Strategisk ledning

Temagruppen Strategisk ledning har till uppgift att planera och vidta konkreta åt-gärder för att främja förverkligandet av målen i den nationella strategin för offentlig upphandling. Temagruppen främjar den strategiska avsikten: Vi leder upphandlingarna som en strategisk funktion och utnyttjar upphandlingarnas potential för att nå våra mål.

De belopp som används till offentliga upphandlingar är av samhällsekonomisk betydelse. Därför bör upphandlingarna ledas som en strategisk funktion i organisationerna. När de offentliga upphandlingarnas potential att generera effekter har identifierats, kan denna potential riktas till att förverkliga organisationens strategiska mål. Förverkligandet av organisationens strategiska mål följs upp och mäts regelbundet

Mål

  • De upphandlande enheterna identifierar de strategiskt mest betydelsefulla upphandlingshelheterna och främjar uppnåendet av sina strategiska mål med hjälp av upphandlingarna
  • Vi leder upphandlingarna professionellt under hela livscykeln både på nationell nivå och vid varje upphandlande enhet
  • Vid upphandlingarna bereder vi oss på ett tillräckligt sätt för störningssituationer under normala förhållanden och för undantagsförhållanden
  • Upphandlingarna är en del av organisationernas resultat- och ägarstyrning

Inledande åtgärder

Din sakkunskap behövs – kom med

Temagrupperna är öppna för alla. Kom med i temagruppen och hjälp oss att utveckla de offentliga upphandlingarna rent konkret. 

Du får mer information: 
•    Martina Nisula, programchef, finansministeriet, martina.nisula(at)vm.fi 
•    Katariina Huikko, ledande jurist, Finlands Kommunförbund, katariina.huikko(at)kuntalitto.fi

Anmäl dig till en temagrupp här

Mer information

Den nationella strategin för offentlig upphandling 2020 med bilagor
•    Bilaga 1 Beskrivning av genomförandet
•    Bilaga 2 Strategiska effektindikatorer

Lägesbild av den offentliga upphandlingen i Finland 2020 (på finska)

Temagruppens möten

  • möte 7.9. kl. 14.00-16.00
  • möte 21.10 kl. 9.00-11.00
  • möte 2.12. kl. 9.00-11.00

Temagruppernas ansvariga

  • utvecklingschef Maria Röykkä, Hansel, tel. 029 4444 307, maria.roykka (at) hansel.fi
  • beredskaps- och säkerhetssakkunnig Ari Korhonen, Finlands Kommunförbund, tel. 09 771 2533, ari.korhonen (at) kuntaliitto.fi
  • specialsakkunnig Antti Rissanen, finansministeriet, tel. 050 512 9197, antti.rissanen (at) vm.fi