Avdelningar

Ekonomiska avdelningen

Ekonomiska avdelningens viktigaste uppgift är att bereda regeringens ekonomiska politik. Vi producerar tillförlitliga, motiverade och oavhängiga ekonomiska analyser, konsekvensbedömningar och prognoser om samhällsekonomin och den offentliga ekonomin till stöd för beslutsfattandet. Vi kommunicerar om det ekonomiska läget, utsikterna samt om den ekonomiska politiken och finanspolitiken. Vår prognosverksamhet är självständig och oavhängig. Vi deltar också i beredningen av EU:s ekonomiska politik och vi samordnar frågor som gäller statens kreditvärdering tillsammans med Statskontoret. 

Mikko Spolander är chef för ekonomiska avdelningen.

Ekonomiska avdelningen är indelad i fyra enheter

Makroprognoser – finansråd Janne Huovari
Fiskala prognoser – finansråd Jenni Pääkkönen
Makrofinansiell analys – finansråd Seppo Orjasniemi
Informationsservicen – finansråd Harri Kähkönen

Budgetavdelningen

Budgetavdelningen svarar för beredningen av finans- och strukturpolitiska mål och medel. Vi utarbetar planen för de offentliga finanserna och vi bereder statsbudgeten. Vi svarar för författningar som gäller statens finansförvaltning och övervakning och revision av statsfinanserna, och för åtgärder i anslutning till tillämpningen av författningarna. Vi svarar också bland annat för beredningen av ärenden som gäller Europeiska unionens budget och budgetram.

Budgetchef Mika Niemelä leder budgetavdelningen.

Avdelningen har fem enheter och två grupper utanför enhetsindelningen:

Finanspolitiska enheten – budgetrådet, biträdande budgetchef Annika Klimenko
Finanspolitiska analysenheten – finansråd Marja Paavonen
Strukturenheten – finansrådet Ulla Hämäläinen
Ekonomiförvaltnings- och rättsenheten – budgetrådet Niko Ijäs
EU-enheten – budgetrådet Seija Kivinen
Räkenskapsgruppen – räkenskapschef Johanna Orivuori
Assistentgruppen – budgetrådet Lauri Taro

Skatteavdelningen

Skatteavdelningen agerar sakkunnig när det gäller regeringens skattepolitik. Vi utvecklar skattesystemet och genomför konsekvensbedömningar av de skattepolitiska åtgärderna. Vi bereder skattelagarna och deltar i utvecklandet av skatte- och tullförvaltningen. Vi bereder skatteavtal mellan Finland och andra länder och representerar Finland i beredningen av skatte- och tullärenden i EU. 

Avdelningschef, överdirektör Terhi Järvikare leder skatteavdelningen.

Skatteavdelningen är indelad i sex enheter

Enheten för personbeskattning – regeringsrådet Panu Pykönen
Enheten för näringsbeskattning – regeringsrådet Jari Salokoski
Enheten för mervärdesbeskattning – regeringsrådet Tuula Karjalainen
Tullenheten – regeringsrådet Ismo Mäenpää
Accisbeskattningsenheten – regeringsrådet Merja Sandell
Enheten för internationell beskattning – regeringsrådet Minna Ojala

Finansmarknadsavdelningen

Finansmarknadsavdelningen stärker och skapar en ram och spelregler för finansmarknaden som upprätthåller allmänhetens förtroende för en stabil, effektiv och rättvis verksamhet på finansmarknaden. Vi svarar för att ministeriets nationella och internationella verksamhet inom finanspolitiken och finansieringsfrågor är resultatgivande och uppskattad. 

Avdelningschef, överdirektör Pauli Kariniemi leder finansmarknadsavdelningen.

Avdelningen är indelad i fyra enheter

Enheten för kapitalmarknaderna - lagstiftningsråd Anu Ranta
Enheten för banker och infrastrukturen - regeringsråd Jaakko Weuro
Enheten för finansieringspolitik - finansråd Sakari Lehtiö
Enheten för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism - finansråd Jaana Vehmaskoski

Avdelningen för utveckling av statsförvaltningen

Vid avdelningen för utveckling av statsförvaltningen är vi entusiastiska för utvecklandet av statsförvaltningen, framtidens förvaltningspolitik och förnyande ledarskap. Vi utvecklar statsförvaltningens styrsystem och strukturer samt gemensamma praxis. Vi effektiviserar användningen av offentliga medel när det gäller offentlig upphandling och statens fastighetsegendom. Vi främjar statens konkurrenskraft som arbetsgivare och vi stöder statliga ämbetsverk i utvecklingen av ledarskapet och personalen. Vi vill också se till att statliga ämbetsverk och statens personal har möjligheter till framgång i sin verksamhet inom ramen för ny lagstiftning och nya avtal.

Avdelningschefen, överdirektören Juha Sarkio leder avdelningens verksamhet.

Avdelningen för utveckling av statsförvaltningen har fyra enheter

Förvaltningspolitiken – finansråd Katju Holkeri
Personalpolitiken – enhetschef Juha Madetoja
Koncernpolitiken – finansråd Tero Meltti
Strukturpolitiken – finansråd Janne Öberg

Statens arbetsmarknadsverk (SAMV)

Statens arbetsmarknadsverk (SAMV) som svarar för statssamfundets arbetsgivarpolicy och som stöder ämbetsverken i arbetsgivarverksamheten, är verksamt i vid avdelningen för utveckling av statsförvaltningen. SAMV företräder staten som arbetsgivare vid arbetsmarknadsförhandlingarna på centralnivå, och bereder ärenden som gäller statliga arbetsgivares intressebevakning i inkomst- och arbetsmarknadspolitiken samt i det samhälleliga beslutsfattandet som gäller arbetslivet.

