Internationell verksamhet

Samarbete mellan OECD-ländernas förvaltningar

OECD har en kommitté för offentlig förvaltning (Public Governance Committee, GOV) som analyserar den offentliga sektorns problem, förmedlar nya rön på området för medlemsländernas bruk och ger underlag för ländernas utvecklingsarbete. Internationell riktmärkning och identifiering av bästa praxis genom OECD stöder planeringen och genomförandet av reformprojekt i den finländska förvaltningen.

Samarbete på Europanivå som gäller utvecklandet av förvaltningen (EUPAN-nätverket)

EU-ländernas generaldirektörer för personal och administration sammanträder två gånger per år för att behandla gemensamma teman som gäller personalfrågor och utvecklande av förvaltningen inom medlemsländerna (European Public Administration Network EUPAN). Generaldirektörsmötets arbete bereds av nationella experter i arbetsgrupper. Finansministeriet svarar för Finlands deltagande i utveckling och utvärdering av offentlig service (Service Innovation an Delivery) och frågor som gäller statsförvaltningens personalledning (Human Resources and Organisational development).

Nordiskt förvaltningspolitiskt samarbete

Nordiska myndigheter med ansvar för förvaltningsutveckling samlas årligen på Nordiskt förvaltningspolitiskt forum för att diskutera aktuella riktlinjer och projekt. Detta informationsutbyte och samarbete utnyttjas i den finländska förvaltningspolitiken.

Dialog mellan internationella forskare och tjänstemän

IIAS (International Institute of administrative sciences) och dess europeiska dotterorganisation (EGPA _ European Group of Public Administration) bidrar till att förvaltningen kan dra nytta av nya resultat och bedömningar från forskning som stöder utvecklingsarbetet.

Kontaktuppgifter

Finansråd
Katju Holkeri
tfn. 02955 30087
[email protected]