Internationella inkomstbeskattningen

Bestämmelser om internationell beskattning finns bland annat i Finlands inkomstskattelag, näringsskattelagen, bassamfundslagen, källskattelagen, lagen om beskattningsförfarande samt källskattelagen för nyckelpersoner.

Allmän och begränsad skattskyldighet är väsentliga begrepp i den inhemska skattelagstiftningen då inkomstens skattbarhet avgörs i gränsöverskridande situationer. Allmänt skattepliktiga personer och företag ska betala skatt på samtliga inkomster, oberoende av om de härstammar från Finland eller något annat land. En begränsat skattskyldig person betalar i Finland skatt endast på inkomster från Finland. I sådana fall betraktas Finland som källstat. Internationella skatteavtal kan begränsa den nationella beskattningen av inkomster.

Författningar som gäller internationell beskattning:

Inkomstskattelag (1535/1992)

Lag om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968)

Lag om beskattning av delägare i utländska bassamfund (1217/1994)

Lag om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst (627/1978)

Lag om undanröjande av internationell dubbelbeskattning (1552/1995)

Lag om källskatt för löntagare från utlandet (1551/1995)

Ytterligare information om tillämpningen av skattelagstiftningen på Skatteförvaltningens webbplats:

Lag om beskattning av delägare i utländska bassamfund, vitlista (Skatteförvaltningen)

Detaljerade skatteanvisningar (Skatteförvaltningen)