Avdelningar

Ekonomiska avdelningen

Den viktigaste uppgiften för finansministeriets ekonomiska avdelning är att bereda regeringens ekonomiska politik. Avdelningen följer upp, analyserar och gör upp prognoser om den ekonomiska utvecklingen samt publicerar regelbundet översikter som beskriver denna utveckling. Till den ekonomiska avdelningens uppgifter hör att utvärdera konsekvenserna av de finanspolitiska åtgärderna samt att presentera det samhällsekonomiska perspektivet i beslutsfattandet. Avdelningen deltar även i beredningen av EU:s ekonomiska politik. Avdelningen koordinerar dessutom tillsammans med Statskontoret ärenden som gäller bedömningen av statens kreditvärdighet.

Mikko Spolander är chef för ekonomiska avdelningen.

Ekonomiska avdelningen är indelad i fyra enheter

Makroprognoser – finansråd Harri Kähkönen (tf.)
Fiskala prognoser – finansråd Jenni Pääkkönen
Makrofinansiell analys – specialsakkunnig Seppo Orjasniemi
Informationsservicen – finansråd Harri Kähkönen

Budgetavdelningen

Finansministeriets budgetavdelning sköter beredningen av regeringens ärenden som berör finanspolitiken och den ekonomiska politiken. Avdelningen bereder rambesluten för statsekonomin och utarbetar statens budgetproposition samt deltar i beredningen av den ekonomiska politiken i anknytning till den offentliga ekonomin som helhet. Avdelningen svarar för de allmänna grunderna för verksamhets- och ekonomiplaneringen samt för statens bokföring och redovisning. Den utarbetar anvisningar om de allmänna grunderna för statens avgifter och bereder bl.a. de ärenden som berör statens betalningstransaktioner, tryggandet av likviditet och revision av den offentliga förvaltningen och ekonomin. Till budgetavdelningens uppgifter hör även beredningen av Finlands ställningstaganden i frågor som berör EU:s budget och finansförvaltning.

Budgetchef Mika Niemelä leder budgetavdelningen.

Avdelningen har fem enheter och två grupper utanför enhetsindelningen:

Finanspolitiska enheten – budgetrådet, biträdande budgetchef Annika Klimenko
Finanspolitiska analysenheten – budgetrådet Jonna Berghäll
Strukturenheten – finansrådet Ulla Hämäläinen
Ekonomiförvaltnings- och rättsenheten – budgetrådet Niko Ijäs
EU-enheten – budgetrådet Seija Kivinen
Räkenskapsgruppen – räkenskapschef Johanna Orivuori
Assistentgruppen – budgetrådet Lauri Taro

Skatteavdelningen

Finansministeriets skatteavdelning är regeringens expert inom skattepolitiken. Avdelningens uppgift är att utveckla skattesystemet och utvärdera konsekvenserna av skattepolitiska åtgärder. Den bereder skattelagarna och deltar i utvecklingen av skatte- och tullförvaltningen. Skatteavdelningen bereder skatteavtal mellan Finland och andra länder och representerar Finland vid beredningen av skatte- och tullärenden inom Europeiska unionen.

Avdelningschef, överdirektör Terhi Järvikare leder skatteavdelningen.

Skatteavdelningen är indelad i sex enheter

Enheten för personbeskattning – regeringsrådet Panu Pykönen
Enheten för näringsbeskattning – regeringsrådet Jari Salokoski
Enheten för mervärdesbeskattning – lagstiftningsrådet Suvi Anttila
Tullenheten – regeringsrådet Ismo Mäenpää
Accisbeskattningsenheten – regeringsrådet Merja Sandell
Enheten för internationell beskattning – regeringsrådet Antero Toivainen

Finansmarknadsavdelningen

Finansministeriets finansmarknadsavdelning utarbetar spelregler för finansmarknaden och stärker ramverket för en fungerande marknad. Målet är att medborgarna i alla lägen kan lita på att finansmarknaden fungerar stabilt, effektivt och likvärdigt. Finansministeriet svarar för att ministeriets nationella och internationella verksamhet i finansiella frågor är effektiv och uppskattad.

Avdelningschef, överdirektör Pauli Kariniemi leder finansmarknadsavdelningen.

