Styrningen av informationshanteringen inom den offentliga förvaltningen

Finansministeriet sköter styrningen av informationshanteringen inom den offentliga förvaltningen bl.a. på följande sätt. 

Finansministeriet ser till att det för koordineringen av samarbetet mellan den offentliga förvaltningens informationshantering och produktionen av informations- och kommunikationstekniska tjänster har ordnats samarbetsmetoder och samarbetsförfaranden för myndigheter vid statliga ämbetsverk och inrättningar samt kommunala myndigheter. Ministeriet har tillsatt samarbetsgrupper för informationshantering för genomförandet av samarbetet. 

För att den allmänna styrningen av interoperabiliteten hos den offentliga förvaltningens gemensamma informationslager ska kunna genomföras, sköter finansministeriet underhållet av informationshanteringskartan för den offentliga förvaltningen och upprätthåller allmänna riktlinjer för utvecklingen av informationshanteringen inom den offentliga förvaltningen i syfte att främja interoperabiliteten mellan de gemensamma informationslagren och informationssystemen. Dessutom upprätthåller ministeriet riktlinjer för interoperabiliteten inom sitt ansvarsområde. 

Finansministeriet styr statens ämbetsverk och inrättningar i utnyttjandet av informationslager och informationssystem samt i utvecklingen av interoperabiliteten och informationssäkerheten genom yttranden om ändringar i informationshanteringen, när den uppskattade ändringen har betydande ekonomiska eller funktionella konsekvenser för informationshanteringen eller verksamheten. 

Planerings- och rapporteringsuppgifterna från statsförvaltningens IKT-bundna utveckling utnyttjas i planeringen av verksamheten och ekonomin samt i rapporteringen av verksamhetens resultat med hjälp av projektportföljtjänsten.