Förhandlingsdirektören Sari Ojanen leder Statens arbetsmarknadsverk.

Kommun- och regionavdelningen

Kommun- och regionavdelningen svarar för beredningen av lagstiftning som gäller kommunernas och välfärdsområdenas förvaltning, personal, ekonomi och finansiering. Vi svarar för utvecklingen av det kommunala självstyret och för frågor som gäller kommunstrukturen. Vi deltar i styrningen av välfärdsområdena.  

Överdirektör Jani Pitkäniemi är chef för kommun- och regionavdelningen.

Kommun- och regionavdelningen har tre enheter

Enheten för förvaltning och politik – regeringsråd Minna-Marja Jokinen
Enheten för ekonomi och information – finansråd Pasi Leppänen
Enheten för finansiering och finansieringssystem – finansråd Kati Jussila

Avdelningen för styrningen av välfärdsområdena

Avdelningen för styrningen av välfärdsområdena ansvarar för de lagstadgade styrningsuppgifter som hör till ministeriet, såsom fullmakter att uppta lån, eventuella tilläggsfinansieringsförfaranden samt utvärderingsförfaranden. Avdelningen svarar också för samordningen av styrningen av välfärdsområdena inom statsrådet. Vi stöder regeringens, statsrådets och finansministeriets beslutsfattande genom att producera aktuell information och bedömningar om välfärdsområdenas verksamhet och ekonomi. Styrningsavdelningens verksamhet bygger på nära växelverkan med välfärdsområdena via olika delegationer och inom regionala nätverk.

Tf. avdelningchef Ville-Veikko Ahonen är chef för avdelningen för styrningen av välfärdsområdena.

Utvecklings- och förvaltningsfunktionen

Utvecklings- och förvaltningsfunktionen svarar för ministeriets interna service. Utöver den allmänna, ekonomiska och personaladministrationen svarar vi för personalutvecklingen, kommunikationen och informationsservicen. Vårt ansvarsområde omfattar även utvecklingen och samordningen av resultatstyrningen av ämbetsverken inom vårt förvaltningsområde samt ägarstyrningen av bolagen inom ministeriets verksamhetsområde. 

Funktionen leds av förvaltnings- och utvecklingsdirektör Anu Nousiainen.

Utvecklings- och förvaltningsfunktionen har fem enheter

Personalförvaltningen – personalchefen Selena Savo
Ekonomiförvaltningen – ekonomichefen Jan Holmberg
Informationsenheten – informationsdirektören Vesa Lipponen 
Kommunikationen – kommunikationsdirektören Johanna Vesikallio
Allmänna förvaltningen – regeringsrådet Karri Safo 

Den offentliga förvaltningens informations- och kommunikationstekniska avdelning

Informations- och kommunikationstekniska avdelningen inom den offentliga förvaltningen (OffICT) styr informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen, utvecklingen av strukturer, de gemensamma tjänsterna samt serviceproduktionen. Vi styr de allmänna grunderna för e-kommunikation och informationssäkerhet och vi bereder informations- och förvaltningspolitik och lagstiftning inom området. Vi svarar dessutom för resultatstyrningen av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori. 

Den offentliga förvaltningens informations- och kommunikationstekniska avdelning leds av IKT-direktör Jarkko Levasma.

Avdelningen är indelad i tre enheter

Informationspolitik – lagstiftningsrådet, chef för enheten Maarit Huotari
Digitalisering – informationsförvaltningsråd, chef för enheten Katja Väänänen
Enheten för styrning av tjänster och säkerhet – budgetrådet, chef för enheten Tomi Hytönen

Finanscontrollerfunktionen

Finanscontrollerfunktionen stöder och säkerställer iakttagandet av principerna för god förvaltning. Vi utvecklar styr- och rapporteringssystemen för statsfinanserna och verksamheten och säkerställer deras kvalitet. Vi svarar för styrning, samordning och utveckling av den interna kontrollen och den tillhörande riskhanteringen. När det gäller EU:s finansförvaltning samordnar vi bland annat bekämpningen av bedrägerier och svarar för revisionen av flera EU-finansierade program i Finland.

Vid finanscontrollerfunktionen finns en finanscontrollerenhet. I anslutning till funktionen finns också en oberoende revisionsmyndighetsenhet och en oberoende enhet för det attesterande organet samt ministeriets oberoende interna revision som är underställd statssekreteraren som kanslichef.

Controllern vid statsrådet Jaana Kuusisto leder finanscontrollerfunktionen och finanscontrollerenheten.

Revisionsrådet Kari Rouvinen är chef för revisionsmyndighetsenheten.

Revisionsrådet Jarkko Huhtaniska är chef för enheten för det attesterande organet.

EU-sekretariatet

EU-sekretariatet bereder ärenden som gäller möten för rådet för ekonomiska och finansiella frågor, eurogruppen, ekonomiska och finansiella kommittén och EU-ministerutskottet. Vi svarar för beredningen av samordningen av EU:s ekonomiska politik samt för samordningen, rapporteringen och utarbetandet av ansökan om utbetalning i anslutning till Finlands plan för återhämtning och resiliens. Vi bistår dessutom ministeriets ledning och avdelningar i EU-ärenden och internationella ärenden, vid samordnandet av beredningen av dessa ärenden och vid kontakter utanför ministeriet som gäller dessa ärenden. 

Finansrådet Marketta Henriksson är chef för sekretariatet.

Enheten för internationella finansiella ärenden

Enheten för internationella finansiella ärenden ansvarar för ärenden som gäller internationella finansinstitut, andra internationella samarbetsorgan, stabiliteten i euroområdet och programmen för finansiellt stöd. Vi bereder Finlands ställningstaganden och framförandet av nationella synpunkter.  

Finansrådet Tuuli Juurikkala är chef för enheten.