Finland och för hela samhället. 

OECD-ländernas samarbete i fråga om offentlig förvaltning

OECD har en kommitté för offentlig förvaltning (Public Governance Committee), och Finland deltar aktivt i kommitténs arbete. Därigenom får man tillgång till senaste kunskapen inom området, analys av framtidens utmaningar och möjligheter för förvaltningsutveckling. En dialog mellan medlemsländerna skapar ett underlag för utvecklingsarbetet i de olika länderna. Internationell riktmärkning och identifiering av bästa praxis via OECD stöder planeringen och genomförandet av reformprojekt i den finländska förvaltningen. 

OECD har gjort elva rekommendationer om den offentliga förvaltningens verksamhet. Det finns rekommendationer om bland annat offentliga upphandlingar, öppen förvaltning, etisk förvaltning och strategier för digital förvaltning.

OECD

Public Governance Committee, GOV

Rekommendationer

Samarbete på Europanivå som gäller utvecklandet av förvaltningen (EUPAN-nätverket)

EU-ländernas generaldirektörer för personal och administration sammanträder två gånger per år för att behandla gemensamma teman som gäller personalfrågor och utvecklande av förvaltningen inom medlemsländerna (European Public Administration Network EUPAN). Generaldirektörsmötets arbete bereds av nationella experter i arbetsgrupper. Finansministeriet svarar för Finlands deltagande i utveckling och utvärdering av offentlig service (Service Innovation an Delivery) och frågor som gäller statsförvaltningens personalledning (Human Resources and Organisational development).

European Public Administration Network EUPAN

Nordiskt förvaltningspolitiskt samarbete

Nordiska myndigheter med ansvar för förvaltningsutveckling samlas årligen på Nordiskt förvaltningspolitiskt forum för att diskutera aktuella riktlinjer och projekt. Detta informationsutbyte och samarbete utnyttjas i den finländska förvaltningspolitiken.

Dialog mellan internationella forskare och tjänstemän

IIAS (International Institute of administrative sciences) och dess europeiska dotterorganisation (EGPA _ European Group of Public Administration) bidrar till att förvaltningen kan dra nytta av nya resultat och bedömningar från forskning som stöder utvecklingsarbetet.  I Finland finns IIAS finländska sektion som ordnar regelbunden verksamhet. 

IIAS – International Institute of administrative science

EGPA – European Group of Public Administration

Kontaktuppgifter

Katju Holkeri
finansråd
tfn 02955 30087
[email protected]