Avdelningen är indelad i fyra enheter

Enheten för kapitalmarknaderna - lagstiftningsrådet Janne Häyrynen
Enheten för banker och infrastrukturen - lagstiftningsrådet Jaakko Weuro
Enheten för finansieringspolitik - finansråd Sakari Lehtiö
Enheten för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism - finansråd Jaana Vehmaskoski

Avdelningen för utveckling av statsförvaltningen

Avdelningen för utveckling av statsförvaltningen svarar för utvecklandet av statsförvaltningen, ledningen av personalresurserna samt för beredningen och verkställandet av förvaltningspolitiken.

Avdelningen utvecklar styrsystemen och strukturerna inom statsförvaltningen och främjar ibruktagandet av gemensamma handlingssätt. Avdelningen främjar statens konkurrenskraft som arbetsgivare. Avdelningen stöder statens ämbetsverk i utvecklandet av ledningen och personalen och den bereder statens tjänstemanna- och tjänstekollektivlagstiftning. Avdelningen bereder dessutom frågor som har ett samband med styrningen av statens upphandling och statens fastighetsförmögenhet.

Avdelningschefen, överdirektören Juha Sarkio leder avdelningens verksamhet.

Avdelningen för utveckling av statsförvaltningen har fyra enheter

Förvaltningspolitiken – finansråd Katju Holkeri
Personalpolitiken – enhetschef Juha Madetoja
Koncernpolitiken – finansråd Tero Meltti
Strukturpolitiken – finansråd Janne Öberg

Statens arbetsmarknadsverk (SAMV)

Statens arbetsmarknadsverk (SAMV) som svarar för statssamfundets arbetsgivarpolicy och som stöder ämbetsverken i arbetsgivarverksamheten, är verksamt i vid avdelningen för utveckling av statsförvaltningen. SAMV företräder staten som arbetsgivare vid arbetsmarknadsförhandlingarna på centralnivå, och bereder ärenden som gäller statliga arbetsgivares intressebevakning i inkomst- och arbetsmarknadspolitiken samt i det samhälleliga beslutsfattandet som gäller arbetslivet.

Förhandlingsdirektören Sari Ojanen leder Statens arbetsmarknadsverk.

Kommun- och regionförvaltningsavdelningen

Kommun- och regionförvaltningsavdelningen styr och utvecklar frågor som berör kommunernas finansieringssystem, personal och ekonomi, personalförvaltnings- och servicestrukturer och lagstiftning som gäller dessa.

Avdelningen samordnar kommunernas tjänster och finansiering och ser till att kommuninvånarnas självstyre tas i beaktande i lagstiftningen, i beslutsfattandet inom statsrådet samt vid den statliga styrningen av kommunerna.

Kommun- och regionförvaltningsavdelningen sköter om motsvarande styrnings-, utvecklings- och samordningsuppgifter samt den tillhörande beredningen även i fråga om större självstyrande områden än kommunerna.

Kommun- och regionförvaltningsavdelningen svarar för samarbetet mellan staten och kommunerna, och Delegationen för kommunal ekonomi och -förvaltning (KUTHANEK) är också verksam i anslutning till avdelningen.

Överdirektör Jani Pitkäniemi är chef för kommun- och regionförvaltningsavdelningen.

Kommun- och regionförvaltningsavdelningen har tre enheter

Enheten för förvaltning, strukturer och ekonomi – regeringsråd Minna-Marja Jokinen
Enheten för kommunpolitik, verksamhetssätt och verkställande – finansråd Anne-Marie Välikangas 
Enheten för finansiering, utvärdering och information – finansråd Marja Paavonen

Utvecklings- och förvaltningsfunktionen

Finansministeriets utvecklings- och förvaltningsfunktion svarar för ministeriets interna tjänster, såsom den allmänna administrationen, ekonomiförvaltningen, personalförvaltningen och personalutvecklingen, informationstjänsten och informationsförvaltningen, kommunikationen och ämbetsverkstjänsterna samt styrningen av ämbetsverken inom ministeriets förvaltningsområde och ägarstyrningen av bolagen, delägda bolagen och affärsverken inom förvaltningsområdet.

