Semestrar

Den statliga personalens semestrar har fastställts i statens tjänste- och arbetskollektivavtal. På tjänstemännens och arbetstagarnas semestrar tillämpas även semesterlagen. 

Semestern bestäms enligt intjäningsprincipen 

Som full kvalifikationsmånad anses en sådan kalendermånad under kvalifikationsåret då en tjänsteman varit i tjänst minst 18 dagar och en arbetstagare i arbete minst 14 dagar. I vissa fall räcker det att tjänstemannen eller arbetstagaren i enlighet med anställningsförhållandet arbetat minst 35 timmar. 

I anställningar som varat mindre än ett år intjänas semester 2 dagar per månad, dvs. högst 22 dagar under kvalifikationsåret. Personer som varit anställda minst ett år men under 15 år tjänar in högst 30 dagar och personer som varit anställda minst 15 år högst 38 dagar under kvalifikationsåret. 

Alla vardagar räknas som semesterdagar 

Alla vardagar, förutom lördagarna, räknas som semesterdagar. Semester beviljas i regel under
semesterperioden, 1.6–30.9, men den kan även tas ut vid andra tider under semesteråret eller före utgången av april månad följande år. Ämbetsverken kan, med beaktande av vissa minimivillkor i semesteravtalet, komma överens om flexibla tidpunkter för semestrarna.  En del av semestrarna kan även flyttas till en senare tidpunkt. Semestrar kan även flyttas på grund av arbetsoförmåga om vissa villkor uppfylls. Semestrarna ska planeras i förväg och ordnas så att ämbetsverkets normala verksamhet störs så lite som möjligt. 

Semesterlön och semesterpeng

För semestertiden betalas normal månadslön, förutom då personens lön för semestertiden bestäms på procentbasis. Semesterlön som bestäms på procentbasis betalas då en persons arbetstid och lön förändrats under kvalifikationsårets gång.  Semesterlönen är då beroende på anställningsförhållandets längd antingen 9,0 procent, 11,5 procent eller 14,5 procent av lönen under den normala arbetstiden under kvalifikationsåret. 

Tjänstemän och arbetstagare betalas dessutom med stöd av statens semesteravtal även en semesterpeng, som är 4,5 eller 6 procent av månadslönen under månaden före månaden då semesterpengen betalas, multiplicerat med antalet fulla kvalificeringsmånader. Procenten beror på anställningsförhållandets längd, på samma sätt som det ovan nämnda antalet semesterdagar. 

Grundläggande begrepp 

Kvalificeringsåret börjar 1.4. och slutar 31.3.  

Semesterdagarna är vardagar. Lördagar, självständighetsdagen, julafton, midsommarafton, påsklördagen och första maj räknas inte som vardagar. 

Sparledigheten består av den del av den ordinarie semestern som förflyttats till en senare tidpunkt.

Ytterligare information

Tillämpningsföreskrifter och tillämpningsanvisningar i fråga om semester för statstjänstemän och statsanställda, 27.3.2023
Giltighetstid 1.3.2023-28.2.2025

Beaktande av ändringen av semesterlagen (346/2019) vid ämbetsverken, 15.4.2019

Semesterlag, 18.3.2005/162 (Finlex)

Kontaktuppgifter

Risto Lerssi
regeringsråd
tfn 02955 30022
[email protected]