Funktionen leds av förvaltnings- och utvecklingsdirektör Anu Nousiainen.

Utvecklings- och förvaltningsfunktionen har fem enheter

Personalförvaltningen – personalchefen Selena Savo
Ekonomiförvaltningen – ekonomichefen Jan Holmberg
Informationsenheten – informationsdirektören Vesa Lipponen 
Kommunikationen – kommunikationsdirektören Johanna Vesikallio
Allmänna förvaltningen – regeringsrådet Karri Safo 

Den offentliga förvaltningens informations- och kommunikationstekniska avdelning

Informations- och kommunikationstekniska avdelningen inom den offentliga förvaltningen (OffICT) agerar vägvisare i fråga om digitaliseringen. OffICT-avdelningen styr informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen, utvecklingen av strukturer, gemensamma tjänster samt serviceproduktionen. Avdelningen styr dessutom de allmänna grunderna för elektronisk ärendehantering och informationssäkerhet och bereder informations- och förvaltningspolitik samt lagstiftning som gäller dem. Avdelningen svarar för resultatstyrningen av Befolkningsregistercentralen och Statens informations- och kommunikationstekniska center Valtori. OffICT-avdelningen har som mål att se till att Finland har välfungerande offentliga tjänster, en god förvaltning och att vi får leva i ett hållbart och stabilt samhälle.

Den offentliga förvaltningens informations- och kommunikationstekniska avdelning leds av IKT-direktör Jarkko Levasma.

Avdelningen är indelad i tre enheter

Informationspolitik – lagstiftningsrådet, chef för enheten Maarit Huotari
Digitalisering – informationsförvaltningsråd, chef för enheten Maria Nikkilä
Enheten för styrning av tjänster och säkerhet – budgetrådet, chef för enheten Tomi Hytönen

Finanscontrollerfunktionen

Finanscontrollerfunktionen betjänar statsrådet i egenskap av styrare av förvaltningen och funktionellt oberoende tillsynsmyndighet när det gäller säkrandet och utvecklandet av kvaliteten i styrnings- och rapporteringssystemen för statsfinanserna och statens verksamhet samt säkrandet av redovisningsskyldigheten.

Finansministeriets finanscontrollerfunktion säkrar och utvecklar kvaliteten hos styrnings- och rapporteringssystemet för statens ekonomi och verksamhet. Funktionen styr, samordnar och utvecklar rapporteringen och utvärderingen av statsekonomin och av verksamhetens resultat. Funktionen styr, samordnar och utvecklar dessutom den interna kontrollen och den därtill hörande riskhanteringen, och ordnar kontrollen på statsrådsnivå av de EU-medel som staten ansvarar för och motverkar och rapporterar om missbruk av dem.

Vid finanscontrollerfunktionen finns även en revisionsmyndighetsenhet som svarar för revisioner av program som delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden samt Europeiska socialfonden och fonden för EU-bistånd till de sämst ställda. Förutom nationella granskningsuppgifter granskar enheten projekt i programmen inom Europeiskt territoriellt samarbete.

Vid finanscontrollerfunktionen finns en oberoende intern revision som lyder under statssekretera-ren som kanslichef. Den interna revisionen omfattar ministeriets alla avdelningar och funktioner. Den interna revisionen bedömer om ministeriets interna kontroll och riskhantering är tillräcklig och ändamålsenlig och rapporterar till ministeriets högsta ledning.

Controllern vid statsrådet Jaana Kuusisto är chef för finanscontrollerfunktionen.
Revisionsråd Kari Rouvinen är chef för revisionsmyndighetsenheten.

EU-sekretariatet

EU-sekretariatet bistår ministeriets ledning och avdelningar i EU-ärenden och internationella ärenden, samordnandet av beredningen och kommunikationen med utomstående parter.

Finansrådet Marketta Henriksson är chef för sekretariatet.

Enheten för internationella finansiella ärenden

Enheten för internationella finansiella ärenden bereder ärenden som gäller internationella finansiella institut och samarbetsorgan samt stabiliteten i euro området. Enheten bistår ministeriets ledning i dessa ärenden.

Finansrådet Kristina Sarjo är chef för enheten.